Hjem

Konkurranse­klausuler

Enkelte arbeidstakere er svært sentrale for en bedrift. Dette kan for eksempel være dersom de besitter spesiell kunnskap om kundeportefølje, virksomhetens arbeidsmetoder eller bedriftshemmeligheter. Overfor slike arbeidstakere vil det kunne være behov for å ta i bruk konkurranseklausuler i arbeidskontrakten, for å begrense den ansattes mulighet til å benytte seg av kunnskapene etter at vedkommende har sluttet i jobben. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene rundt konkurranseklausuler.

En forretningskvinne ser gjennom dokumenter.
icon

Dette får du vite om konkurranseklausuler:

Hva er en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul begrenser arbeidstakers mulighet til å benytte seg av spesiell kunnskap etter endt arbeidsforhold. Dette kan for eksempel være kunnskap om virksomhetens arbeidsmetoder, kunnskap om kundeporteføljen eller bedriftshemmeligheter og andre knowhows.

En konkurranseklausul kan også begrense den ansattes mulighet til å påta seg arbeid i konkurrerende bedrifter.

Konkurranseklausuler er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A.

Arbeidsmiljøloven 14 A: Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

 • § 14 A-1 definerer hva en konkurranseklausul er, og hva som skal til for at klausulen skal være gyldig.
 • § 14 A-2 handler om redegjørelser ved konkurranseklausuler.
 • § 14 A-3 omhandler at arbeidstaker skal få kompensasjon dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende.
 • § 14 A-4 omfatter kundeklausuler. En kundeklausul begrenser arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
 • § 14 A-5 bestemmer at reglene om konkurranse- og kundeklausuler ikke gjelder for virksomhetens øverste leder, dersom vedkommende i en skriftlig avtale har sagt fra seg slike rettigheter.
 • § 14 A-6 regulerer rekrutteringsklausuler. En rekrutteringsklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter, som hindrer eller begrenser arbeidstakers mulighet til å ta ansettelse i en annen virksomhet. En slik klausul kan inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse.

Når er det nødvendig med en konkurranseklausul?

Enhver ansatt er forpliktet til å opptre lojalt overfor arbeidsgiveren sin. Denne lojalitetsplikten vil imidlertid ikke nødvendigvis bestå etter opphør av arbeidsforholdet. Det er først da en konkurranseklausul vil få betydning.

Dersom en arbeidstaker får inngående kjennskap til for eksempel kundeportefølje, arbeidsmetoder eller bedriftshemmeligheter, vil det kunne være fornuftig å utarbeide en konkurranseklausul.

En konkurranseklausul vil blant annet hindre den ansatte fra å:

 1. Avsløre forretningshemmeligheter
 2. Starte opp eller ta arbeid i en konkurrerende virksomhet
 3. Påvirke arbeidsgivers kundekrets til å gå over til konkurrerende virksomhet

Hvordan skal en konkurranseklausul etableres?

Det vanligste, og mest hensiktsmessige, er å inkludere konkurranseklausulen i selve arbeidskontrakten. Klausulen må utformes og tilpasses i samsvar med de reelle behovene bedriften har for beskyttelse.

En konkurranseklausul bør ikke gis generell utforming, ettersom den da kan bli kjent ugyldig. Den skal kun dekke de spesifikke forholdene som bedriften har behov for å beskytte.

Konkurranseklausulen skal beskytte arbeidsgivers ressurser, samtidig som arbeidstaker i størst mulig grad skal ha frihet til å kunne velge sin egen yrkesfremtid.

Konkurranseklausulen skal beskytte arbeidsgivers ressurser, men samtidig skal arbeidstaker ha frihet til å kunne velge sin egen yrkesfremtid.

Hvilke begrensninger finnes i konkurranseklausuler?

I utgangspunktet er konkurranseklausuler fullt ut tillatt, og kan lovlig inngås med arbeidstakere. Det finnes imidlertid enkelte begrensninger. Dette er regulert i avtaleloven § 38.

Begrensningene er:

 • Urimelig innskrenkning av arbeidstakerens muligheter
  Konkurranseklausulen kan ikke innskrenke arbeidstakers muligheter til å ta nytt arbeid på urimelig måte. Konkurranseklausulen kan ikke gå lenger enn det som er påkrevd for å verne mot konkurranse. I vurderingen av hvorvidt en klausul er gyldig, er det nødvendig å se på den ansattes mulighet til å finne nytt arbeid, klausulens geografiske utstrekning, hvorvidt det ytes etterlønn og arbeidsgivers interesse i at klausulen står seg.
 • Urimelige konkurranseklausuler kan tilsidesettes
  Dersom arbeidstaker har en underordnet stilling i bedriften, kan en urimelig konkurranseklausul tilsidesettes. Det sentrale er her hvorvidt den ansatte tilegner seg informasjon om beskyttelsesverdige interesser gjennom arbeidet vedkommende gjør.
 • Konkurranseklausulen vil være ugyldig ved usaklig oppsigelse
  Dersom arbeidstaker blir sagt opp uten saklig grunn, vil ikke konkurranseklausulen ansees som gyldig. Det samme gjelder i tilfeller hvor arbeidsgivers opptreden gir arbeidstakeren grunn til å avslutte arbeidsforholdet, for eksempel ved manglende utbetaling av lønn eller annet vesentlig kontraktsbrudd.

Hvilke andre former for konkurranseklausuler finnes?

Arbeidsgiver har mulighet til å beskytte seg mot at arbeidstakere tar med seg medarbeidere eller kunder når de slutter. Dette kan gjøres i form av en kundereguleringsklausul eller ikke-rekrutteringsklausul.

Disse har ikke like strenge begrensninger som konkurranseklausulen, ettersom de ikke setter begrensninger i arbeidstakers frihet.

Har du behov for juridisk bistand?

Alle prosesser som omhandler konkurranseklausuler må behandles individuelt og på riktig måte for å få den ønskede effekten. Både for arbeidsgiver og arbeidstaker vil det derfor være fordelaktig å la seg bistå av en advokat, for å sikre at konkurranseklausulen er korrekt.

Har du spørsmål knyttet til konkurranseklausuler? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om konkurranseklausuler?

Kontakt oss