Hjem
icon

Arbeidstid og lønn på 1. og 17. mai

Smilende ung kvinne.

Det er mange arbeidsgivere som har spørsmål rundt arbeidstid og lønn på høytidsdager som 1. og 17. mai. Arbeidsgivers plikter på ovennevnte dager fremgår direkte av Lov om 1. og 17. mai, samt tilhørende forskrift om lønnsrettigheter.

Alt du trenger å vite om arbeidstid og lønn for 1. og 17. mai:

1. og 17. mai som høytidsdager

Det fremgår av § 1 i Lov om 1. og 17. mai at de respektive dagene skal være høytidsdager, og at de skal sidestilles med søndager.

Følgelig bør det være fri fra arbeid på disse dagene på samme måte som for søndager og vanlige helgedager.

Det bemerkes at dagene før 1. og 17. mai skal regnes som vanlig virkedag med mindre de faller på lørdag, søndag eller dagen før Kristi himmelfartsdag og andre helgedager. Arbeidstiden dagene før 1. og 17. mai er likevel begrenset til kl. 22.00.

Arbeidstid på 1. og 17. mai

Behovet for arbeid på søndager, og derfor 1. og 17. mai er ikke tillat med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Eksempler på slikt arbeid er vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, vakthold, transportvirksomhet, arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, kulturtilbud, arbeid på utsalgssted, politi og brannvesen.

Videre skal arbeidsgiver drøfte behovet for arbeid på disse dagene med tillitsvalgte før det iverksettes.

Dersom det er behov for arbeid på 1. og 17. mai kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten pålegge arbeidstaker å arbeide de dagene.

Arbeidsgivers lønnsplikt – lovens utgangspunkt

Lovens utgangspunkt i § 3 er at arbeidsgiver skal betale full lønn for 1. og 17. mai som ikke faller på en søndag eller annen helgedag, selv om arbeidstaker ikke er på jobb.

Rett på lønn forutsetter likevel at arbeidstaker har vært ansatt sammenhengende i minst 30 dager forut for 1. eller 17. mai, eller skal være ansatt i en sammenhengende periode på minst 30 dager, og er ansatt før 1. eller 17. mai.

Lønnsplikt - arbeidstakere som ikke skal jobbe

Arbeidsgivers lønnsplikt begrenses til de dagene som skulle vært normale arbeidsdager. Dersom 1. eller 17. mai faller på dager hvor virksomheten normalt holder stengt, som for eksempel på søndager, vil følgelig lønnsplikten ikke inntre.

Der den ansatte har avtale om fastlønn, herunder et fast årlig beløp som i sin tur deles på 12, skal det etter loven ikke gjøres fratrekk i lønn for det tilfelle 1. eller 17. mai faller på en dag som normalt skulle ha vært en vanlig arbeidsdag.

For det tilfelle at den ansatte har avtale om timelønn, skal lønnen etter Forskrift om lønn 1. og 17. mai beregnes ut ifra den timelønn som gjelder for vanlige virkedager og på grunnlag av ordinær arbeidstid.

Faller 1. og/eller 17. mai på en lørdag, skal det følgelig betales for den ordinære arbeidstid på lørdager. Arbeidstakere som helt eller delvis arbeider på akkord eller med stykklønn, får betaling etter den gjennomsnittlige dagsfortjenesten i ordinær arbeidstid de siste to ukene.

Lønnsplikt – ansatte som må arbeide

Arbeidstakere som må jobbe på ovennevnte dager har krav på lønnstillegg på toppen av den ordinære lønnen.

Lønnstillegget skal tilsvare lønnstillegget for arbeid på søndager slik det fremgår av avtale, herunder arbeidsavtale, tariffavtale, personalhåndbok eller interne reguleringer.

I det tilfelle det ikke finnes noe noen reguleringer på overtidstillegget av slik art, er lovens utgangspunkt at lønnstillegget skal være minst 50 prosent av ordinær lønn.

Arbeidstaker som er på ferie

Ifølge forskriften skal arbeidstaker som er på ferie 1. og 17. mai ikke trekkes i lønn for disse dagene. Arbeidsgiver har videre rett på å forlenge feriene med tilsvarende dager dersom 1. og/eller 17. mai faller på en feriedag.

Arbeidsgiver som forsømmer arbeidsplikten

Dersom arbeidstaker uten samtykke fra arbeidsgiver forsømmer arbeidsplikten siste virkedag før, eller første virkedag etter 1. og 17. mai, taper arbeidstakeren retten til full lønn for 1. og 17. mai. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidstaker kan vise til legeerklæring på at fraværet skyldtes sykdom, eventuelt dersom det foreligger andre særlige grunner.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

  • Spørsmål knyttet til arbeidstider
  • Rådgivning innen arbeidsrett

Har du spørsmål innen arbeidstid og lønn? Snakk med oss.