Hjem
icon

Bruk av tilkallingsvikar: Regler

Mann som ringer til tilkallingsvikar.

Det er ulike regler for tilkallingsvikarer, beroende på om de er ansatt fast eller midlertidig. Valg av løsning beror på virksomhetens behov og partenes ønsker. Dette må arbeidsgivere være oppmerksom på.

Tilkallingsvikar - Dette får du vite:

Hva er en tilkallingsvikar?

Det er ikke uvanlig at arbeidstakere og arbeidsgivere tar kontakt ved behov for arbeidsoppdrag, ofte på kort varsel. Det kalles gjerne tilkallingsvikarer, tilkallingshjelp eller ekstrahjelp når arbeidstakere ikke har en fast avtalt arbeidstid, men bare arbeider når de blir tilkalt av arbeidsgiveren.

Arbeidstakerne står da fritt i svare ja på spørsmål om arbeid på kort varsel, og får da bare lønn for den tid de arbeider.

Som andre arbeidstakere har også slike tilkallingsvikarer krav på skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtaler kan da inngås på ny for hver arbeidsperiode, men det er også mulig å inngå løpende «rammeavtaler» for arbeidsforholdet som får anvendelse hver gang man arbeider.


Slik hjelper vi deg:

Du får bistand i spørsmål knyttet til tilkallingshjelp.


Når kan tilkallingsvikarer ansettes midlertidig?

I praksis inngås avtaler om tilkallingsvakter nok oftest midlertidig, men ikke alle oppmerksomme på at dette krever at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt hver gang vikaren tilkalles.

Det er i orden å benytte midlertidig ansatte tilkallingsvikarer dersom tilkallingsvikaren arbeider som vikar istedenfor en annen eller andre (vikariat), f.eks. under andres sykdom eller ferie iht. arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) b). Tilkallingskontrakter basert på dette grunnlaget er ikke uvanlig i bransjer med døgnkontinuerlig turnus og lange åpningstider hvor full bemanning er viktig, f.eks. i helseinstitusjoner, barnehager og skoler.

Tilkallingsvikarer kan også ansettes midlertidig når arbeidsøktene er av midlertidig karakter iht. arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a). For eksempel der det er svært varierende kundetilstrømning beroende på værforhold (uterestauranter) og av andre utenforliggende grunner.

Arbeidstakere med tilkallingsavtaler får lite forutsigbarhet for arbeid og inntekt.

En generell henvisning til arbeidsgiverens økonomi eller budsjetter er derfor ikke i seg selv nok for å ansette tilkallingsvikarer midlertidig, ei heller en generell usikkerhet om behovet for arbeidskraft er i så måte nok.

Midlertidig ansettelse av tilkallingsvikarer krever at vilkårene for midlertidig ansettelse i arbeidsmiljølovens § 14-9 er oppfylt hver gang vikaren tilkalles.

Fast ansatte tilkallingsvikarer med varierende arbeidstid

Hvis arbeidsgiveren har et mer stabilt og varig behov for tilkallingsvakter, må tilkallingsvikarene fastansettes etter regler om fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (1).

Ved slik fastansettelse av tilkallingsvikarer tilsier loven at arbeidstakeren sikres en større grad av forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang. I praksis kan dette organiseres som ansettelse på deltid, hvor den forventede samlede årlige arbeidstid bør være utgangspunktet for stillingens størrelse.

Denne type fastansatte tilkallingsvikarer krever også at det utarbeides arbeidsplaner som viser hvilke uker, dager og tider arbeidstakeren skal arbeide. Arbeidsplanen skal drøftes med arbeidstakerne eller deres tillitsvalgte senest to uker før iverksettelsen.

Fastansatte tilkallingsvikarer kan dermed i praksis være deltidsansatte som må møte på arbeid til vakter som arbeidsgiveren har satt opp minst to uker frem i tid. Tilkallingsvikaren står da fritt til også å ta eventuelle tilleggsvakter på kortere varsel.

Fastansatte tilkallingsvikarer gir altså ikke arbeidsgiveren samme fleksibilitet som de midlertidig ansatte. Men det gir større forutsigbarhet og dermed vanligvis også en større grad av lojalitet blant tilkallingsvikarene. Dette i tråd med arbeidsmiljølovens formål.


Slik hjelper vi deg:

Vi veileder deg enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Hvilken form for arbeidsavtalen skal du velge?

Hvis arbeidskraftbehovet er av utpreget midlertidig karakter (f.eks. ekstraordinær arbeidsmengde) eller skyldes andres sykdom eller annet fravær, så kan tilkallingsvikarer ansettes midlertidig.

Hvis arbeidsgiverens behov er av mer stabilt og varig karakter, så må tilkallingsvikarer ansettes fast, men ikke nødvendigvis på full tid. De kan fatsansettes på deltid med et minimumsantall timer i året og en form for arbeidsplan.

Arbeidsgiveren må i begge tilfeller sørge for at det ligger en arbeidsavtale i bunn og sikre gode rutiner for å bekrefte hvilke arbeidsperioder som er avtalt. En avtalt arbeidsperiode kan i så fall ikke avbrytes av verken arbeidsgiveren eller arbeidstakeren uten at partene er enige om dette, eller hvis vilkårene for oppsigelse eller avskjed oppfylles.

Det vil bero på den enkelte virksomhetens behov om man bør velge den ene eller andre formen for arbeidsavtale.

Vi anbefaler derfor en gjennomgang av virksomheten med en advokat for å sikre riktig arbeidsavtale og gode rutiner for bruk av tilkallingsvikarer.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater tar en gjennomgang av virksomheten din for å sikre at det blir valgt riktig arbeidsavtale og gode rutiner for bruk av tilkallingsvikar.


Bli kjent med våre advokater

sitat-geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til tilkallingsvikarer? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater