Hjem
icon

Forbud mot lønnstrekk

Jente som ser tomt ut av et stort vindu.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15 har arbeidsgiver som utgangspunkt ikke anledning til å foreta trekk i den ansattes lønn og feriepenger. Bestemmelsen åpner likevel for at trekk kan foretas, dersom visse vilkår er oppfylt.

Viktige forhold du trenger å vite om forbud mot lønnstrekk:

Hjemmel i lov

Ett av unntakene fra hovedregelen om forbud mot trekk i lønn og feriepenger, er når det er hjemlet i lov, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav a.

Dette kan for eksempel være arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk i den ansattes lønn henhold til skattebetalingslovens regler, eller pålagt utleggstrekk etter lov om tvangsfullbyrdelse.

Egenandel i forbindelse med pensjonsordning

Etter § 14-15 (2) bokstav b kan det foretas trekk i lønn og feriepenger for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, samt for offentlige tjenestepensjonsordninger.

Forhåndsbestemt i skriftlig avtale

Det følger av § 14-15 (2) bokstav c at kan foretas trekk i lønn og feriepenger, når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.

Det innebærer at det må foreligge en skriftlig avtale før trekk i lønn og/eller feriepenger gjennomføres.

Dette vil kunne være aktuelt i de tilfeller hvor arbeidstaker får dekket bolig, og det avtales at husleie skal trekkes fra ved utbetaling av lønn.

Det vil også kunne være aktuelt i tilfeller hvor det er foretatt feilutbetalinger, herunder at arbeidstaker har fått utbetalt for mye lønn.

Det er således ingenting i veien for å inngå en avtale om trekk i lønn på det tidspunkt lønnen utbetales, dersom det har skjedd en feilutbetaling.

Det er ikke avklart hvorvidt bestemmelsen gir hjemmel til å inngå en generell avtale om trekk i lønn før feilutbetalingen har skjedd, eller om den kun gjelder de tilfeller hvor det inngås en avtale etter at feilutbetalingen har skjedd, og før lønnstrekket foretas.

For å sikre at man har tilstrekkelig grunnlag for å foreta trekk i lønn, vil vi anbefale at arbeidsgiver orienterer arbeidstaker om den aktuelle feilutbetalingen, og deretter innhenter arbeidstakers samtykke, før det foretas trekk i lønn.

Tariffavtale

Arbeidsgiver har videre adgang til å foreta trekk i tilfeller hvor det ved tariffavtale er oppstilt regler om lønnstrekk i forbindelse med fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring, avgift til opplysnings- eller utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.

Dersom det skal foretas trekk til andre forhold enn de som er nevnt i bestemmelsen, må det inngås en skriftlig avtale om slik trekkadgang.

Erstatning for skade eller tap

Det kan videre foretas trekk i lønn dersom det er tale om krav om erstatning for skade eller tap som den ansatte i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten.

Det betyr at følgende vilkår må være oppfylt:

  • Arbeidsgiver må være påført en skade eller tap.
  • Skaden eller tapet må være påført virksomheten i forbindelse med arbeidet.
  • Arbeidstakeren må ha opptrådt forsettelig eller utvist grov uaktsomhet.

I tillegg de ovennevnte vilkår kreves det at arbeidstakeren enten skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller at erstatningsansvaret er fastslått ved dom, eller at arbeidstakeren rettstridig fratrer sin stilling.

Arbeidsgiver kan således foreta trekk i lønn dersom arbeidstaker forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten en skade eller tap i forbindelse med arbeidet, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar.

Arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning

Det kan også foretas trekk i lønn når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær som følge av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging.

Det siktes her arbeidsnedleggelse som skyldes streik, lockout eller arbeidskamp.

Begrensninger i trekkadgangen

Dersom det skal foretas trekk etter bokstav c, e og f skal trekket begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelig trenger til underhold for seg og sin husstand.

Det betyr at selv om vilkårene for trekk er til stede etter bokstav c, e og f, så vil ikke arbeidsgiver ha mulighet til å trekke arbeidstaker for hele beløpet, dersom dette medfører at han/hun vil sitte igjen med et beløp som ikke er tilstrekkelig for underhold av seg og sin husstand.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning innen lønnstrekk
  • Spørsmål knyttet til forbud mot lønnstrekk
  • Juridisk bistand

Har du spørsmål knyttet til forbud mot lønnstrekk? Snakk med oss.