Hjem

Ansettelse

I en ansettelsesprosess handler det ofte om å finne personer som har god kompetanse og passer inn i arbeidsmiljøet. Det finnes imidlertid en rekke lover og regler for hvordan ansettelsesprosessen skal håndteres for å sikre den eventuelle arbeidstakeres rettigheter og plikter. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene rundt ansettelse.

Mann krysser armene og smiler fornøyd i kamera
icon

Ansettelse - Dette får du vite:

Arbeidsmiljøloven - Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker?

Arbeidsmiljøloven handler om arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Den anses som en vernelov rettet mot arbeidstakere.

Dette betyr blant annet at partene ikke kan avtale seg bort fra arbeidsmiljølovens bestemmelser til ugunst for arbeidstakeren, men mindre dette fremkommer i den enkelte bestemmelse.

Partene kan avtale bedre vilkår for arbeidstaker enn det loven stiller krav om, og dette gjøres ofte. Et eksempel på dette er oppsigelsestid. Minimumskravet vedrørende oppsigelsestid er på én måned i arbeidsmiljøloven. Likevel har mange arbeidstakere tre måneders oppsigelsestid.

Jobbintervju - Hvilke spørsmål har arbeidsgiver ikke lov til å stille?

I et jobbintervju står ikke arbeidsgiver fritt til å stille de spørsmålene vedkommende ønsker. Visse retningslinjer må følges. Disse kommer frem i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. Disse lovene forbyr arbeidsgiver å stille spørsmål om en rekke temaer.

Spørsmål og innhenting om kandidatens egnethet og kvalifikasjoner for stillingen kan stilles. Relevante temaer kan være faglig kompetanse, samarbeidsevner, lederegenskaper, pålitelighet, produktivitet og engasjement.

Det kan også være relevant å kartlegge:

 • Kandidatens humør
 • Innstilling
 • Mennesketype

Det er imidlertid strenge begrensninger knyttet til spørsmål som kan diskriminere arbeidstakeren.

Dette gjelder for eksempel spørsmål knyttet til:

 • Seksuell orientering
 • Etnisitet
 • Nasjonal opprinnelse
 • Religion
 • Livssyn
 • Graviditet
 • Adopsjon
 • Familieplanlegging

Med mindre det er særlig relevant for stillingen, har arbeidsgiver heller ikke anledning til å stille spørsmål om:

 • Politisk syn
 • Samlivsform
 • Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon


ansettelse2
Det finnes visse temaer arbeidsgiver ikke kan stille spørsmål om på et jobbintervju.

Arbeidsavtalen ved ansettelse

Arbeidsavtalen er selve bærebjelken i et ansettelsesforhold. Sammen med en eventuell stillingsinstruks, arbeidsreglement og tariffavtale er denne utgangspunktet for løsningen på en enhver arbeidstvist.

Obs! Både arbeidstaker og arbeidsgiver bør sørge for at ansettelsesavtalen er tilstrekkelig vurdert før den signeres. Arbeidsavtalen skal alltid være skriftlig. Det skal aldri inngås en muntlig arbeidsavtale.

Ansettelse - Midlertidig eller fast ansettelse?

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker har krav på fast ansettelse. Hvis arbeidsgiver har et varig behov for arbeidskraft, er det en sikker rett at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse fra første dag.

Det finnes likevel unntak fra hovedregelen som omhandler midlertidig ansettelser.

Midlertidige ansettelser - Når kan dette benyttes?

Hovedregelen i ansettelse er at arbeidstaker skal ansettes fast. Loven har imidlertid en unntaksmulighet for midlertidig ansettelse. Dette er dersom arbeidet for eksempel er av midlertidig karakter. Midlertidig kontrakt kommer typisk til bruk der arbeidet som skal utføres ikke hører til oppgaver bedriften ordinært håndterer.

Noen regler for midlertidig ansettelser:

 • Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal fremgå av arbeidstakers arbeidskontrakt.
 • Når arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i over ett år, skal arbeidsgiver skriftlig varsle om tidspunkt for fratreden minst én måned i forveien.
 • En arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år med hjemmel i § 14-9 (1) a eller mer enn tre år med hjemmel i § 14-9 (1) b, er arbeidstaker å anse som fast ansatt.
ansettelse3
Hovedregelen er at arbeidstaker skal få fast ansettelse.

OBS!
Adgangen til å ansette arbeidstaker på generelt grunnlag med hjemmel i § 14-9 bokstav f oppheves med virkning fra 1. juli 2022. Det innebærer at arbeidsgiver ikke kan ansette arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag etter 1. juli 2022.

Prøvetid

I prøvetiden må arbeidsgiver følge opp den ansatte. Leverer ikke arbeidstaker som forventet, vil det være mulig å gi oppsigelse. En oppsigelse skal imidlertid ikke komme som en overraskelse for arbeidstaker. Derfor er det viktig at arbeidsgiver dokumenterer at bedriften har gjort det som kan forventes for å få den prøvetidsansattes presentasjon opp. Relevante tiltak i prøvetiden kan være:

 • Opplæring
 • Tilrettevisninger
 • Relevante advarsler

Disse tiltakene skal være med på å hjelpe den ansatte til å utføre oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Overtidsbetaling - Når har du rett på overtidsbetaling?

Arbeidstaker har i utgangspunktet krav på overtidsbetaling når arbeidstiden strekker seg utover lovens rammer. Overtidsarbeidet må imidlertid være avtalt eller på annen måte ansett som akseptert av arbeidsgiver.

Loven setter rammer for overtidsarbeid. Arbeidstiden kan ikke:

 • Overstige 9 timer per dag
 • Overstige 40 timer per uke

Det innebærer at den ansatte skal motta overtidsbetaling fra og med den tiende timen.

Obs! Ansatte som jobber overtid har krav på ekstra lønn. Denne lønnen er todelt. Arbeidstaker skal ha lønn for selve overtidsarbeidet og overtidstillegg. Arbeidsmiljøloven bestemmer at tillegget skal være på minst 40 prosent.

Feil lønnsutbetaling - Krav på tilbakebetaling?

Hvis arbeidstaker får utbetalt for mye i lønn, oppstår spørsmålet om vedkommende har en plikt til å betale dette tilbake til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller ha mulighet til å kreve tilbakebetalt beløp gjennom prinsippet om condictio indebiti.

Condicto indebiti er den alminnelig lære om retten til å kreve tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale.

For å finne ut om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling etter condictio indebiti, må man i henhold til rettspraksis foreta en konkret vurdering av situasjonen, hvor en rekke momenter vil spille inn i vurderingen. Disse er:

 • Ansvarsområde

Hvem er ansvarlig for at det har blitt feil i lønnsutbetalingen?

 • Utbetalingens størrelse

Hvis det kun er blitt overført et lite beløp, skal det mer til for at arbeidstaker merker at lønnsutbetalingen er feilaktig. Hvis utbetalingen er mye høyere enn normalt, vil dette tale for tilbakebetaling.

Arbeidsgiver har i utgangspunkt ikke mulighet til å foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan likevel inngå en skriftlig avtale om lønnstrekk dersom arbeidstaker har fått for mye utbetalt i lønn. Det er ikke uvanlig at en slik regel inkluderes i en arbeidsavtale.

Ulovlig fravær

Grunnsteinen i de fleste arbeidsavtaler er at avtalt arbeid skal utføres til avtalt tid.

Fravær fra arbeidet kan ha gyldig grunn gjennom for eksempel sykefravær eller permisjon. Dersom den ansatte imidlertid er fraværende uten gyldig grunn, vil fraværet utgjøre et brudd på arbeidsavtalen.

Obs! Det ansees som ulovlig fravær dersom man møter opp for sent, eller forlater arbeidet før arbeidsdagen er slutt. Dersom den ansatte har gyldig fraværsgrunn, men unnlater å gi beskjed til arbeidsgiver, vil også dette anses som ulovlig fravær. Ulovlig fravær kan føre til oppsigelse eller avskjed.

Se også flere artikler relatert til ansettelse:

Bli kjent med våre advokater i dag

Geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til ansettelse? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Har du spørsmål om ansettelse?

Kontakt oss