Hjem
icon

Oppsigelse av ansatte som tar seg biarbeid

Ung kvinne som snakker i telefonen.

Ofte oppstår det et ønske eller behov fra arbeidstaker om å ta på seg biarbeid. Hvorvidt det foreligger saklig grunn til oppsigelse som følge av arbeidstakers biarbeid beror på en konkret vurdering av omfanget av, og konsekvensene av biarbeidet, samt om arbeidstaker er bundet av begrensninger etter avtale eller lov.

Alt du trenger å vite om oppsigelse og biarbeid:

Hovedregel: arbeidstaker har rett til å ta biarbeid

I utgangspunktet råder ikke arbeidsgiver over fritiden til arbeidstakerne.

Følgelig foreligger det adgang til å ta biarbeid utenfor arbeidstiden.

Interessen for, og behovet for biarbeid kan for eksempel være særlig aktuell blant deltidsansatte.

For heltidsansatte kan biarbeidet bestå av kvelds- og helgearbeid.

Selv om arbeidsgiver ikke råder over fritiden til de ansatte, kan arbeidsgiver likevel begrense adgangen dersom biarbeidet påvirker arbeidstakeres oppfølging av hovedarbeidet.

Begrensninger som følge av avtale eller lov

Arbeidsavtalen kan begrense adgangen til å ta ekstraarbeid.

Begrensningen vil da som oftest omhandle adgangen til å ta arbeid hos konkurrerende virksomhet under ansettelsesforholdet.

Det kan også fremgå at adgangen til biarbeid generelt krever forhåndssamtykke fra arbeidsgiver. Krav om forhåndssamtykke medfører i utgangspunktet at arbeidstaker må spørre om lov til å ta biarbeid.

Vedrørende lovpålagte begrensninger vises det til politiloven § 22, det det fremgår at blant annet at adgangen til å ha annet lønnet arbeid krever samtykke fra politimesteren eller politisjefen.

Ved brudd på arbeidsavtalen kan arbeidsgiver ha saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.

Dersom det ikke foreligger begrensninger i retten til bierverv ved avtale eller lov, må det foretas en vurdering av om ulovfestede krav til arbeidstakeren kan sette begrensninger på adgangen til å ta biarbeid.

Begrensninger som følge av ulovfestede regler om arbeidstakers plikter i arbeidsforholdet

Som i ethvert gjensidig kontraktsforhold har arbeidsgiver og arbeidstaker plikter overfor hverandre.

Arbeidstakers plikter overfor arbeidsgiver deles gjerne inn i arbeidsplikten, lydighetsplikten og lojalitetsplikten.

Arbeidsplikten går ut på at arbeidstaker skal utføre de arbeidsoppgaver som fremgår av arbeidsavtalen og eventuell bedriftspraksis.

Lydighetsplikten går i sin tur ut på at arbeidstakeren plikter å respektere og følge opp arbeidsoppgavene, samt utvise en oppførsel som er i tråd med instruksene på arbeidsplassen.

For det tilfelle biarbeidet resulterer i at arbeidstakeren ikke evner å følge opp hovedarbeidet i tråd med det som kan forventes av vedkommende, kan det gi arbeidsgiver saklig grunn til å gi oppsigelse.

Eksempler på slike forhold er gjentakende ugyldig fravær og for sent-komminger, eller manglende kvalitet på arbeidet som følge av for eksempel begrenset tid og overskudd til å utføre arbeidsoppgavene i tråd med forventet standard.

Arbeidstakers lojalitetsplikt innebærer at arbeidstakeren skal avstå fra å undergrave arbeidsgivers interesser. Arbeid for konkurrerende virksomhet kan naturligvis medføre brudd på lojalitetsplikten, og følgelig gi saklig grunn til oppsigelse.

Oppsummering

Oppsigelse av arbeidstaker som har tatt på seg biarbeid kan gi saklig grunn til oppsigelse når det medfører brudd på arbeidstakers avtalte, eller lovpålagte plikter. Kravet til saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7 forutsetter da en helhetsvurdering av forholdene i saken.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Vi bistår deg gjerne dersom du har spørsmål i tilknytning til oppsigelse grunnet bierverv.
  • Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og biarbeid? Snakk med oss.