Hjem
icon

Hjemmekontorforskriften - Hvilke regler gjelder for hjemme­kontor?

En mann med skjorte og slips sitter i en sofa i underbuksen og vinker til en laptop

I løpet av de siste årene har det skjedd en endring i bruk av hjemmekontor, og som følge av den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen, arbeider flere og flere hjemmefra. I denne artikkelen skal vi redegjøre nærmere for hvilke nye regler som gjelder for hjemmekontor, og hva som er nytt i hjemmekontorforskriften.

Hjemmekontorforskriften - Dette får du vite:

Hva innebærer hjemmekontorforskriften?

Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter reguleres i hovedsak av arbeidsmiljøloven, og denne kommer som utgangspunkt til anvendelse uavhengig av om arbeidstaker arbeider fra eget hjem eller fra arbeidsgivers kontorer.

Det er imidlertid i tillegg utarbeidet en egen forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften) og som partene må forholde seg til dersom arbeidstaker arbeider hjemmefra på regelmessig basis.

Hjemmekontorforskriften ble først vedtatt i 2002, men i kjølvannet av covid-19 pandemien, ble det besluttet at denne skulle endres.

De nye endringene ble vedtatt i år, og trådte i kraft 1. juli 2022.

Hvem omfattes av hjemmekontorforskriften?

Forskriften omfatter først og fremst kun arbeid som utføres i arbeidstaker eget hjem, og ikke arbeid fra hytte eller annet sted. Forskriften gjelder heller ikke hjemmearbeid som er kortvarig eller sporadisk. Hva som anses som kortvarig og sporadisk vil bero på en konkret helhetsvurdering av arbeidet.

Dersom arbeidstaker arbeider hjemmefra av og til uten at det er noen kontinuitet, vil det som utgangspunkt falle utenfor hjemmekontorforskriftens anvendelsesområde.

Forskriften vil imidlertid komme til anvendelse i de tilfeller hvor du har hjemmekontor regelmessig eller som en fast ordning, for eksempel tre dager hver uke.

Krav om skriftlig avtale om hjemmekontor

Dersom arbeidstakers hjemmearbeid omfattes av forskriften, stilles det krav til at partene inngår en skriftlig avtale om hjemmekontor.

Avtalen skal utformes som et tillegg til arbeidstakers arbeidsavtale, og skal inneholde bestemmelser om følgende punkter:

 • Omfanget av hjemmearbeidet.
 • Arbeidstid for hjemmearbeidet.
 • Eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.
 • Dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet.
 • Eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen.
 • Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.
 • Eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Det er viktig å merke seg at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid også gjelder ved arbeid på hjemmekontor.

Dette er nytt og følger av endringene som trådte i kraft 1. juli 2022.

Unntak for krav til skriftlig avtale om hjemmekontor

Det er gjort unntak for kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Det er i slike tilfeller tilstrekkelig at arbeidsgiver gjennomfører drøftinger med de tillitsvalgte og deretter informerer de ansatte.

Krav til forsvarlig arbeidsmiljø

I henhold til hjemmekontorforskriften skal arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, sørge for at kravene til forsvarlig arbeidsmiljø er ivaretatt ved bruk av hjemmekontor. Det betyr blant annet at arbeidsgivers må forsikre seg om at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører noen uheldige fysiske belastninger og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.

Hjemmekontor 2
Kravene til forsvarlig arbeidsmiljø skal ivaretas ved bruk av hjemmekontor.

Det stilles ikke noen konkrete krav til hva slags utstyr som skal stilles til arbeidstakers disposisjon ved hjemmekontor eller hvem som skal bekoste dette. Dette må derfor skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstaker har på sin side en plikt til å medvirke til gjennomføringen av tiltak som blir iverksatt for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.

Hvem fører tilsyn?

Det er Arbeidstilsynet som er gitt myndighet til å føre tilsyn med forskriften. De kan for eksempel undersøke hvorvidt det foreligger skriftlig avtaler mellom partene og hvorvidt de tilfredsstiller minimumskravene som følger av forskriften.

Arbeidstilsynet er også gitt myndighet til å gi pålegg og treffe enkeltvedtak som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene.

Har du rett på hjemmekontor?

Verken arbeidsmiljølovens eller hjemmekontorforskriften regulerer arbeidstakers rett til hjemmekontor.

Hvorvidt du som arbeidstaker har rett på hjemmekontor beror på en vurdering av hva som er avtalt mellom partene, for eksempel i arbeidsavtalen eller individuell avtale.

Hva bistår vi i Codex Advokat deg med?

 • Du får bistand med utarbeidelse av avtale om hjemmekontor.
 • Du får bistand med kartlegging og risikovurdering med tilbakekomst til kontoret
 • Øvrige arbeidsrettslige spørsmål tilknyttet forhold rundt hjemmekontor

Har du spørsmål om hjemmekontorforskriften? Snakk med oss!

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater