Hjem
icon

Arbeidsmiljøloven

Ung kvinne smiler på et kontor med andre ansatte

Hvilke bestemmelser gjelder ved inngåelse av et arbeidsforhold, under arbeidsforholdet og ved avslutningen av arbeidsforholdet? Denne artikkelen gir en kort oversikt over arbeidsmiljøloven.

Dette får du vite om arbeidsmiljøloven:

Kort om arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Dette innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser til ugunst for arbeidstakeren.

Partene kan avtale bedre vilkår for arbeidstaker enn det arbeidsmiljøloven stiller krav om. Dette er ikke uvanlig å gjøre. Et eksempel på dette er at mange arbeidstakere har en oppsigelsestid på tre måneder, til tross for av lovens minimumskrav er på én måned.

Formålet med arbeidsmiljøloven er blant annet å:

 • Bidra til et inkluderende arbeidsliv
 • Sikre trygge arbeidsforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger
 • Sikre et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven er lagt opp slik at det er arbeidsgiver som skal se til at bestemmelsene i loven blir overholdt. Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i offentlig og privat sektor.

Bestemmelser rundt ansettelse reguleres av kapittel 14.
Bestemmelser rundt rettigheter og plikter under arbeidsforholdet reguleres av kapittel 2-13, 16 og 19.
Bestemmelser rundt arbeidsforholdets opphør reguleres i kapittel 15 og 17.

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Kapittel 1 skildrer lovens formål.

Kapittel 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Arbeidsmiljølovens kapittel 2 inneholder blant annet arbeidsgivers og arbeidstakers plikter til å overholde bestemmelsene i loven, regler om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og arbeidstakers medvirkningsplikt i forbindelse med overholdelse av virksomhetens HMS-arbeid.

Codex Varslingstjeneste

Mange synes det er vanskelig å utarbeide gode varslingsrutiner og etablere gode rutiner for mottak og undersøkelse av et innkomment varsel.

En digital varslingstjeneste kan bidra til at virksomheten får et enklere system for mottak av varsel, som samtidig ivaretar de ansattes personvern.

Lurer du på om dette kan være noe for ditt selskap?

Les mer og book en demo

Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Kapittel 3 omhandler hvilke virkemidler som skal og kan tas i bruk for å sikre et godt arbeidsmiljø i forbindelse med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheten. I tillegg reguleres bruk av bedriftshelsetjeneste og tilrettelegging i forbindelse med varsling.

Kapittel 4: Krav til arbeidsmiljøet

Kapittel 4 i loven inneholder ulike krav til arbeidsmiljøet. Dette innebærer blant annet tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

En viktig målsetning i arbeidsmiljøloven er å forebygge utstøting i arbeidslivet og fremme inkludering.

Kapittel 5: Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.

Arbeidsmiljøloven 5 skal blant annet sørge for at alle personskader som oppstår i arbeidstiden registreres. I tillegg regulerer kapittel 5 arbeidsgiver varslings- og meldeplikt ved alvorlige skader.

Kapittel 6: Verneombud

Kapittel 6 omfavner arbeidsgivers plikt til å ha verneombud i virksomheten. Virksomheter med mindre enn 10 ansatte er imidlertid utelatt i denne loven. I tillegg regulerer kapittel 6 hvilke oppgaver verneombudet skal utføre.

Kapittel 7: Arbeidsmiljøutvalg

Etter reglene i kapittel 7 har alle virksomheter med mer enn 50 ansatte plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg. Kapittel 7 regulerer blant annet hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget skal ha.

Kapittel 8: Informasjon og drøfting

Arbeidsmiljøloven kapittel 8 regulerer hva som er minstekrav for informasjon og drøfting med tillitsvalgte i den aktuelle virksomheten.

Kapittel 9: Kontrolltiltak i virksomheten

Arbeidsmiljøloven kapittel 9 inneholder bestemmelser for når en arbeidsgiver kan foreta seg kontrolltiltak. I tillegg regulerer kapittelet hvordan et slikt tiltak kan foregå.

Kapittel 10: Arbeidstid

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 inneholder reguleringer om arbeidstid, blant annet når på døgnet arbeidstiden kan legges og retten til arbeidsfrie pauser.

Det finnes egne bestemmelser for søndagsarbeid og nattarbeid i § 10-10 pg §10-11.

Kapittel 11: Arbeid av barn og ungdom

Dette kapittelet i arbeidsmiljøloven inneholder et forbud mot barnearbeid. I tillegg regulerer kapittel 11 arbeidstiden for personer under 18 år.

Kapittel 12: Rett til permisjon

Kapittel 12 regulerer blant annet arbeidstakerens rett til permisjon fra arbeidet, og retten til fri fra arbeid.

Kapittel 13: Vern mot diskriminering

Kapittel 13 inneholder vern mot diskriminering, virkningene på brudd av diskrimineringsforbudet, bevisbyrdereglene og arbeidsgivers opplysningsplikt.

Kapittel 14: Ansettelse mv.

Inngåelse av arbeidsforholdet reguleres i arbeidsmiljølovens kapittel 14. Kapittelet inneholder blant annet regler om:

 • Skriftlig arbeidsavtale
 • Når arbeidsgiver kan ansette noen midlertidig eller på åremål
 • Fortrinnsrett for heltidsansatte og deltidsansatte
 • Adgangen til arbeidsleie og likebehandlingsregler


Kapittel 15: Opphør av arbeidsforholdet

Dette kapittelet inneholder bestemmelser om opphør av arbeidsforholdet. Den regulerer blant annet:

 • Når oppsigelsen kan skje
 • Hvordan opphøret skal foregå
 • Hva arbeidstakeren kan gjøre dersom vedkommende vil bestride oppsigelsen

Kapittelet tar først og fremst sikte på situasjoner der arbeidsgiver ensidig bringer arbeidsforholdet til opphør, ved for eksempel avskjed eller oppsigelse.

Et arbeidsforhold kan også opphøre ved avtale mellom partene, såkalt sluttavtale, men det reguleres ikke her.

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 inneholder regler om arbeidstakerens rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Kapittel 17: Tvister om arbeidsforhold

Dette kapittelet handler om prosessreglene i forbindelse med tvister om arbeidsforhold.

Kapittel 18: Tilsynet med loven

Kapittel 18 i arbeidsmiljøloven handler om Arbeidstilsynets rettslige grunnlag til å utføre kontroller og reaksjoner i en virksomhet.

Kapittel 19: Straff

Kapittel 19 inneholder hvilke straffebestemmelser Arbeidstilsynet kan foreta seg i en virksomhet.

Kapittel 20: Avsluttende bestemmelser

Dette kapittelet inneholder avsluttende bestemmelser.

Har du spørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Alle advokater

Har du spørsmål om arbeidsmiljøloven?

Kontakt oss