Hjem
icon

Drøftelsesmøte

En gruppe mennesker som diskuterer i et grupperom.

Hvis en arbeidsgiver vurderer å si opp eller avskjedige en medarbeider, skal det avholdes et drøftelsesmøte. Hensikten med drøftelsesmøte er å drøfte grunnlaget for hvorfor arbeidsgiver vurderer oppsigelse med den arbeidstakeren det gjelder.

Drøftelsesmøter - Dette får du vite:

Hva er drøftelsesmøte?

Et drøftelsesmøte er et møte arbeidsgiver plikter å innkalle til dersom det vurderes å gi en oppsigelse til en ansatt.

I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiver gjennomgå grunnlaget for hvorfor man vurderer å gi en arbeidstaker oppsigelse. Formålet med drøftelsesmøtet er at arbeidstaker skal få mulighet til å komme med sitt synspunkt på oppsigelse, før endelig beslutning blir tatt av arbeidsgiver.

Slik hjelper vi deg:
Du får bistand i spørsmål knyttet til oppsigelse og drøftelsesmøte.

Plikter arbeidsgiver å innkalle til drøftelsesmøte?

Arbeidsgiver skal som hovedregel avholde et drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed kan gis.

Men denne plikten strekker seg bare så langt det er praktisk mulig. Det betyr for eksempel at hvis den ansatte gjentatte ganger avlyser eller utsetter møtet, så kan arbeidsgiver til slutt gå til oppsigelse uten at det er avholdt drøftelsesmøte med arbeidstakeren først.

Dette må imidlertid vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgiver plikter å gjøre det som er praktisk mulig for å sikre at et drøftelsesmøte lar seg avholde, og manglende drøftelsesmøte er gjerne noe domstolen vil vurdere nøye dersom en oppsigelse blir bestridt.

Vi anbefaler at arbeidsgiver konsulterer med en advokat før oppsigelse eller avskjed gis, dersom det ikke har vært mulig å gjennomføre et drøftelsesmøte først.

Hva hvis arbeidstaker ikke møter til drøftelsesmøtet?

Dersom arbeidstaker har fått en innkalling til drøftelsesmøte og likevel ikke møter, må det vurderes konkret for det enkelte tilfellet om arbeidsgiver kan gi oppsigelse eller avskjed uten å tilby den ansatte et nytt møte.

Vi anbefaler at arbeidsgiver konsulterer med en advokat før oppsigelse eller avskjed gis dersom det ikke har vært mulig å gjennomføre et drøftelsesmøte.

Er det formkrav til innkallingen til drøftelsesmøte?

Arbeidsmiljøloven oppstiller ingen lovbestemte formkrav til hvordan innkalling til drøftelsesmøte skal se ut eller hva innkallingen skal inneholde.

Arbeidstaker har lov til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftelsesmøtet.

Vi anbefaler derfor at arbeidsgiver alltid sender en skriftlig innkalling, med informasjon om hva innkallingen gjelder samt orientering om arbeidstakers rett til å ha med en tillitsvalgt i møtet.

Den tillitsvalgte kan også være en juridisk rådgiver, som for eksempel en advokat.

Innkallingen bør også gis i så god tid, slik at den ansatte får en reell mulighet til å forberede seg til møte, samt til å kunne kontakte en tillitsvalgt eller advokat.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater er din tillitsvalgt og rådgir deg i møte.

Guide til innkalling

Her kan du laste ned en mal som viser hvordan en slik innkallelse kan se ut.Hva må et drøftelsesmøte inneholde?

Innholdet i drøftelsesmøtet vil være avhengig av om det vurderes oppsigelse på grunn av forhold ved arbeidstakeren selv eller forhold ved virksomheten.

Generelt må arbeidsgiver informere den ansatte om hvorfor man vurderer oppsigelse eller avskjed.

Det er viktig at arbeidsgiver går grundig gjennom grunnlaget for hvorfor det vurderes å gi en oppsigelse.

Hvis oppsigelse vurderes på grunn av forhold ved den ansatte, må arbeidsgiver sørge for at arbeidstakeren får mulighet til å kommentere og eventuelt fremlegge egen dokumentasjon. Formålet er at arbeidsgiver skal motta all relevant fakta, slik at avgjørelsen om det er grunnlag for oppsigelse eller ikke blir tatt på et så faktisk riktig grunnlag som mulig.

Dersom oppsigelse skyldes forhold ved virksomheten, for eksempel et behov for nedbemanning, skal arbeidsgiver både gå gjennom grunnlaget for selskapets behov for å nedbemanne. Herunder også hvilke stillinger som faller bort, eventuelt om det blir opprettet noen nye stillinger.

Videre er det vanlig å gjennomgå hva som er utvalgskretsen, samt hvilke utvelgelseskriterier som ligger til grunn ved utvelgelse av hvilke ansatte som vurderes oppsagt.

Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold plikter arbeidsgiver også å vurdere annet passende arbeid. Det er derfor viktig at dette også blir tatt opp med den aktuelle ansatte i drøftelsesmøtet.

Må det skrives protokoll etter møtet?

Det er ikke noe lovkrav at det føres en protokoll eller referat fra møtet.

Vi anbefaler likevel at det blir skrevet et referat, slik at det blir dokumentert at møtet er avholdt. Samt at partenes synspunkter kommer frem.

Arbeidsgiver kan velge om begge parter skal bli enige om innholdet i referatet og signere, eller om arbeidsgiver alene utarbeider og signerer et referat. Hvis arbeidstaker har noen kommentarer eller ikke er enig i referatet, kan han eller hun be om å få lagt ved sine egne kommentarer til referatet.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med å skrive referat eller protokoll etter drøftelsesmøte.

Hva gjør våre advokater for deg?

Arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse av arbeidstaker.
 • Bistand med saksbehandlingen i forbindelse med innkalling til drøftelsesmøte og gjennomføring av oppsigelse.
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelses- og/eller forhandlingsmøte.
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Bruk av sluttavtaler.
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av innkalling til drøftelsesmøte.
 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag.
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte.
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver.
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til et drøftelsesmøte? Snakk med oss.

Marte Nesje

Advokat

Arbeidsrett