Hjem
icon

Mistanke om at sykdom ikke er reell?

En kvinne stirrer på mobilen og ser bekymret ut.

Dersom arbeidsgiver har mistanke om at sykdom hos en arbeidstaker ikke er reell, har arbeidsgiver mulighet til å bestride sykemelding eller egenmelding. Men når kan arbeidsgiver bestride egenmeldingen? Og hva regnes som misbruk av sykemelding? Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene rundt denne problemstillingen.

Dette får du vite om mistanke om at sykdom ikke er reell:

Hva er egenmelding?

Egenmelding innebærer at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet, enten på grunn av sykdom eller skade. Egenmelding legges frem uten legeerklæring. Den ansatte må imidlertid ha jobbet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne benytte seg av egenmelding ved sykefravær.

Når kan arbeidstaker bruke egenmelding?

Den ansatte har mulighet til å benytte seg av egenmelding opptil 3 kalenderdager om gangen, inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder.

Obs! Dersom bedriften med i en IA-ordning er reglene annerledes. Da kan arbeidstaker benytte seg av 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder, med en grense på opptil 8 dager per fraværstilfelle.

Hva skjer når arbeidstaker har brukt opp de tre kalenderdagene?

Etter at det har gått tre kalenderdager, kan arbeidsgiver kreve at den ansatte leverer en legeerklæring. Dersom den ansatte ikke leverer legeerklæring, vil retten til sykepenger fjernes for egenmeldingsperioden.

Obs! Unntaket her er hvis den ansatte ikke har hatt muligheten til å oppsøke lege.

Hva er misbruk av egenmelding?

Ordningen om at ansatte skal ha mulighet til å benytte seg av egenmelding, er basert på et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det kan imidlertid oppstå tilfeller der arbeidsgiver har en mistanke om at den ansatte benytter seg av egenmeldingen, til tross for at arbeidstakeren ikke er syk.

Kan den ansatte miste rett til egenmelding?

Arbeidsgiver har muligheten til å frata arbeidstakeren egenmeldingsretten i enkelte tilfeller. Dette gjelder dersom:

  • Arbeidstakeren har hatt minst fire fraværsperioder på 12 måneder, uten å legge frem legeerklæring
  • Arbeidsgiveren har en rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom

Dette kommer frem i folketrygdloven § 8-27.

Når kan arbeidsgiver bestride egenmeldingen?

Mistanke om at den ansatte benytter seg av egenmelding til tross for at vedkommende ikke er syk, kan typisk oppstå når:

  • Den ansatte har bedt om å få fri en dag, og melder seg syk etter å ha fått avslag på fridagen
  • Dersom den ansatte blir observert på steder som ikke er overensstemmende med å være hjemme fra jobb på grunn av sykdom

I slike tilfeller kan arbeidsgiver ønske å frata den ansatte retten til å benytte egenmelding.

Hva er sykemelding?

Sykemelding eller legeerklæring er en erklæring fra lege om arbeidsuførhet på grunn av sykdom.

Når kan arbeidsgiver bestride sykemeldingen?

Arbeidsgiver har muligheten til å bestride sykemeldingen. Vilkåret for at arbeidsuførhet skal skyldes sykdom eller skade er strengt.

Dersom arbeidsgiver mistenker at disse vilkårene ikke er oppfylt, har arbeidsgiver muligheten til å bestride sykemeldingen til en ansatt. Dette vil kunne være dersom arbeidsgiver mener arbeidsuførheten for eksempel skyldes sosiale forhold eller økonomiske problemer.

Når har arbeidstaker rett til sykepenger?

Hvis den ansatte er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes en sykdom eller skade, har ansatte rett på sykepenger.

Arbeidsuførhet som ikke gir rett til sykepenger, er for eksempel:
- Sosiale forhold
- Økonomiske problemer

Arbeidskonflikter

Bestride egenmelding under arbeidskonflikter

Loven åpner for at arbeidsgiver kan nekte ansatte å ta ut egenmelding under arbeidskonflikter.

Det fremkommer i loven at dersom arbeidsgiver har en begrunnet mistanke om at egenmeldingen nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiver kreve at den ansatte leverer legeerklæring fra første arbeidsdag så lenge aksjonen varer.

Bestride sykemelding under arbeidskonflikter

Ved konflikter på arbeidsplassen er ikke uvanlig at en mistanke om at egenmeldingen ikke er reell dukker opp. I en slik situasjon er det imidlertid et strengt krav om den ansatte faktisk er syk eller skadet for å kunne ha rett på sykepenger.

Noen ganger skjer det at belastningen for en ansatt blir så stor i forbindelse med en konflikt, at det medfører psykisk eller fysisk sykdom. I slike tilfeller vil arbeidstakeren likevel ha krav på sykepenger. Det er altså ikke gitt at det aldri er grunnlag for sykepenger i en slik situasjon.

Arbeidsgiver kan også bestride sykemelding dersom den er tilbakedatert, for eksempel hvor arbeidstaker hadde anledning til å besøke lege på et tidligere tidspunkt uten å gjøre det.

Hvordan kan arbeidsgiver bestride egenmelding eller sykemelding?

Steg 1: Samtale

Før arbeidsgiver tar en beslutning om å bestride sykemeldingen, eller fratar den ansatte retten til å benytte egenmelding, må den ansatte få muligheten til å uttale seg.

I denne samtalen bør tillitsvalgt også delta. Formålet med samtalen er å gi den ansatte muligheten til å gi en forklaring på misforståelsen.

Steg 2: Brev til NAV

Dersom arbeidsgiver fortsatt vil bestride sykemeldingen eller egenmeldingen til den ansatte etter samtalen, må NAV avgjøre saken.

Arbeidsgiver må skrive et brev til den ansattes lokale NAV-kontor med kopi til arbeidstakeren. Brevet må inneholde en redegjørelse på hvorfor sykemeldingen eller egenmeldingen bestrides. NAV vil da avgjøre om den ansatte hadde hatt rett til sykepenger på grunnlag av sykemeldingen eller egenmeldingen.

Hvis ikke arbeidsgiveren skriver brev til NAV, kan den ansatte kan be NAV om å ta stilling til kravet.

Steg 3: Etter avgjørelsen

  • Dersom arbeidsgiver gis medhold i klagen

Dersom arbeidsgiver får medhold, vil den ansatte miste retten til sykepenger for det aktuelle fraværet. Dette betyr at den ansatte har et udokumentert fravær fra arbeidsplassen. Dette kan medføre sanksjoner fra arbeidsgiver i form av både oppsigelse og avskjed.

Hvorvidt arbeidsgiver har muligheten til å bringe arbeidsforholdet til opphør på et slikt grunnlag, vil bero på varighet og hyppighet av det ureglementerte fraværet. Det må i tillegg foretas en skjønnsmessig vurdering av forholdet.

  • Hvis NAV ikke er enig i klagen

Hvis NAV ikke er enige i klagen, vil NAV utbetale sykepenger til arbeidstakeren og kreve

tilbakebetaling fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver står da overfor valget om å betale til NAV,

eller påklage til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Har du spørsmål knyttet til mistanke om at sykdom ikke er reell? Snakk med oss.

Har du spørsmål om mistanke om at sykdom ikke er reell?

Kontakt oss