Hjem
icon

Feil lønnsutbetaling: Krav på tilbakebetaling?

To menn diskuterer

Ved feil lønnsutbetaling vil arbeidsgiver ha et ønske om å kreve pengene tilbakebetalt. Men hva sier loven? Kan arbeidsgiver kreve tilbakebetaling av feil lønnsutbetaling?

feil lønnsutbetaling - Dette får du vite:

Kan arbeidsgiver kreve tilbakebetaling?

Hvis arbeidstaker får utbetalt for mye i lønn, oppstår spørsmålet om arbeidstaker har en plikt til å betale dette tilbake til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller ha mulighet til å kreve tilbakebetalt beløp gjennom prinsippet om condictio indebiti.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater vurderer din situasjon, og bevisstgjør deg på dine rettigheter i din konkrete sak.

Hva er condictio indebiti?

Condictio indebiti er den alminnelig lære om retten til å kreve tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale. I henhold til rettspraksis skal det foretas en konkret helhetsvurdering hvor ulike momenter skal tillegges vekt.

Følgende momenter vil her være relevante:

 • Hvorvidt arbeidstakeren har mottatt utbetalingen i god eller ond tro.
 • Fordringens art.
 • Hvem kan bebreides for feilutbetalingen.
 • Beløpets størrelse.
 • Graden av innrettelse.
 • Hvor lang tid det har gått siden feilutbetaling fant sted.


I god eller ond tro?

Et relevant moment er hvorvidt arbeidstakeren var kjent med at utbetalingen han/hun mottok var feil. Dersom arbeidstaker var kjent med, eller burde ha forstått at hun/han fikk utbetalt for mye i lønn, vil dette kunne trekke i retning av at arbeidsgiver kan kreve beløpet tilbakebetalt.

Dersom arbeidstaker for eksempel mottar en fast lønn hver måned, vil man lettere oppdage at beløpet er feil. Dette i motsetning til tilfeller hvor arbeidstaker får utbetalt etter antall arbeidede timer, og utbetalt lønn varierer fra måned til måned.

Hvem er ansvarlig for feilutbetalingen?

Hvem som er ansvarlig for at det har blitt feil i lønnsutbetalingen, vil være et forhold som tas inn i vurdering om tilbakebetalingen kan kreves. Den som er nærmest feilen er den som må ta ansvaret for konsekvensene. I de fleste tilfeller er dette arbeidsgiveren.

Det kan for eksempel ha skjedd en feil ved justering av lønn, eller det kan skyldes teknisk svikt som medvirker til at det utbetales feil beløp. Det vil i slike tilfeller være arbeidsgiver som er nærmest til å bære risikoen for feilutbetalingen.

Hvis lønnsberegningen er skjedd etter at oppgavelisten eller timelisten er innlevert av arbeidstakeren, vil det være den ansatte som må ta konsekvensene av dette.

Slik hjelper vi deg:
Vi hjelper deg gjennom hele den juridiske prosessen, enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Beløpet størrelse

Beløpets størrelse er også et relevant moment i denne vurderingen.

Hvis det kun er utbetalt et lite beløp, skal det mer til for at arbeidstaker merker at lønnsutbetalingen er feilaktig. Dersom utbetalingen er mye høyere enn normalt, vil dette kunne trekkes i retning av at arbeidstaker har en plikt til å tilbakebetale beløpet.

Arbeidstaker vil i slike tilfeller ikke være i god tro og hun/han burde forstå at lønnsutbetalingen var feilaktig.

Hvor lang tid i etterkant kan man kreve tilbakebetaling?

Tiden som har gått fra lønnsutbetalingen fant sted og frem til det kreves tilbakebetaling vil ha betydning for hvorvidt beløpet skal betales tilbake.

Har det gått svært lang tid siden utbetalingen fant sted, vil dette kunne tale mot at arbeidstaker har plikt til å betale dette tilbake. Dette fordi arbeidstaker i slike tilfeller også vil ha innrettet seg etter utbetalingen fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan ikke kreve tilbakebetalt beløp hvis det er over tre år siden feilutbetalingen fant sted.

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn og feriepenger ved feil lønnsutbetaling?

De ulovfestede reglene om condictio indebiti løser kun spørsmålet om hvorvidt arbeidsgiver kan kreve for mye utbetalt lønn tilbakebetalt fra arbeidstaker, og ikke hvorvidt arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn og feriepenger for det aktuelle beløpet.

Dette reguleres av arbeidsmiljølovens regler.

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn er regulert av arbeidsmiljøloven § 14-15. Denne adgangen er begrenset, og det er kun i visse tilfeller at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn og feriepenger. Les mer om trekk i lønn og feriepenger her.

Det er videre ingen ting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale om lønnstrekk, dersom arbeidstaker har mottatt for mye utbetalt lønn.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til lønn og tilbakebetaling.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

 • Rådgivning knyttet til feil lønnsutbetling.
 • Spesialister innen arbeidsrett.

Bli kjent med våre advokater

sitat-lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til feil lønnsutbetaling? Snakk med oss!

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater