Hjem

Lojalitet mot arbeidsgiver

Hva innebærer lojalitetsplikt? En grunnleggende forutsetning for et arbeidsforhold er lojalitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Likevel er det først og fremst arbeidstakers lojalitet overfor sin arbeidsgiver som reiser de største praktiske problemstillingene.

En kvinne med mørke krøller smiler bredt på kontoret
icon

Dette får du vite om lojalitet:

Hva er lojalitetsplikt?

Lojalitetsplikten er ikke lovfestet, men følger av kontraktsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Lojalitetsplikten innebærer at arbeidstaker plikter å ta nødvendig og tilstrekkelig hensyn til arbeidsgiverens og virksomhetens interesser. For arbeidstaker vil den innebære en begrensning i vedkommendes handlefrihet.

Hva innebærer det å være lojal overfor arbeidsgiver?

Arbeidstakers plikt til å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver kan innebære en plikt til å utføre visse handlinger, så vel som plikt til å avstå fra å utføre andre handlinger.

Arbeidstaker har for eksempel en plikt til å forholde seg taus om bedriftshemmeligheter, samtidig som vedkommende har en plikt til å utføre handlinger som fremmer arbeidsgivers interesser.

Det finnes en rekke handlinger og unnlatelser som kan være i strid med arbeidstakers lojalitetsplikt.

Hvordan sikre lojalitet?

Det er ikke uvanlig at arbeidstakers lojalitetsplikt er regulert i arbeidsavtalen. Det kan for eksempel være i arbeidsgivers interesse å inkludere en konkurranseklausul eller en taushetserklæring i arbeidsavtalen.

Formålet er da å presisere arbeidsavtalens betydning for bedriften overfor den ansatte, samt å oppnå et vern for sine interesser som går utover det som følger av den ulovfestede lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikt: Opptrer arbeidstaker illojalt?

Dersom arbeidstaker opptrer i strid med en gyldig avtalt konkurranseklausul, eller nekter å etterkomme arbeidsgivers instruks, vil dette kunne ansees som brudd på lojalitetsplikten.

Brudd på lojalitetsplikten kan medføre ulike konsekvenser for arbeidstaker, og kan etter omstendighetene danne grunnlag for advarsel, eventuelt oppsigelse eller avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-7 og § 15-14.

Hva som er passende reaksjon vil avhenge av en konkret helhetsvurdering. Her vil arbeidstakers stilling, arbeidets art og omstendighetene for øvrig være relevante momenter.

Når har du behov for juridisk bistand?

Alle arbeidsrettssaker må håndteres individuelt og på korrekt måte. Arbeidsrettslige problemstillinger kan være sammensatte og kompliserte, og det er da viktig å engasjere en advokat med nødvendige kunnskaper og erfaring fra arbeidsfeltet.

Er du arbeidsgiver? Slik kan vi hjelpe deg:

  • Vurdering av hvorvidt det foreligger grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker
  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse/avskjed
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Eventuell prosess for domstolene

Er du arbeidstaker? Slik kan vi hjelpe deg:

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Eventuell prosess for domstolene

Har du spørsmål knyttet til lojalitet? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Les også

Har du spørsmål om lojalitet mot arbeidsgiver?

Kontakt oss