Hjem
icon

Ferieloven forklart: § 11: Utbetaling av feriepenger

Glad kvinne klar for feriepenger.

Feriepenger utbetales i stedet for lønn ved avvikling av ferie, og skal kompensere for arbeidstakers lønnsbortfall i denne perioden. Når arbeidstaker har krav på å få utbetalt feriepenger er regulert av ferieloven § 11.

Alt du trenger å vite om feriepenger:

Når skal feriepenger utbetales?

Hovedregelen er at feriepenger skal utbetales til arbeidstaker siste vanlig lønningsdag før ferien.

Det betyr at dersom arbeidstaker skal avvikle ferie fra 1. juli, skal arbeidsgiver utbetalte opptjente feriepenger ved siste lønnskjøring før denne dato. Arbeidstaker kan også kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien blir påbegynt, jf. § 11 (1).

Det er likevel slik at de fleste arbeidsgiver utbetaler opptjente feriepenger en fast måned i året, og samtidig foretar lønnstrekk for hele ferien. Dette uavhengig av når ferien skal avvikles. Dette medfører at arbeidstaker ofte får utbetalt feriepenger før siste vanlig lønningsdag før ferien.

Feriepenger for ikke-avviklet ferie

Dersom arbeidstaker har feriefritid til gode, og overfører dette til året etter, skal feriepenger for denne delen av ferien utbetales når ferien avvikles.

Dette gjelder ferie som er overført etter ferieloven § 7 nr. 2 (inntil 12 dager) og ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon etter ferieloven § 9 nr. 1 og 2.

Bestemmelsen medfører at arbeidsgiver ikke har anledning til å utbetale kompensasjon for ikke-avviklet ferie når arbeidstaker har ferie til gode som følge av for eksempel sykdom.

Utbetaling av feriepenger endt arbeidsforhold

Når arbeidsforholdet opphører skal alle opptjente feriepenger som hovedregel utbetales siste vanlig lønningsdag før fratreden.

Det betyr at feriepenger opptjent av arbeidsvederlag året før (opptjeningsåret), og feriepenger som er opptjent frem til fratredelsestidspunktet, skal utbetales sammen med siste lønnsutbetaling.

Dersom arbeidsforholdet opphører 30. mai skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger opptjent for 2019 (opptjeningsåret) og feriepenger opptjent frem til og med 30. mai 2020. Det da er viktig å merke seg at dersom feriepengene utbetales i løpet av opptjeningsåret, må det foretas skattetrekk.

Ferieloven § 11 bestemmer videre at dersom en del av feriepengene ikke lar seg beregne ved siste lønnsutbetaling, kan arbeidsgiver utbetale dette sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Bestemmelsen forutsetter at arbeidsforholdet har opphørt, for eksempel ved oppsigelse fra enten arbeidstaker eller arbeidsgiver. Permittering eller permisjon innebærer at arbeidsforholdet består, og vil ikke anses som et "opphør" i denne forbindelse.

Feriepenger ved arbeidskamp

Dersom arbeidstaker fratrer i forbindelse med lovlig arbeidskamp, herunder streik eller lockout, vil ikke dette utløse en betalingsplikt hva gjelder feriepenger. Arbeidstaker vil likevel ha krav på å få utbetalt feriepenger, dersom ferien allerede er fastsatt før fratreden, eller fastsatt av arbeidsgiver i samsvar med ferieloven § 9 nr. 4.

Utbetaling av feriepenger ved dødsfall

Hvis arbeidstaker dør, skal arbeidsgiver utbetale alle opptjente feriepenger til dødsboet sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Utbetaling av feriepenger fra trygden

Arbeidstaker som mottar enkelte ytelser fra trygden, som for eksempel sykepenger, vil få utbetalt feriepenger i annen halvdel av mai måned året etter opptjeningsåret. Dette er regulert av folketrygdloven § 22-10 (5).

Kan ferieloven § 11 fravikes ved avtale?

Ferielovens § 3 fastslår at ferieloven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale.

Bestemmelsen åpner altså for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtaler som er til gunst for arbeidstaker, og som stiller han/hun i en bedre posisjon sett i forhold til ferielovens regler.

Dersom man skal inngå en avtale som er til ugunst for arbeidstaker, kreves det særskilt hjemmel for dette i loven.

En slik hjemmel finner vi i § 11 nr. 9. Der fremgår det at reglene i § 11 nr. 1 til nr. 5 kan fravikes ved skriftlig tariffavtale. Det er dermed åpnet for at man i tariffavtale kan oppstille andre regler som er mer ugunstig for arbeidstaker enn lovens utgangspunkt.

Dette kan for eksempel være at opptjente feriepenger utbetales til et fast tidspunkt hvert år.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spesialisert rådgivning innen arbeidsrett
  • Rådgivning innen ferielov og feriepenger

Har du spørsmål knyttet til feriepenger? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Alle advokater