Hjem
icon

Arbeidsmiljøloven - lovendring: Fast ansettelse fra 2019

Rekrutterer gir ut en fast ansettelse.

Det var lenge uklart hva som egentlig menes med fast ansettelse. I 2019 fikk arbeidsmiljøloven en definisjon med minimumskrav til fast ansettelse, som arbeidsgivere må sørge for å oppfylle.

Alt du trenger å vite om fast ansettelse:

Hva er lovens vilkår?

Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-9 (1) slår nå fast at ansettelsen skal være "løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang".

Hva med “nulltimerskontrakter”?

Et formål med lovens definisjon av fast ansettelse var å hindre "nulltimerskontrakter" uten garanti for noen bestemt lønn i fremtiden. Som arbeidsgiver kan du altså ikke lenger ansette tilkallingsvikarer fast uten samtidig å garantere for et minimums arbeidsomfang i fremtiden på ubestemt tid.

Det er ingen nedre grense for stillingsbrøken ved nyansettelse av fast ansatte.

I prinsippet er loven altså ikke til hinder for avtaler om fast ansettelse som ikke innebærer mer enn noen dager eller ukers arbeid i løpet av året. Merk da likevel at deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, som hovedregel ha rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden etter AML § 14-4a.

Hvis tilkallingsvikarer eller andre arbeidstakere ansettes fast, bør du som arbeidsgiver derfor oppgi reelt stillingsomfang i arbeidsavtalen fremfor å sette en lavere stillingsbrøk enn det er behov for at arbeidstaker skal arbeide.

Hvis fremtidsutsiktene er for uforutsigbare til at arbeidstakeren kan sikres et reelt stillingsomfang, så må du som arbeidsgiver vurdere midlertidig ansettelse istedenfor fastansettelse. Noe som i så fall bare er mulig hvis vilkårene for midlertidig ansettelse er til stede hver gang arbeidstakeren tilkalles.

Ved fast ansettelse: Krav på fast lønn hver måned?

Lovens krav til forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang skal forplikte og sikre partene. Det kan løses på ulike måter, f.eks ved å avtale fastansettelse på deltid i en stillingsbrøk, at man skal jobbe konkrete uker, dager og/eller antall timer per uke.

Arbeidet behøver ikke nødvendigvis skje jevnt over hele året.

Det er ikke noe i veien for at arbeidet skjer periodevis. Loven krever dermed ingen løpende lønnsytelse. Det er lov å avtale at lønn skal beregnes og utbetales bare de månedene det arbeides, altså uten noen lønnsbetaling i måneder uten arbeid.

Hvordan kan jeg ordne arbeidsplaner?

Hvis arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for når arbeidet skal utføres, og hvordan det skal beregnes iht. AML § 14-6 (1) bokstav j). Dette kan f.eks. løses ved å avtale at arbeidstakeren skal arbeide i bestemte uker/måneder hvert år.

Hvis arbeidet skal utføres til ulike tider kan arbeidsavtalen vise til en arbeidsplan som gir forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres.

Dette skal hindre at arbeidstaker må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

Dersom arbeidet utføres til ulike tider av døgnet (mer enn bagatellmessige variasjoner) skal det utarbeides arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide etter AML § 10-3.

Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen.

To ukers varsel

Det er fortsatt mulig og lov å spørre deltidsansatte om de kan komme på jobb på kort varsel, og det er også helt greit om noen frivillig vil arbeide på kort varsel. Du kan imidlertid ikke beordre deltidsansatte til å utføre ordinært arbeid på kortere varsel enn to uker hvis ikke vilkårene for overtidsarbeid/merarbeid er til stede.

Lovens krav til forutsigbarhet i form at et reelt stillingsomfang gir altså begrenset fleksibilitet på under to ukers varsel. Ekstraordinære eller uforutsett arbeid på kortere varsel bør forsøkes løst med frivillighet.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

  • Å sikre at deres arbeidsavtaler oppfyller kravene til fast ansatte
  • Å vurdere om vilkårene for midlertidig ansettelse er til stede
  • Utarbeide nye arbeidsavtaler
  • Bistå i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og med Arbeidstilsynet om arbeidsavtalens innhold
  • Annen juridisk rådgivning

Har du spørsmål knyttet til fast ansettelse? Snakk med oss.