Hjem
icon

Arbeidsavtale: Hva bør du vite? [Guide]

Mann signerer arbeidskontrakt

En arbeidsavtale er bærebjelken i et arbeidsforhold. Det er viktig at en arbeidsavtale fremkommer raskt. I denne artikkelen kan du lese om flere forhold som er viktig å tenke på i en arbeidsavtale.

Dette får du vite om arbeidsavtale:

Krav på arbeidsavtale?

Du har krav på arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven setter krav om at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Obs! I tilfeller hvor det ikke er inngått en arbeidsavtale, er det arbeidsgiver som har risikoen for dette.

Må arbeidsavtalen være skriftlig?

Ja, arbeidsavtalen skal alltid være skriftlig. Det skal aldri inngås en muntlig arbeidsavtale.

Hvem lager arbeidskontrakten?

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å lage et utkast til arbeidskontrakten. Det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker tar seg tid til å lese gjennom kontrakten.

13 punkter arbeidskontrakten må inneholde

arbeidsavtale2
Arbeidsavtalen må inneholde disse 13 punktene.

Når skal arbeidsavtalen inngås?

Når arbeidsforholdet varer i mer enn én måned, skal arbeidskontrakten være inngått så snart som mulig, og senest innen én måned etter at arbeidsforholdet begynte.

I arbeidsforhold som varer i mindre enn én måned, skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale umiddelbart.

Arbeidsavtale - Endring av arbeidsavtale?

Dersom partene er enig i for eksempel ny lønn, eller at arbeidstaker får en ny stilling, må dette inn i arbeidskontrakten. Arbeidsgiver er pålagt å endre arbeidstakerens endringer i arbeidsavtalen.

Endringer som blir gjort kan legges til som vedlegg i arbeidsavtalen. Dette kan for eksempel være dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om en ny lønnsavtale.

Gjør arbeidsgiver endringer du ikke er enig i?

Dersom arbeidsgiver ønsker å foreta endringer som den ansatte er uenig i, kan arbeidsgiver etter omstendighetene kreve en endringsoppsigelse. Dette innebærer oppsigelse av eksisterende arbeidsavtale, med tilbud om en ny avtale.

Fast eller midlertidig ansettelse?

Grunnprinsippet i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker har krav på fast ansettelse.

Hvis arbeidsgiver har et varig behov for arbeidskraft, er det en sikker rett at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse fra første dag. Arbeidsmiljøloven sitt grunnleggende prinsipp er at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse. Det finnes likevel unntak fra hovedregelen som omhandler midlertidige ansettelser.

Midlertidig ansettelse uten grunn?

Bedrifter kan ansette arbeidstakere i midlertidig stilling uten spesiell grunn, men bare inntil 12 måneder.

Når disse 12 månedene har gått, og man ikke får en videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på 12 måneder for arbeidsgiveren. Dette betyr at bedriften ikke kan ansette noen andre midlertidig i samme stilling, og med arbeidsoppgaver av samme art, på 12 måneder.

Obs! Det er kun 15 prosent av bedriftens arbeidstakere som kan være ansatt i midlertidige stillinger.

Arbeidsavtale som tilkallingshjelp eller ekstrahjelp

Tilkallingshjelp og ekstrahjelp er en midlertidig ansettelse, og kan kun brukes hvis det oppstår plutselig behov for hjelp.

Det er flere som forveksler tilkallingshjelp eller ekstrahjelp med deltidsansettelse. Dette er imidlertid to forskjellige ting. Dersom virksomheten har behov for varig hjelp på for eksempel lørdager hver måned, er dette en fast ansettelse.

Arbeidsavtale som deltidsansatt

Deltidsansatte har samme regler og rettigheter som fast ansatte.

En deltidsansatt har også fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny person i stillingen. Den deltidsansatte må imidlertid være kvalifisert for stillingen, og det skal ikke innebære en ulempe for bedriften å ansette vedkommende.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte bruken av deltidsstillingen med de tillitsvalgte minst én gang i året.

Arbeidskontrakt som daglig leder

Øverste leder kan ansettes på åremål. Med åremål menes det at virksomhetens øverste leder blir ansatt for et bestemt tidsrom.

Åremål har en egen lovhjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-10. Denne kan minne om midlertidig ansettelse. Stillingen som daglig leder er imidlertid ofte av permanent karakter, og derfor passer ikke reglene for midlertidig ansettelse.

Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern gjelder innenfor åremålsperioden. Dersom arbeidsgiver ønsker å si opp en daglig leder innenfor den avtalte perioden, må oppsigelsen være saklig begrunnet, med mindre annet er avtalt i arbeidskontrakten.

Brudd på arbeidsavtale?

Brudd på arbeidsavtalen kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed. En slik reaksjon må ha en saklig grunn for å være gyldig.

Etter arbeidsmiljøloven er en oppsigelse i utgangspunktet på én måned, men det er normalt å avtale en lengre oppsigelsestid.

En avskjed må være begrunnet i et vesentlig mislighold, og innebærer at arbeidstaker må gå på dagen.

Før en oppsigelse eller avskjed blir gitt, stilles det krav om at det avholdes drøftelsesmøte. Et drøftelsesmøte har som formål å diskutere forhold som en senere oppsigelse eller avskjed kan bygge på.

Det stilles formkrav til innholdet i en oppsigelse. Hvis disse ikke blir møtt, kan oppsigelsen regnes ugyldig.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål om arbeidsavtale? Snakk med oss.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om arbeidsavtale?

Kontakt oss