Hjem
icon

Illojalitet

Tankefull kvinne med kort grått hår stirrer ut av vinduet.

Arbeidstakere er pliktige til å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Dersom vedkommende ikke gjør det, kan dette medføre et brudd på lojalitetsplikten. En illojal handling kan blant annet føre til oppsigelse eller avskjed. I denne artikkelen går vi gjennom hva lojalitet er, og hvilke konsekvenser illojal oppførsel kan få.

Dette får du vite om lojalitet:

Lojalitetsplikt

Lojalitetsplikten er det sentrale i et spørsmål om hvorvidt en arbeidstaker har opptrådt illojalt. Innholdet i lojalitetsplikten er at den ansatte forventes å ta nødvendige og tilstrekkelig hensyn til virksomhetens interesser.

Lojalitetsplikt er ikke lovfestet, men er ofte kontraktfestet.

Innholdet i lojalitetsplikten

Innholdet i lojalitetsplikten innebærer at den ansatte er pliktig til å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver.

Et viktig prinsipp i lojalitetsplikten er at den ansatte kan være pliktig til å utføre visse handlinger, men også pliktig til å avstå fra å utføre andre handlinger.

En begrensing i lojalitetsplikten er at den ansatte ikke kan gjøre hva som helst i sin fritid. Et eksempel på dette er at den ansatte ikke står fritt til å ta en bistilling ved siden av sitt hovedarbeidsforhold. Den ansatte kan også være forhindret i å engasjere seg i konkurrerende bedrifter.

Illojalitet

Illojalitet innebærer at den ansatte utfører handlinger som kan være til skade for arbeidsgiveren. Skaden trenger ikke være av økonomisk art. I noen tilfeller er det nok at handlingen strider mot formålet eller målsettingen bedriften har.

Eksempler på illojal opptreden

Noen eksempler på illojal opptreden kan være:

  • Å ta arbeid hos en konkurrerende virksomhet
  • Å snakke nedsettende om arbeidsgiver eller bedriften
  • Å oppføre seg dårlig overfor kollegaer eller kunder
  • Ordrenekt

Konsekvenser for illojal opptreden

Illojal oppførsel kan få ulike konsekvenser. Eksempler på disse er:

  • Advarsel
  • Oppsigelse
  • Avskjed

Hvilken konsekvens som blir gitt, beror på en helhetsvurdering. Hvilken handling som er utført står sentralt i denne helhetsvurderingen. Jo mer alvorlig den illojale handlingen er, jo lavere er terskelen for å gi en oppsigelse eller avskjed til den ansatte.

Advarsel ved illojal opptreden

En advarsel kan bli gitt til den ansatte ved brudd på lojalitetsplikten. Formålet med advarselen vil være å gi den ansatte muligheten til å korrigere den uønskede handlingen. I tillegg vil en advarsel være et signal fra arbeidsgiveren. Dersom den ansatte ikke unngår å fortsette den illojale oppførselen, vil vedkommende kunne stå i fare for å motta en oppsigelse.

Oppsigelse ved illojal opptreden

Illojal opptreden kan gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiveren må imidlertid ha en saklig grunn for dette. Dette kommer frem i arbeidsmiljøloven § 15-7.

Oppsigelse innebærer at den ansatte har rett til å jobbe ut oppsigelsestiden.

Avskjed ved illojal opptreden

En konsekvens av illojalitet er at den ansatte kan bli gitt en avskjed. Vilkårene for når avskjed kan benyttes kommer frem i arbeidsmiljøloven §15-14. Disse to vilkårene er:

  • Grovt pliktbrudd
  • Annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen

I noen tilfeller kan illojalitet være brudd på begge disse vilkårene. Derfor kan illojalitet være grunnlag for avskjed. Avskjed er imidlertid en streng reaksjon overfor den ansatte. I en slik prosess er det derfor viktig at arbeidsgiver undersøker saken grundig, og forsikrer seg om at det faktisk har skjedd et brudd på lojalitetsplikten.

Avskjed innebærer at den ansatte må forlate arbeidsstedet med øyeblikkelig virkning.

Hvordan sikre lojalitet?

For arbeidsgiver vil det være viktig å legge ved konkurranseklausul og taushetserklæring i arbeidsavtalen for å beskytte sine egne interesser. Disse avtalereguleringen vil være med på å gjøre det klart for den ansatte hvilke handlinger som kan utføres og hvilke handlinger som ikke kan utføres. Disse avtalene vil også være med å verne bedriftens interesser utover det som fremgår i lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikten er ofte regulert i arbeidsavtalen. Det kan imidlertid være fornuftig av arbeidsgiver å inkludere konkurranseklausul og taushetserklæring for å sikre lojal opptreden.

Har du spørsmål knyttet til lojalitet/illojalitet? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om illojalitet?

Kontakt oss