Hjem

Innleie av arbeidskraft

Det er mange ulike elementer som kan være relevant ved innleie av arbeidskraft. Både arbeidsgiver og den innleide har visse rettigheter og plikter. Denne artikkelen gir en kort innføring om de viktigste aspektene ved innleie av arbeidskraft.

Entreprenør med hjelm.
icon

Innleie av arbeidskraft - Dette får du vite:

Hva er innleie av arbeidskraft?

I arbeidsmarkedsloven § 25 er utleie og innleie definert slik:

Med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse.

Det er et skille mellom innleie av arbeidskraft på den ene siden, og rekrutteringsbistand, arbeidsformidling og entreprise på den andre siden.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til innleie av arbeidskraft.

Adgangen til innleie

Når er det mulighet til å leie inn fra bemanningsforetak eller andre virksomheter? Og hva kan skje ved ulovlig innleie av personell?

Etter at innstramningene i regelverket for innleie- og utleie av arbeidskraft ble vedtatt den 1. april 2023, er det ikke lenger adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved midlertidig behov. Det er likevel i forskrifter gjort unntak for følgende:

 • Helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester, og
 • innleie av arbeidstakere med spesialistkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i avgrenset prosjekt

Det er fortsatt adgang til å inngå avtale om innleie for virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2).

Videre er det heller ikke adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet trådte i kraft 1. april og er regulert av forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 4.

Likebehandlingsreglene

Med likebehandlingsprinsippet menes at arbeidstakere som er innleid fra bemanningsforetak skal behandles likt som innleierens egne ansatte.

Hovedregelen er at den innleide skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville hatt dersom de var ansatt hos innleieren for å utføre det samme arbeidet.

Dersom likebehandlingsreglene ikke følges, er det den innleide som selv må ta opp dette med innleieren.

Innleiebedriftens solidaransvar

Innleieren blir medansvarlig, altså solidarisk ansvarlig, for den innleides lønn, feriepenger, overtidstillegg og tilsvarende. Det er i utgangspunktet bemanningsforetaket som skal sørge for å betale lønn til den innleide, men dersom de ikke gjør det, kan den innleide velge å fremme kravet om lønn til innleieren. Reglene om solidaransvaret er ufravikelige.

Bruk av underleverandør

Det er problematisk med innleie av en selvstendig næringsdrivende, for eksempel enkeltpersonforetak. Vedkommende skal ikke betale arbeidsgiveravgift, men Skatteetaten kan likevel kreve dette direkte av oppdragsgiveren. I tillegg kan oppdragsgiver bli ansvarlig dersom den innleide skader seg. Ytterligere vil det være vanskelig å oppfylle likebehandlingsreglene.

Arbeidsmarkedslovens krav og forbud

Arbeidsmarkedsloven stiller ulike krav til virksomheter som driver med utleie:

 1. Utleieren kan ikke begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at arbeidsforholdet hos utleier er avsluttet.
 2. Virksomheter kan ikke leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det har gått seks måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne.
 3. Utleier kan ikke kreve betaling av arbeidstakeren for utleietjenesten.
 4. Bemanningsforetaket må sende melding om sin virksomhet til Arbeidstilsynet.

Både innleier og utleier kan straffes med bøter.

Annet i avtaleforholdet mellom innleier og utleier

Ved arbeidsleie blir det inngått oppdragsavtaler mellom innleieren, altså oppdragsgiveren, og utleieren. Utleieren inngår to kontrakter, én med innleieren og én med den innleide. Innleieren og den innleide har ingen tilsvarende kontrakt seg imellom.

Ellers er det visse ting som gjelder i avtaleforholdet mellom innleier og utleier:

 • Det er utleieren som er den formelle arbeidsgiveren. Innleieren har imidlertid også noe ansvar, blant annet for den innleides arbeidsmiljø, og lovens grenser for arbeidstid og overtid.
 • I utgangspunktet har utleieren ikke har ansvaret for forsinkelser og feil i den innleides arbeid. Innleieren har selv ansvaret for dette på samme måte som for feil og forsinkelser hos egne ansatte
 • For oppsigelse gjelder i all hovedsak arbeidsmiljølovens ufravikelige regler.
 • Arbeidstakeren kan ha krav på fast ansettelse dersom bemanningsforetaket har et fast, løpende behov for arbeidskraften.

Bli kjent med våre advokater

sitat-geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til innleie? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om innleie?

Kontakt oss