Hjem

Drifts­innskrenkning

Driftsinnskrenkning innebærer å kutte ned på lønnsutgifter. Dette vil være nødvendig dersom en bedrift er nødt til å nedbemanne, enten fordi det går dårlig med bedriften, eller fordi arbeidsoppgavene kan utføres med færre ansatte. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene rundt driftsinnskrenkning.

Flere personer sitter og venter med dokumentmapper
icon

Dette får du vite om driftsinnskrenkning:

Hva er driftsinnskrenkning?

Driftsinnskrenkning er at en arbeidsgiver kutter ned på lønnsutgifter ved å si opp én eller flere arbeidstakere. Dette kan være nødvendig å gjøre dersom det går dårlig med virksomheten, eller dersom det ikke er mange nok arbeidsoppgaver til de ansatte. For å kunne melde oppsigelse på bakgrunn av driftsinnskrenkning er det imidlertid visse lover og regler som gjelder.

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Driftsinnskrenkning er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-7 om vern mot usaklig oppsigelse. Loven sier at arbeidstaker ikke kan sies opp med mindre det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

For driftsinnskrenking står det:

Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

Hovedregelen er altså at arbeidsgiver først skal vurderes om det finnes annet passende arbeid som arbeidstakeren kan utføre. Dersom dette finnes, vil ikke oppsigelsen ha saklig grunnlag.

Dersom det ikke er mulig å tilby alternativ sysselsetting, vil det foreligge saklig grunn til å melde oppsigelse.

Hvordan foregår en utvelgelsesprosess?

Etter at en beslutning om driftsinnskrenkning er tatt, må arbeidsgiver avgjøre hvilke kriterier som skal vektlegges i en utvelgelsesprosess. Bedriften bør ha fokus på hvilke kompetansebehov og bemanningsbehov virksomheten har for videre drift. Utvelgelsen må skje på bakgrunn av saklige kriterier.

Vanlige utvelgelseskriterier er blant annet:

  • Ansiennitet
  • Kompetanse og faglig dyktighet
  • Alder
  • Sosiale og økonomiske forhold

I tillegg vil det være nærliggende å også vurdere sykefravær, alderssammensetningen i bedriften og likestilling.

Saksbehandlingsregler i arbeidsmiljøloven

I forbindelse med oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning er det svært viktig at saken håndteres korrekt. Det finnes visse saksbehandlingsregler i arbeidsmiljøloven som må følges.

Arbeidsmiljøloven stiller blant annet krav til at:

  1. Det skal innkalles til drøftelsesmøte før oppsigelsen besluttes
  2. Oppsigelsen må være saklig begrunnet
  3. Oppsigelsen må være formriktig utformet

Arbeidsmiljøloven § 15-4 stiller en rekke krav til hva en oppsigelse skal inneholde. Dersom denne ikke følges, vil oppsigelsen kunne kjennes ugyldig.

Når har du behov for juridisk bistand?

Dersom du er arbeidsgiver som er nødt til å si opp én eller flere arbeidstakere på bakgrunn av driftsinnskrenkning, kan det lønne seg å få juridisk bistand. Dette vil sørge for at oppsigelsen går riktig for seg, og at den ikke vil bli kjent ugyldig.

Dersom du er arbeidstaker som mener at du har blitt sagt opp på usaklig grunnlag, vil det være nyttig å la seg bistå av en advokat. I Codex Advokat har vi lang erfaring fra slike saker, og vi kan hjelpe deg med å oppnå det best mulige resultatet.

Har du spørsmål knyttet til omorganisering? Snakk med oss.

Har du spørsmål om driftsinnskrenkning?

Kontakt oss