Hjem
icon

Endring av arbeidstid

Samtale mellom mann og kvinne om arbeidstider.

Arbeidsgivere kan i kraft av styringsretten organisere og fordele arbeid til sine arbeidstakere. Innen de rammer som følger av loven, tariffavtaler og arbeidsavtaler kan arbeidsgiver plassere arbeidstakernes arbeidstid. Særlig arbeidsavtalen kan da begrense arbeidsgiverens mulighet for enkel endring av arbeidstiden, men det finnes muligheter.

Alt du trenger å vite om endring av arbeidstid:

Hva står det i arbeidsavtalen om arbeidstid?

I alle arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale som skal inneholde opplysninger om bl.a. lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid iht. arbeidsmiljøloven (AML) § 14-6 (1) j).

Dersom det er fastsatt en klar arbeidstid i arbeidsavtalen, kan du som arbeidsgiver ikke ensidig endre dette.

Hvis det i arbeidsavtalen f.eks. er avtalt en daglig arbeidstid mandag til fredag fra 08:00 til 16:00, kan arbeidsgiveren ikke uten videre endre denne til kl. 09:00 til 17:00 eller til arbeid på lørdager.

Arbeidsgiveren kan heller ikke uten videre legge arbeidstiden til andre skift (dag- og nattvakter) for arbeidstakere som i sin arbeidsavtale har avtalt bare å jobbe "seinvakt" (aftenvakter).

Som arbeidsgiver kan du heller ikke pålegge arbeidstakere flere ubekvemme vakter eller mindre forutberegnelig turnus enn hva som er regulert i arbeidsavtalen.

Frivillig avtale om endring av arbeidstiden?

De færreste arbeidsgivere i næringslivet opererer i statiske og uforanderlige markeder.

Arbeidsgiver kan ha saklig behov for å forandre på skriftlig avtalt arbeidstid.

Ved behov for endringer av arbeidstider som følge av f.eks. endrede åpningstider i virksomheter med mer enn 50 ansatte, må arbeidsgiveren sørge for å informere om og drøfte spørsmålene om dette med arbeidstakernes tillitsvalgte, eventuelt med virksomhetens verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg.

Også i mindre virksomheter er det i praksis viktig å involvere de ansatte, slik at de tidlig nok forstår virksomhetens behov.

Hvis arbeidstakerne forstår fullt ut hvorfor det er viktig å endre arbeidstiden, f.eks. med en time hver dag pga. endrede åpningstider i et handlesenter eller i en barnehage, så vil arbeidstakere som har mulighet for dette ofte frivillig akseptere en endring av arbeidsavtalens arbeidstidsbestemmelser.

I så fall må du som arbeidsgiver bare sørge for at den frivillige endringen av arbeidstid inntas skriftlig i arbeidsavtalen eller i en ny arbeidsavtale med klar angivelse av hvilket tidspunkt endringen gjelder fra iht. kravet om dette i AML § 14-8.

Som arbeidsgiver må du i slike diskusjoner være lydhør for om endringene kan skape særskilte vansker for enkelte ansatte, f.eks. manglende kollektivtransport til de nye tidene, arbeidstakernes barnepass el.l.

Hvis endring blir vanskelig for noen arbeidstakere, må du som arbeidsgiver ikke presse igjennom en endringsavtale mot arbeidstakerens egentlige vilje. Da må du isteden revurdere nødvendigheten og om vilkårene for en endringsoppsigelse i så fall er til stede.

Mulig endringsoppsigelse?

Hvis behovet for slike endringer av arbeidstiden er saklig begrunnet f.eks. i større endringer i marked, behov for bedre utnyttelse av maskiner eller lignende, må arbeidsgiverens behov for endringer av arbeidstiden vurderes opp mot de ulemper endringene eventuelt medfører for de enkelte arbeidstakere.

Ofte kan slike interesseavveininger tilsi at arbeidstakere da må finne seg i endringer, som alternativ til å bli sagt opp fra sin gamle stilling. Noe som likevel må vurderes konkret for den enkelte arbeidstaker.

I så fall kan det være nødvendig å gjennomføre endringsoppsigelser. Dette betyr i praksis at arbeidstakerens eksisterende arbeidsavtale med tilhørende arbeidstidsbestemmelser sies opp sammen med tilbud om en ny arbeidsavtale med andre arbeidstider.

Noe som forutsetter at lovens regler om fremgangsmåte og krav til oppsigelse følges, bl.a. ved drøftinger, vurdering av ulempene og en formriktig oppsigelse av den opprinnelige arbeidsavtalen.

Merk at selv om vilkårene for endringsoppsigelse er til stede og det gjennomføres korrekte endringsoppsigelsesprosesser, kan arbeidstakerne kreve sine tidligere avtalte arbeidstider i oppsigelsestiden for den opprinnelige arbeidsavtalen (fra 1 til seks måneder). Dersom endringsoppsigelsens rettmessighet bestrides, kan arbeidstakeren også ha rett til å fortsette med sin opprinnelig arbeidstid så lenge forhandlingene om dette eller et eventuelt søksmål om dette pågår.

Avtaler om mer fleksible arbeidsplaner

I virksomheter med åpningstider som tilsier at arbeidstakere må arbeide til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides arbeidsplaner som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide iht. AML § 10-3.

Arbeidsplanen skal utarbeides av arbeidsgiveren i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet følger av tariffavtale skal arbeidsplanen drøftes senest to uker iverksettelsen, hvoretter den skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

Dersom arbeidet skal utføres til ulike arbeidstider iht. arbeidsplaner, kan arbeidsavtalen begrenses til å fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, se AML § 14-6 (1) j).

Det er ikke noe i veien for å skrive i arbeidsavtalen at arbeidet skal utføres jevnt gjennom hele året, eventuelt begrenses til nærmere angitte sesonger, og at arbeidsgiveren ellers vil drøfte og fastsette arbeidsplaner med minst to ukers varsel. Noe arbeidstakerne i så fall deretter må innrette seg på.

Dette kan Codex Advokat Oslo hjelpe deg med

  • Å vurdere mulighetene for endring av arbeidstider i eksisterende arbeidsavtaler.
  • Sikre tilstrekkelig fleksible avtaler om arbeidstid til nye arbeidsavtaler.
  • Bistå med nødvendige endringer, om nødvendig ved endringsoppsigelser.
  • Etablere eller vurdere rutiner for oppfølging av arbeidsplaner.

Har du spørsmål knyttet til endring av arbeidstid? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Alle advokater