Hjem
icon

Oppsigelsestid

En kvinne med tatoveringer sitter og skriver på et ark.

En normal oppsigelsestid kan variere fra én til seks måneder. Oppsigelsestidens lengde avhenger av hvor viktig det er for en arbeidsgiver å ha beregnelighet i forbindelse med avslutningen av et arbeidsforhold og påfølgende nyansettelser.

Dette får du vite om oppsigelsestid:

Hva er oppsigelsestid eller oppsigelsesfrist?

Oppsigelsestid, eller oppsigelsesfrist, er perioden fra en oppsigelse blir gitt til fratredelsen fra stillingen skjer.

Arbeidstaker er pliktig til å jobbe ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden begynner som oftest fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen ble gitt.

Dersom en arbeidstaker sier opp jobben sin i løpet av januar, og vedkommende har tre måneders oppsigelsestid, vil oppsigelsesperioden begynne 1. februar. Oppsigelsesperioden vil da vare frem til og med 30. april, og oppsigelsen vil få virkning fra og med 1. mai. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker sier opp 1. eller 31. januar.

Slik hjelper vi deg:
Du får bistand i spørsmål knyttet til oppsigelse og oppsigelsestid.

Hvor lang er en vanlig oppsigelsesperiode?

Det er vanlig at oppsigelsestiden løper fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt.

Dersom ikke annet er avtalt, er en vanlig oppsigelsestid på én måned.

I henhold til arbeidsmiljøloven finnes det imidlertid også andre regler som må tas i betraktning når oppsigelsestiden blir bestemt. Dersom arbeidstakeren har vært ansatt i samme virksomhet i minst fem år sammenhengende når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på to måneder. For arbeidstakere som har vært ansatt i samme virksomhet i over 10 år, vil det foreligge en gjensidig oppsigelsestid på minst tre måneder.

Videre kan arbeidstakere kreve lengre frister dersom det er arbeidsgiveren som gir oppsigelsen. Arbeidstakere som er over 50 år, og som har vært ansatt i bedriften i minst 10 år sammenhengende, kan kreve en oppsigelsestid på fire måneder.

Etter dette vil oppsigelsestiden øke med én måned hver gang arbeidstakeren fyller ytterligere 5 år. Dette betyr at en 60-åring som har jobbet i virksomheten i minst 10 år, har krav på minst seks måneders oppsigelsestid.

Oppsigelsesfrister
Arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister

Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker imidlertid kreve å få gå etter tre måneder, med mindre noe annet er avtalt. Dersom det er avtalt en kortere frist i arbeidsavtalen enn arbeidstakeren har krav på, vil lovens oppsigelsesfrister gå foran denne oppsigelsestiden.

Hva sier arbeidsmiljøloven om oppsigelsestiden?

Det er arbeidsmiljølovens § 15-3 som regulerer oppsigelsestid. Dette betyr at det er arbeidsmiljølovens hovedregel om én måneds oppsigelsestid som gjelder, dersom ikke noe annet er avtalt.

Arbeidsgiver er pålagt å følge lovens minimumskrav. Arbeidsgiver kan ikke avtale kortere oppsigelsestid enn det som er bestemt i loven. Dette er for å beskytte arbeidstaker mot dårlige vilkår.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Hva skjer hvis du er syk i oppsigelsestiden?

Dersom du er eller blir syk i løpet av oppsigelsestiden, påvirker ikke dette oppsigelsestidens lengde. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve at oppsigelsestiden forlenges som følge av sykdom.

Hvordan foregår ferieavvikling i oppsigelsestiden?

Oppsigelse fra arbeidstakers side har i utgangspunktet ingen påvirkning på ferieavviklingen.

Dersom ferien er bestemt før oppsigelsen, kan ikke arbeidsgiver endre tidspunktet for ferien uten samtykke fra arbeidstakeren.

Det finnes et unntak for denne regelen, og det er dersom det oppstår situasjoner og uventede hindringer som gjør at arbeidstakers ferie vil føre til vesentlige driftsproblemer for virksomheten. Disse endringene må imidlertid drøftes med arbeidstaker på forhånd.

Dersom oppsigelsen kommer fra arbeidsgiveren, kan de kun kreve at ferien skal legges til oppsigelsestiden dersom denne er minst tre måneder. Arbeidsgiver kan heller ikke flytte en ferie som allerede er bestemt i denne perioden.

Kan man få kortere oppsigelsestid?

Det er ikke mulighet for å avtale kortere oppsigelsestid enn én måned før en oppsigelse gis. Oppsigelsestiden skal regnes fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt.

Det er likevel verdt å merke seg at denne begrensningen ikke gjelder for ansatte i prøvetid, permitterte ansatte og ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å enten helt eller delvis innstille driften.

Det er mulighet for å avtale at oppsigelsesfristen skal være kortere ved egenoppsigelse enn ved oppsigelse fra arbeidsgiver.

Det er imidlertid ikke mulig å avtale det motsatte. Arbeidstaker vil altså aldri være bundet lenger til arbeidsplassen ved egenoppsigelse enn ved oppsigelse fra arbeidsgiver.

Etter at oppsigelsen er gitt og mottatt, står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale en kortere eller lengre oppsigelsestid enn det som følger av loven eller tidligere avtale. Dersom en slik avtale gjøres, vil det lønne seg å gjøre denne skriftlig, for å unngå konflikter i ettertid.

Hva er oppsigelsestiden for ansatte i prøvetid?

For ansatte i prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Denne oppsigelsesperioden begynner samme dag som oppsigelsen ble mottatt.

Hva er oppsigelsestiden når man er i foreldrepermisjon?

Dersom man blir sagt opp mens man er i svangerskaps-, fødsels- eller pappapermisjon, begynner oppsigelsestiden først å løpe etter permisjonens utløp.

I utgangspunktet er ansatte i foreldrepermisjon vernet mot oppsigelse, men dette betyr imidlertid ikke at de er “immune” mot oppsigelse. Så lenge grunnlaget for oppsigelsen er noe annet enn graviditeten eller permisjonen, og dette er saklig og godt dokumentert, er det i utgangspunktet mulig å bli sagt opp i løpet av denne perioden.

Hva er oppsigelsestiden ved permittering?

Når er arbeidstaker er permittert, har vedkommende mulighet til å si opp sin egen stilling. Oppsigelsestiden vil da være på 14 dager, og vil begynne dagen oppsigelsen ble mottatt. For oppsigelse fra arbeidsgivers side, er det oppsigelsestid i henhold til avtale eller loven for øvrig som gjelder.

Vilkåret for at oppsigelsestiden skal være på 14 dager, er at arbeidstaker ikke mottar lønn fra arbeidsgiver. Det er vanlig at arbeidstaker mottar vederlag fra arbeidsgiver de første 16 dagene av en permittering, og vedkommende kan i løpet av denne perioden ikke benytte seg av den kortere fristen. Det samme gjelder dersom arbeidstaker er tatt tilbake i arbeid, eller hvis arbeidsgivers lønnsplikt har gjeninntrådt av andre grunner.

Etter tre måneders permittering kan en arbeidstaker fratre uten oppsigelsestid.

Dersom arbeidstaker blir sagt opp på grunn av ulykke, naturhendelse eller en annen uforutsett hendelse, slik at bedriften er nødt til å innstille driften helt eller delvis, kan oppsigelsestiden begrenses til 14 dager regnet fra hendelsen.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med veiledning knyttet til utvelgelsesprosessen ved nedbemanning, og videre oppsigelsesprosess.

Hva er oppsigelsestiden når man er ansatt i vikariat?

I utgangspunktet vil et vikariat eller andre midlertidige ansettelsesforhold avsluttes ved ansettelsesperiodens utløp som avtalt, uten oppsigelse eller oppsigelsestid.

Dersom arbeidstakeren har vært ansatt i bedriften i mer enn ett år, har vedkommende likevel krav på et skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelsen. Etter arbeidsmiljøloven skal dette varselet komme minst én måned før fratredelsestidspunktet.

Hvis det er nødvendig å si opp stillingen på et tidligere tidspunkt, for eksempel på grunn av nedbemanning eller at den ansatte selv ønsker å si opp stillingen, vil oppsigelsestidens lengde følge samme regler som alminnelige ansettelsesforhold.

Hva er oppsigelsesfristen for statsansatte tjenestemenn?

For statsansatte tjenestemenn gjelder egne oppsigelsesfrister. Den normale oppsigelsestiden er på én måned dersom vedkommende har vært ansatt i mindre enn ett år. Denne fristen gjelder også i prøvetiden. Dersom vedkommende har vært ansatt i mer enn ett år, øker oppsigelsesfristen til tre måneder. Ved to års ansettelse er fristen på seks måneder.

Oppsigelsesfristen på seks måneder gjelder imidlertid kun ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker kreve å få gå etter tre måneder.

Hva er oppsigelsestid ved ansettelse uten kontrakt?

Etter arbeidsmiljøloven er det obligatorisk med arbeidskontrakt for absolutt alle ansettelsesforhold.

Dersom det mot formodning likevel ikke foreligger noen kontrakt, og det heller ikke er avtalt noen oppsigelsestid, gjelder lovens minimumsregler. I de fleste tilfeller betyr dette at oppsigelsestiden er på én måned.

Et problem som kan oppstå ved manglende kontrakt, er at det kan oppstå uenighet om hva slags type ansettelsesforhold det var som opprinnelig ble avtalt. Det kan for eksempel være uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om ansettelsesforholdet var midlertidig og har utløpt, eller om det var en fast ansettelse.

Dersom dette skjer vil spørsmålet som oftest avgjøres i favør av arbeidstaker, og det vil legges til grunn en fast ansettelse med minst én måneds oppsigelsestid. På grunn av dette er det svært viktig for arbeidsgiver å få på plass en arbeidsavtale som oppfyller lovens krav i alle ansettelsesforhold.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelsestid? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om oppsigelsestid?

Kontakt oss