Hjem
icon

Oppsigelse i prøvetid

En kvinne med briller smiler mot kameraet.

Terskelen for oppsigelse i løpet av prøvetiden er noe lavere enn den er etter prøvetidens utløp. En oppsigelse må likevel være saklig begrunnet, og må basere seg på arbeidstakers tilpasning, faglige dyktighet og pålitelighet. I utgangspunktet er oppsigelsesfristen for ansatte i prøvetid på 14 dager.

Dette får du vite om oppsigelse i prøvetiden:

Må oppsigelsen være saklig begrunnet?

Selv om terskelen er noe lavere for for arbeidsgivere som gir oppsigelse i løpet av arbeidstakers prøvetid, er det fortsatt er krav om saklig begrunnelse. Arbeidstaker står fritt til selv å si opp i prøvetiden, men dersom en arbeidsgiver ønsker å si opp den ansatte, gjelder egne regler:

 1. Oppsigelsen må bli levert til arbeidstaker i prøvetiden
 2. Manglende tilpasning, faglighet eller pålitelighet er tilstrekkelige grunner for at oppsigelsen skal være saklig

Det er likevel viktig å huske på at svært få tilpasser seg ny stilling på kort tid. Arbeidsgiver kan derfor ikke gi oppsigelse i prøvetiden dersom arbeidstaker ikke har fått nødvendig opplæring.

Hva er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

Det er vanlig å ha en kortere oppsigelsesfrist i prøvetiden enn ellers. I utgangspunktet er denne fristen på 14 dager, men partene står fritt til å bestemme en annen oppsigelsesfrist. I løpet av prøvetiden vil også oppsigelsesfristen begynne å løpe fra den datoen oppsigelsen blir gitt, og ikke fra den 1. i neste måned.

Har arbeidstaker et stillingsvern i prøvetiden?

Formålet med en prøvetid er at arbeidstaker skal få lov til å prøve seg i stillingen. Dette innebærer også at det er lettere for arbeidsgiver å si opp den ansatte i løpet av prøvetiden.

Obs!
Dette betyr imidlertid ikke at arbeidstaker ikke har noe stillingsvern.

For at en eventuell oppsigelse skal være gyldig i prøvetiden, må den være begrunnet av minst ett av de følgende forholdene:

 • Manglende tilpasning
 • Manglende faglighet
 • Manglende pålitelighet
 • Annen saklig begrunnelse

Dersom oppsigelsen gis på bakgrunn av manglende tilpasning, faglighet eller pålitelighet, er det likevel et krav at arbeidstaker har fått en reell mulighet til å vise hva vedkommende kan. Arbeidsgiver har i tillegg aktivitetsplikt i prøveperioden.

Aktivitetsplikt i prøveperioden - Hva innebærer det?

At arbeidsgiver har aktivitetsplikt i prøveperioden, betyr at de må sørge for å gi arbeidstaker blant annet:

 • Nødvendige instrukser
 • Nødvendig veiledning
 • Opplæring

Arbeidsgiver må følge opp arbeidstaker i løpet av prøveperioden. Arbeidsgiver kan således ikke si opp den ansatte på bakgrunn av manglende tilpasning dersom vedkommende ikke har fått ordentlig veiledning eller opplæring. En slik oppsigelse vil være usaklig. Arbeidsgiver bør holde oppfølgingsmøter jevnlig. Det vil være fornuftig å lage skriftlige referater av møtene.

Arbeidsgiver bør utarbeide og følge en opplæringsplan. Det er likevel også viktig å gjøre tilpasninger underveis, ettersom arbeidstakerne vil ha individuelle behov. Noen vil trenge mye opplæring, mens andre vil trenge mindre.

Dersom arbeidstaker ikke klarer å ta til seg opplæringen, eventuelt om de har andre avvik fra ønsket atferd, bør arbeidsgiver vurdere å gi den ansatte en advarsel. En slik advarsel bør være skriftlig, for å kunne dokumentere dette i ettertid.

Hvis arbeidsgiver ikke kan dokumentere for at slike aktiviteter er gjennomført, vil en oppsigelse kunne bli bestemt ugyldig. De færreste fungerer optimalt i ny stilling den første tiden, og normalt sett vil det ta tid før en arbeidstaker lærer seg arbeidsrutinene.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver dokumenterer årsakene til oppsigelsen. Dersom begrunnelsen for oppsigelsen er tilstrekkelig dokumentert og relevant, vil domstolene oftest anse en oppsigelse i prøvetiden som gyldig.

Hva sier arbeidsmiljøloven om oppsigelse i prøvetid?

Ved oppsigelse i prøvetiden, gjelder samme saksbehandling som en ordinær oppsigelse. Dette betyr at:

 • Arbeidsgiver må kalle inn til et drøftelsesmøte
 • Oppsigelsen må være skriftlig og følge formkravene
 • Oppsigelsen må være levert innen den avtalte prøvetidens utløp

Så lenge det pågår forhandlinger, vil en arbeidstaker ved ordinær oppsigelse i utgangspunktet ha rett til å fortsette i stillingen. Denne retten gjelder imidlertid ikke ved oppsigelse i prøvetiden. Domstolene kan likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er avgjort, dersom arbeidstaker krever det.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse i prøvetid? Snakk med oss.

Har du spørsmål om oppsigelse i prøvetid?

Kontakt oss