Hjem

Hva er en usaklig oppsigelse?

Av: Codex Advokat

For at en oppsigelse kan være gyldig, må den være saklig begrunnet, enten i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dersom arbeidstaker mener at de har mottatt en usaklig oppsigelse, kan vedkommende kreve forhandlinger innen to uker etter at oppsigelsen ble mottatt. Dersom partene ikke blir enige, kan det reises søksmål.

En mann har armene i kryss.

Dette får du vite om usaklig oppsigelse:

Hva kvalifiserer som en saklig oppsigelse?

En oppsigelse må være saklig begrunnet i bedriftens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Men hva innebærer egentlig dette?

Når det kommer til virksomhetens eller arbeidsgivers forhold, gjelder dette i de aller fleste tilfeller økonomiske forhold. Et eksempel kan være at arbeidsgiver må kutte kostnader ved å gjennomføre en nedbemanning. Det er heller ikke et krav at bedriften må ha røde tall for at en nedbemanningsprosess skal settes i gang. Nedbemanning kan igangsettes som en forebygging.

Dersom en oppsigelse skjer på bakgrunn av arbeidstakers forhold, vil saklighetsargumentet avhenge av hvor store brudd på arbeidsavtalen forholdet innebærer. Dersom det er snakk om bagatellmessige enkelthendelser, gir ikke dette grunnlag for saklig oppsigelse. Dersom det imidlertid forekommer mindre alvorlige hendelser stadig vekk over lang tid, vil summen av disse likevel kunne skape et saklig grunnlag.

Når kan arbeidstaker reise søksmål?

Ved en usaklig oppsigelse kan arbeidstaker reise søksmål dersom partene ikke blir enige. Fristen for å kunne reise søksmål, er vanligvis åtte uker etter at forhandlingene avsluttet, eventuelt åtte uker fra oppsigelsen ble mottatt dersom det ikke har vært noen forhandlinger. Dersom oppsigelsen har feil eller mangler, vil det ikke nødvendigvis være en frist for å reise søksmål.

I utgangspunktet har arbeidstaker rett til å fortsette i stillingen så lenge det foregår forhandlinger, eller dersom søksmålet om usaklig oppsigelse er reist innen fristens utløp. I enkelte tilfeller vil det være urimelig at arbeidstaker fortsetter i jobben, og arbeidsgiver har da mulighet til å be om rettens kjennelse for at arbeidstaker skal avslutte arbeidsforholdet.

Retten til å stå i stilling bortfaller imidlertid dersom oppsigelsen skjer i prøveperioden, for innleide eller midlertidige ansatte, eller om arbeidstaker har blitt avskjediget.

Har du spørsmål knyttet til usaklig oppsigelse? Snakk med oss.

Del

Har du spørsmål om usaklig oppsigelse?

Kontakt oss