Hjem

Virksomhets­overdragelse

En virksomhetsoverdragelse innebærer at hele eller deler av en virksomhet blir overført fra én arbeidsgiver til en annen. Vurderingen av en virksomhetsoverdragelse kan være sammensatt og vanskelig. En slik overdragelse kan også få konsekvenser for arbeidstakerne i bedriften. I denne artikkelen går vi gjennom hva en virksomhetsoverdragelse er, og hvilke konsekvenser det kan ha for den ansatte.

Forretningskvinne snakker med to partnere i et møte
icon

Dette får du vite om virksomhetsoverdragelse:

Hva er virksomhetsoverdragelse?

Dersom hele eller deler av en virksomhet blir overført fra én arbeidsgiver til en annen, kalles dette virksomhetsoverdragelse. Kommunesammenslåingene er et eksempel på virksomhetsoverdragelse.

Forhold som kan føre til virksomhetsoverdragelse er blant annet:

 • Fusjon
 • Fisjon
 • Innmatsalg
 • Outsourcing
 • Insourcing
 • Etablering av joint ventures

De ansattes rettigheter under en virksomhetsoverdragelse reguleres i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Oppsigelse grunnet virksomhetsoverdragelse er ikke lovlig.

Ved aksjesalg gjelder ikke reglene om virksomhetsoverdragelse. I slike tilfeller er det kun aksjene som skifter eier.

Rene aksjesalg er ikke å anse som virksomhetsoverdragelse.

Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?

Det kan være vanskelig å avgjøre om en overføring av hele eller deler av bedriften er å anse som virksomhetsoverdragelse. Det må derfor gjøres en helhetsvurdering hvor flere momenter vektlegges.

3 grunnleggende vilkår

Disse 3 vilkår må være oppfylt for at reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse:

 1. Overdragelseskravet
  De ansattes arbeidsforhold er overdratt til en annen arbeidsgiver.

 2. Kravet om selvstendig økonomisk enhet, såkalt enhetskrav
  Enheten som er overført til en annen virksomhet må ha til formål å drive økonomisk virksomhet. Det er imidlertid ikke krav om at den nevnte virksomheten er hovedvirksomheten.

 3. Identitetskravet, såkalt «going concern»
  Virksomheten som er overført må drives videre etter overdragelsen. Identiteten må være i behold i den nye virksomheten.
Den ansatte er ikke nødt til å akseptere nye vilkår i arbeidsavtalen.

Mulige konsekvenser for ansatte

For ansatte er det flere mulige konsekvenser av en virksomhetsoverdragelse, og betydningen av disse kan variere. I noen tilfeller kan for eksempel den eneste konsekvensen være at bedriften endrer navn. I andre tilfeller kan imidlertid en virksomhetsoverdragelse få større konsekvenser for de ansatte. Oppsigelse grunnet virksomhetsoverdragelse ikke er lovlig.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ved en virksomhetsoverdragelse skal det skrives en ny arbeidsavtale. Dette skal gjøres med den nye arbeidsgiveren. Den ansatte er imidlertid ikke nødt til å akseptere nye eller endrede vilkår i avtalen.

Hovedregel er at alle rettigheter og plikter som står i nåværende arbeidsavtale automatisk skal overføres til ny arbeidsgiver.

Pensjon

Opptjening av pensjoner skal overføres til ny arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet for:

 • Alderspensjon
 • Etterlattepensjon
 • Uførepensjon

Obs! Den nye arbeidsgiveren kan velge å gjøre eksisterende pensjonsordninger gjeldende overfor de overførte ansatte.

Tariffavtaler

Hovedregelen er at de ansatte beholder de tariffavtaler som de var tilknyttet på overføringstidspunktet. Den nye arbeidsgiveren kan imidlertid reservere seg overfor fagforeningen. Da må en skriftlig erklæring om reservasjon være leverte til den aktuelle fagforeningen innen tre uker etter overdragelsestidspunktet.

De ansatte har rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av tariffavtalen, selv om arbeidsgiver velger å reservere seg. En slik rett vil imidlertid kun gjelde inntil tariffavtalen utløper, eller det inngås en ny tariffavtale.

Hva er forskjellen mellom valgrett og reservasjonsrett?

Innen virksomhetsoverdragelse snakker man gjerne om valgrett og reservasjonsrett.

Valgrett

Med valgrett menes retten til å fortsette i arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver. Hovedregelen er at den ansatte ikke kan velge å fortsette i sitt arbeidsforhold med den tidligere arbeidsgiveren.

Det er utviklet en snever unntaksregel for dette i rettspraksis. Dette vilkåret er at den eventuelle virksomhetsoverdragelsen fører til en vesentlig negativ endring i arbeidssituasjonen til den ansatte.

Reservasjonsrett

Med reservasjonsrett menes retten til å motsette seg en overførsel av arbeidsforholdet til ny arbeidsgiver. Den ansatte velger da å reservere seg mot å bli overført til ny arbeidsgiver. Da vil den ansatte kunne oppnå en fortrinnsrett til en ny ansettelse hos den tidligere arbeidsgiveren.

Gjennom å benytte seg av reservasjonsretten, vil arbeidsforholdet automatisk opphøre ved overdragelsen. Det er viktig at den ansatte er klar over dette før vedkommende benytter seg av reservasjonsretten.

Har du spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse? Snakk med oss.

Har du spørsmål om virksomhetsoverdragelse?

Kontakt oss