Hjem
icon

Feil lønnsutbetaling? Plikt til å betale tilbake

To menn diskuterer.

Det er ikke sjeldent at det skjer feil ved utbetaling av lønn og feriepenger, og at arbeidstaker får utbetalt feil lønn. Er det slik at arbeidsgiver da kan kreve dette tilbakebetalt fra arbeidstaker?

Alt du trenger å vite om feil lønnsutbetaling:

Kan arbeidsgiver kreve tilbakebetaling?

Hvorvidt arbeidstaker har en plikt til å tilbakebetale for mye utbetalt lønn er ikke regulert av arbeidsmiljøloven, og må avgjøres etter reglene om condictio indebiti.

Condictio indebiti er den alminnelig lære om retten til å kreve tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale. I henhold til rettspraksis skal det foretas en konkret helhetsvurdering hvor ulike momenter skal tillegges vekt.

Følgende momenter vil her være relevante:

  • Hvorvidt arbeidstakeren har mottatt utbetalingen i god eller ond tro
  • Fordringens art
  • Hvem kan bebreides for feilutbetalingen
  • Beløpets størrelse
  • Graden av innrettelse
  • Hvor lang tid det har gått siden feilutbetaling fant sted

I god eller ond tro?

Et relevant moment er hvorvidt arbeidstakeren var kjent med at utbetalingen han/hun mottok var feil. Dersom arbeidstaker var kjent med, eller burde ha forstått at hun/han fikk utbetalt for mye i lønn, vil dette kunne trekke i retning av at arbeidsgiver kan kreve beløpet tilbakebetalt.

Dersom arbeidstaker for eksempel mottar en fast lønn hver måned, vil man lettere oppdage at beløpet er feil. Dette i motsetning til tilfeller hvor arbeidstaker får utbetalt etter antall arbeidede timer, og utbetalt lønn varierer fra måned til måned.

Hvem kan bebreides for feilutbetalingen?

Når det er tale om utbetaling av lønn og feriepenger vil det i det fleste tilfeller være arbeidsgiver som er ansvarlig for eventuelle feil ved utbetalingen.

Det kan for eksempel ha skjedd en feil ved justering av lønn, eller det kan skyldes teknisk svikt som medvirker til at det utbetales feil beløp. Det vil i slike tilfeller være arbeidsgiver som er nærmest til å bære risikoen for feilutbetalingen.

Beløpet størrelse

Beløpets størrelse er også et relevant moment i denne vurderingen.

Dersom det er tale om et lite beløp, vil det være vanskeligere for arbeidstaker å oppdage at utbetalingen ikke er korrekt. Er det derimot tale om et høyt beløp vil det kunne trekke i retning av at arbeidstaker har en plikt til å tilbakebetale beløpet.

Arbeidstaker vil i slike tilfeller ikke være i god tro og hun/han burde forstå at lønnsutbetalingen var feilaktig.

Tidsmomentet

Tiden som har gått fra utbetalingen fant sted og frem til det kreves tilbakebetaling vil ha betydning for hvorvidt beløpet skal betales tilbake.

Har det gått svært lang tid siden utbetalingen fant sted, vil dette kunne tale mot at arbeidstaker har plikt til å betale dette tilbake. Dette fordi arbeidstaker i slike tilfeller også vil ha innrettet seg etter utbetalingen fra arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn og feriepenger?

De ulovfestede reglene om condictio indebiti løser kun spørsmålet om hvorvidt arbeidsgiver kan kreve for mye utbetalt lønn tilbakebetalt fra arbeidstaker, og ikke hvorvidt arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn og feriepenger for det aktuelle beløpet.

Dette reguleres av arbeidsmiljølovens regler.

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn er regulert av arbeidsmiljøloven § 14-15. Denne adgangen er begrenset, og det er kun i visse tilfeller at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn og feriepenger. Les mer om trekk i lønn og feriepenger her.

Det er videre ingen ting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale om lønnstrekk, dersom arbeidstaker har mottatt for mye utbetalt lønn.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Rådgivning knyttet til feil lønnsutbetling
  • Spesialister innen arbeidsrett

Har du spørsmål knyttet til feil lønnsutbetaling? Snakk med oss!

Vegard M. Lund

Advokat og partner

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater