Hjem
icon

Når må arbeidstaker erstatte skade han volder?

Ung mann i blå dress.

I utgangspunktet er arbeidsgiver ansvarlig for arbeidstakers handlinger når de utføres i arbeidsgivers tjeneste. Under visse vilkår kan arbeidsgiver likevel kreve at arbeidstaker erstatter skader som er forvoldt under utførelse av arbeidet.

Alt du trenger å vite om erstatningsansvar:

Erstatning ved trekk i lønn

For det tilfelle det blir aktuelt å ilegge arbeidstaker erstatningsansvar for skade forvoldt i arbeidet, oppstår det gjerne spørsmål om erstatningen kan gjøres opp ved å trekke arbeidstakeren i lønn.

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-15 regulerer de tilfeller arbeidsgiver har anledning til å trekke arbeidstakeren i lønn og feriepenger.

Vilkår for trekk i lønn

Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke skal kunne trekke sine ansatte i lønn.

Vilkårene for trekk i lønn etter aml. § 14-15 er derfor unntak til hovedregelen.

Ved adgang til å foreta trekk i lønn og feriepenger som følge av skade eller tap som er påført arbeidsgiver må skaden eller tapet være forvoldt i tjeneste.

Dette innebærer at skade og tap som oppstår på fritiden naturlig nok faller utenom.

Videre må arbeidstaker forsettlig eller grovt uaktsomt ha påført arbeidsgiver skade eller tap. Vilkåret og forsett eller grov uaktsomhet tilsier at det skal en del til før arbeidsgiver kan foreta trekk. Skader som følge av hederlige uhell eller lavere grad av uaktsomhet kan ikke kreves erstattet, og arbeidstaker kan følgelig ikke trekkes i lønn.

Et ytterlig vilkår er at arbeidstaker skriftlig må ha erkjent skyld i skaden eller tapet, eller dette må være fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettstridig fratrer sin stilling.

Det er altså ikke nok å foreta trekk i lønn som erstatning ved skade eller tap som arbeidstaker forsettlig eller grovt uaktsomt har påført arbeidsgiver. Erstatningsansvaret må skriftlig erkjennes av arbeidstaker, eventuelt være fastsatt ved dom.

Med rettsstridig fratredelse av stilling menes at arbeidstaker eksempelvis forlater arbeidsplassen uten forvarsel, eller ikke overholder oppsigelsestiden sin. Dersom arbeidstaker "fantegår" etter å ha forårsaket en erstatningsbetingende handling, eller dersom fratredelsen i seg selv danner erstatningsgrunnlag, kan altså arbeidsgiver foreta trekk i lønn for å dekke tapet eller skaden.

Dersom en urettmessig fratredelse i seg selv påfører arbeidsgiver tap eller skade, må ekstrautgifter som følge av fratredelsen dokumenteres av arbeidsgiver.

Begrensninger i adgangen til å foreta lønnstrekk ved erstatningskrav

Begrensninger i adgangen til å foreta trekk i lønn og feriepenger fremgår også av aml. § 14-15. Trekkadgangen skal ikke gå utover det som arbeidstakeren med rimelighet trenger for å forsørge seg selv og familien. Det er ikke noe krav om at arbeidsgiver må foreta en inngående analyse av hva som med rimelighet kan holdes tilbake av lønn og feriepenger. Det kan for eksempel inngås en avtale om at lønnstrekket fordeles utover flere månedslønner.

Drøftelsesplikt

Før det foretas trekk i lønn eller feriepenger som følge av arbeidsgivers erstatningskrav skal dette drøftes med arbeidstaker og tillitsvalgt.

Drøftelsesplikten er ment å gi et bedre grunnlag for å vurdere adgangen til å foreta trekk, samt trekkets størrelse.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Vi bistår deg gjerne dersom du har spørsmål i tilknytning til erstatningsansvar for arbeidstaker. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett. Ta kontakt med oss for en samtale i dag.

Har du spørsmål knyttet til erstatningsansvar? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater