Hjem
icon

Når har du krav på overtids­betaling / overtidstillegg?

Smilende kokk med tatoveringer krysser armene på kjøkkenet

Ansatte kan ha krav på overtidsbetaling. Da må imidlertid den ansatte jobbe utenfor den alminnelige arbeidstiden. Men hvordan beregnes overtidstillegg? Når kan overtidstillegg gjennomføres? Og kan overtidsbetaling inkluderes i fastlønnen? I denne artikkelen går vi gjennom lovene for overtidsbetaling.

Overtids­betaling / overtidstillegg - Dette får du vite:

Hva er reglene for overtid?

Hvis arbeidstaker jobber utover lovens grense for den alminnelige arbeidstid, skal dette regnes som overtidsarbeid. Hva som er alminnelig arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven § 10-4.

Arbeidsmiljøloven angir at den alminnelige arbeidstiden:

  1. Ikke må overstige 9 timer per dag
  2. Ikke må overstige 40 timer per uke

En arbeidstaker skal derfor motta overtidsbetaling fra og med den tiende timen.

Obs! Arbeid som utføres etter avtalt arbeidstid, men innenfor den alminnelige arbeidstid, vil ikke regnes som overtid.

Hvordan beregnes overtidstillegg?

Ansatte som jobber overtid har krav på overtidsbetaling (boks).

Denne lønnen er todelt:

  1. Lønn for selve overtidsarbeidet
  2. Overtidstillegg

Tillegget skal være på minst 40%, etter bestemmelse av arbeidsmiljøloven § 10-6.

Arbeidstakeren skal alltid ha utbetalt overtidstillegget på minst 40%. Dersom arbeidsgiver nekter å utbetale dette, kan strafferettslig ansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 19 stilles.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at overtidstimer skal tas ut som arbeidsfri, og dermed avspaseres. Det er imidlertid ikke mulig å avtale avspasering av overtidstillegget, og dette skal utbetales til arbeidstaker når vedkommende avspaserer.

Når kan overtidsarbeid gjennomføres?

I arbeidsmiljøloven § 10-6 fremgår det at arbeid utover avtalt arbeidstid kan gjennomføres når det er et særlig og tidsavgrenset, såkalt akutt, behov for det.

Overtidsarbeid eller merarbeid kan derfor ikke praktiseres som en fast ordning, og er kun forbeholdt de tilfellene hvor det er nødvendig.

Arbeidstaker kan ikke selv bestemme seg for å jobbe overtid bare for å kreve overtidstillegg, dersom det reelt sett ikke foreligger et akutt behov for å utføre overtidsarbeidet.

Kan overtidsbetaling inkluderes i fastlønnen?

Overtidsbetaling er i utgangspunktet ikke inkludert i fastlønnen. Det er imidlertid anledning til å avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for eventuell overtid. Det stilles som krav at den faktiske utførte overtiden skal kompenseres med minimum 40%.

Om overtidsarbeidet overstiger hva lønnstillegget dekker av overtidsarbeid, må dette kompenseres i tillegg. Derfor bør det fremgå i arbeidsavtalen hva som er grunnlønn og hva som utgjør kompensasjon for eventuelt overtidsarbeid.

Hvis det ikke fremgår i avtalen hva som er grunnlønn og hva som er kompensasjon for overtidsbetaling, vil det lett kunne oppstå tvister i ettertid.

En konsekvens for arbeidsgiver hvis grunnlønn og kompensasjon ikke er avtalefestet i arbeidsavtalen, er at arbeidsgiver kan bli forpliktet til å betale hele beløpet for overtidsarbeidet. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt arbeidstaker faktisk har arbeidet så mange timer overtid som tillegget skulle tilsi.

Obs!
Selv om overtidstillegget er inkludert i lønnen, kan ikke arbeidsgiver pålegge arbeidstakeren å jobbe utover lovens grenser.

Det kan imidlertid være gunstig for arbeidsgiver å inkludere overtid i fastlønnen, da det vil skape en forutsigbarhet med hensyn til de totale lønnsutgiftene i virksomheten.

Har du spørsmål knyttet til overtidsbetaling / overtidstillegg? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om overtidsbetaling?

Kontakt oss