Hjem
icon

Oppsigelse i prøvetid

En kvinne med briller smiler mot kameraet.

Terskelen for oppsigelse i løpet av prøvetiden er noe lavere enn den er etter prøvetidens utløp. En oppsigelse må likevel være saklig begrunnet, og må basere seg på arbeidstakers tilpasning, faglige dyktighet og pålitelighet. I utgangspunktet er oppsigelsesfristen for ansatte i prøvetid på 14 dager.

Oppsigelse i prøvetiden - Dette får du vite:

Må oppsigelsen være saklig begrunnet?

Selv om terskelen for oppsigelse i prøvetid er noe lavere enn ved oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7, er er det fortsatt et krav om saklig begrunnelse. Arbeidstaker står fritt til selv å si opp i prøvetiden, men dersom en arbeidsgiver ønsker å si opp den ansatte etter arbeidsmiljøloven § 15-6, gjelder egne regler:

 1. Oppsigelsen må være kommet frem til arbeidstaker innen utløpet av prøvetiden
 2. Oppsigelsen må være begrunnet i manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.

Arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker grunnet andre forhold enn de som er nevnt over, selv om vedkommende er i prøvetid. I et slikt tilfelle må oppsigelsen vurderes etter det alminnelige saklighetskravet som følger av arbeidsmiljøloven § 15-7.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i vurderingen av hvorvidt det foreligger grunnlag for oppsigelse i prøvetid.

Hva er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

Det er vanlig å ha en kortere oppsigelsesfrist i prøvetiden enn ellers. I utgangspunktet er denne fristen på 14 dager, men partene står fritt til å bestemme en annen oppsigelsesfrist. Ved oppsigelse i prøvetid vil oppsigelsesfristen begynne å løpe fra den datoen oppsigelsen blir gitt, og ikke fra den første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted.

Har arbeidstaker et stillingsvern i prøvetiden?

Formålet med en prøvetid er å gi arbeidsgivere en mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, og deres faglig dyktighet i en begrenset periode. Dette innebærer at det også er en noe lavere terskel for oppsigelse i prøvetid enn etter prøvetidens utløp.

Obs!
Dette betyr imidlertid ikke at arbeidstaker ikke har noe stillingsvern.

For at en eventuell oppsigelse skal være gyldig i prøvetiden, må den være begrunnet av minst ett av de følgende forholdene:

 • Manglende tilpasning
 • Manglende faglighet
 • Manglende pålitelighet
 • Annen saklig begrunnelse

Dersom oppsigelsen gis på bakgrunn av manglende tilpasning, faglighet eller pålitelighet, er det likevel et krav at arbeidstaker har fått en reell mulighet til å vise hva vedkommende kan. Arbeidsgiver har i tillegg aktivitetsplikt i prøveperioden.

Aktivitetsplikt i prøveperioden - Hva innebærer det?

At arbeidsgiver har aktivitetsplikt i prøveperioden, betyr at de må sørge for å gi arbeidstaker blant annet:

 • Nødvendige instrukser
 • Nødvendig veiledning
 • Opplæring

Arbeidsgiver må følge opp arbeidstaker i løpet av prøveperioden. Arbeidsgiver kan således ikke si opp den ansatte på bakgrunn av manglende tilpasning dersom vedkommende ikke har fått ordentlig veiledning eller opplæring. En slik oppsigelse vil være usaklig. Arbeidsgiver bør holde oppfølgingsmøter jevnlig. Det vil være fornuftig å lage skriftlige referater av møtene.

Arbeidsgiver bør utarbeide og følge en opplæringsplan.

Det er likevel også viktig å gjøre tilpasninger underveis, ettersom arbeidstakerne vil ha individuelle behov. Noen vil trenge mye opplæring, mens andre vil trenge mindre.

Dersom arbeidstaker ikke klarer å ta til seg opplæringen, eventuelt om de har andre avvik fra ønsket atferd, bør arbeidsgiver vurdere å gi den ansatte en advarsel.

En slik advarsel bør være skriftlig, for å kunne dokumentere dette i ettertid.

Hvis arbeidsgiver ikke kan dokumentere for at slike aktiviteter er gjennomført, vil en oppsigelse kunne bli bestemt ugyldig. De færreste fungerer optimalt i ny stilling den første tiden, og normalt sett vil det ta tid før en arbeidstaker lærer seg arbeidsrutinene.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver dokumenterer årsakene til oppsigelsen. Dersom begrunnelsen for oppsigelsen er tilstrekkelig dokumentert og relevant, vil domstolene oftest anse en oppsigelse i prøvetiden som gyldig.

Hva sier arbeidsmiljøloven om oppsigelse i prøvetid?

Ved oppsigelse i prøvetiden, gjelder samme saksbehandling som en ordinær oppsigelse.

Dette betyr at:

 • Arbeidsgiver må kalle inn til et drøftelsesmøte
 • Oppsigelsen må være skriftlig og følge formkravene
 • Oppsigelsen må være levert innen den avtalte prøvetidens utløp

Så lenge det pågår forhandlinger, vil en arbeidstaker ved ordinær oppsigelse i utgangspunktet ha rett til å fortsette i stillingen. Denne retten gjelder imidlertid ikke ved oppsigelse i prøvetiden. Domstolene kan likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er avgjort, dersom arbeidstaker krever det.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg under en oppsigelsesprosessen, herunder deltar vi på drøftingsmøter, sikrer formriktig oppsigelse og bistår under eventuelle forhandlinger i etterkant.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse i prøvetid? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om oppsigelse i prøvetid?

Kontakt oss