Hjem
icon

Langtids­sykemelding: Omplassering av arbeidstaker?

Lyshåret kvinne med briller som smiler inn i kameraet.

Ved langtidssykmelding oppstår det gjerne spørsmål om hva som skal skje med ansettelsesforholdet. Hvorvidt arbeidstaker som har vært sykmeldt i lengre tid kan omplasseres beror på en vurdering av hvor langt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt går i det konkrete tilfellet.

Alt du trenger å vite om omplassering av arbeidstaker:

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Når arbeidstaker vender tilbake til arbeidet etter å ha vært sykmeldt i lengre tid som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge for at arbeidstaker så langt det går skal kunne fortsette i jobben på samme måte som før sykmeldingen inntraff, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6.

Som følge av at arbeidstakeren fortrinnsvis skal kunne beholde de opprinnelige arbeidsoppgavene, strekker tilretteleggingsplikten seg relativt langt.

For arbeidstakere med fysiske hindringer vil tilretteleggingsplikten ofte gå ut på å utforme arbeidsplassen på en måte som muliggjør utførelse av arbeidet, for eksempel fjerne hindringer for rullestolbrukere samt anskaffe tilpassede møbler.

Ved psykiske hindringer i vil det naturlig nok være mindre innlysende hvilke tiltak som bør settes i gang. Tett dialog med arbeidstaker er derfor nødvendig for å avdekke hvilke behov som foreligger, og på hvilken måte arbeidsgiver med rimelighet kan tilrettelegge.

I utgangspunktet vil ikke varigheten av den reduserte arbeidsevnen ha noe å si for tilretteleggingsplikten. Varigheten kan likevel få betydning for hva arbeidsgiver med rimelighet kan forventes å foreta av tilrettelegging.

Omplassering

For det tilfelle arbeidstaker ikke kan utføre tilsvarende arbeid som før sykmeldingen, skal arbeidsgiver forsøke å finne annet passende arbeid.

Med annet passende arbeid menes arbeid som vedkommende er kvalifisert for. Arbeidsgivers plikt til å omplassere går ikke så langt som å måtte opprette en ny stilling for arbeidstakeren, men for det tilfellet det har oppstått, eller kommer til å oppstå en ledig stilling, skal den tilbys arbeidstakeren så fremt vedkommende er skikket for stillingen.

En videre begrensning i omplasseringsplikten går ut på at andre ansatte ikke skal fratas sine arbeidsoppgaver eller bli pålagt å bytte stilling.

Unntaksmessig kan arbeidsgiver likevel omrokere på de øvrige ansattes arbeidsoppgaver for å tilpasse arbeidet til den yrkeshemmede for det tilfelle omrokkeringen faller under arbeidsgivers styringsrett. Rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett fremgår gjerne av arbeidskontrakten og andre bedriftsinterne reguleringer.

Dersom det blir nødvendig å foreta en intern omplassering av arbeidstakeren, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. Dette av hensyn til å ta en så veloverveid avgjørelse som mulig. Bedriftshelsetjenesten bør følgelig også kobles inn dersom det er mulig.

Arbeidsgiver skal så langt det går etterstrebe å tilby arbeidstakeren en stilling som samsvarer med tidligere arbeidsoppgaver og lønn.

Det kan likevel hende at arbeidstaker ved omplasseringen tilbys en stilling vedkommende er overkvalifisert for. Dersom den aktuelle stillingen er det beste alternativet, må arbeidstaker vanligvis innfinne seg med det.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spørsmål knyttet til tilrettelegging og omplassering av sykmeldt arbeidstaker.
  • Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett.

Har du spørsmål knyttet til omplassering av arbeidstaker? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater