Hjem
icon

Unngå innleie av innehaveren fra et enkeltpersonforetak

En gruppe mennesker som jobber på et grupperom.

Noen foretrekker at arbeid faktureres fra innehaveren av et enkeltpersonforetak fremfor å betale lønn til vedkommende som arbeidstaker. Dette er ikke uvanlig og kan være fullt lovlig, f.eks. i entrepriseoppdrag. Men hvis oppdragsavtalen organiseres som arbeidsleie, risikerer både innleieren og utleieren ubehagelige konsekvenser fra skatteetaten, medarbeideren og i verste fall fra medarbeiderens etterlatte.

Viktige forhold du trenger å vite om innleie av innehaver fra et enkeltpersonforetak:

Hva menes med oppdragsavtaler med enkeltpersonforetak?

Loven åpner for å organisere næringsvirksomhet for egen regning og risiko som er egnet til å gi inntekter i form av enkeltpersonforetak.

Innehaveren av enkeltpersonforetaket er da ikke å regne som arbeidstaker, men som selvstendig næringsdrivende.

Enkeltpersonforetaket fakturerer da vederlaget for innehaverens arbeidsinnsats, f.eks. i form av en avtalt fastpris, for arbeidet tid eller på annen måte. Innehaverens arbeidsinntekt vil da være uttak av enkeltpersonforetakets fortjeneste.

Innehaveren av enkeltpersonforetaket mottar da ikke lønn som arbeidstaker, og enkeltpersonforetaket skal da heller ikke betale noen arbeidsgiveravgift eller følge alle reglene i arbeidsmiljøloven som gjelder for arbeidstakere.

Hva menes med arbeidsleie?

I loven karakteriseres arbeidsleie ved at den innleide er underlagt oppdragsgiverens ledelse.

Dette i motsetning til entrepriseoppdrag, hvor entreprenøren driver selvstendig under egen ledelse, og da også påtar seg større ansvar for de utøvende medarbeidernes arbeidsresultater.

I entrepriseoppdrag kan kunden (oppdragsgiveren) vanligvis klage (reklamere) hvis arbeidet blir dårlig utført. Hvis arbeidet blir forsinket eller resultatene er mangelfulle, så kan oppdragsgiveren vanligvis kreve at manglene utbedres, eventuelt prisavslag, erstatning fra entreprenøren og/eller å heve entrepriseavtalen.

Arbeidsleie under innleierens ledelse har et annet utgangspunkt. Da kan oppdrags­giveren vanligvis bare kreve utskiftning av den innleide medarbeideren hvis denne mangler de forutsatte kvalifikasjoner/egenskaper.

Ved slik utskiftning kan oppdragsgiveren i så fall vanligvis ikke også kreve at den innleide medarbeiderens mangelfulle arbeidsresultater utbedres, prisavslag, erstatning eller heving.

Det er flere andre elementer som også kan spille inn ved avgjørelsen av om et oppdrag er å anse som arbeidsleie eller entreprise, men det mest sentrale er altså om oppdragstakeren kan sies å ta selvstendig ansvar eller er undergitt oppdragsgiverens ledelse.

Risiko for krav om å betale arbeidsgiveravgift

Foran fremgår at enkeltpersonforetak ikke beregne arbeidsgiveravgift for arbeid som innehaveren utfører som på egen regning og risiko.

Mens arbeidsleie karakteriseres av at innleide medarbeidere er underlagt innleierens ledelse, og at utleieren da ikke tar ansvar for de utleides arbeids­resultater.

Av disse grunner fremstår kombinasjonen av innleie fra enkeltpersonforetak nærmest som en umulighet, bl.a. med tanke på vilkårene for arbeidsgiveravgift.

I praksis risikerer innleiere fra bemanningsforetak at skatteetaten skjærer igjennom og bl.a. krever betalt arbeidsgiveravgift av den prisen enkeltpersonforetaket tidligere har fakturert i oppdraget hvis den utleide medarbeideren ikke kan sees å arbeide selvstendig.

Hvis bemanningsforetak eller andre utleiere bruker enkeltpersonforetak som underleverandør i arbeidsutleieoppdrag til sine kunder, risikerer både utleieren (bemanningsforetaket) og innleieren (sluttkunden) krav om betaling av arbeidsgiveravgift ved slik gjennomskjæring, f.eks. ved bokettersyn.

Arbeidsrettslige krav mot oppdragsgiveren

Dessverre er ikke skatteetaten det eneste oppdragsgivere risikerer å få etter seg ved arbeidsinnleie fra enkeltpersonforetak.

Også den personlige innehaveren av enkeltpersonforetaket risikerer oppdragsgiveren arbeidsrettslige krav fra basert på de samme prinsipper om gjennomskjæring.

Fra innehaveren av enkeltpersonforetaket kan oppdragsgiveren risikere for eksempel krav om etterbetaling av lønn, feriepenger og erstatning for ugyldig oppsigelse. Krav som i så fall i praksis dukker opp først når det i et oppdrag oppstår andre konflikter mellom oppdragsgiveren og oppdragstakeren.

Hvis slike konflikter senere oppstår er det ikke nødvendigvis avgjørende om det opprinnelig var oppdragsgiveren eller innehaveren selv som opprinnelig tok initiativet til å organisere arbeidet gjennom bruk av et enkeltpersonforetak.

Erstatningskrav ved yrkesskader

Et tredje eksempel kan være etterlatte som krever erstatning fra innleieren etter at innehaveren av enkeltpersonforetaket ble skadet og døde på arbeid.

Rettspraksis har gitt etterlatte medhold i slike erstatningskrav når innehaveren av enkeltpersonforetaket i realiteten ikke arbeidet selvstendig nok til å unngå de forpliktelser som gjelder ved arbeidsforhold, i dette tilfellet plikten til å yrkesskadeforsikre sine arbeidstakere.

Slike erstatningskrav som følge av tragiske omstendigheter kan i så fall beløpe seg til store summer.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Vurdering av alternative løsninger. Ulike løsninger er mulig for ikke å risikere etterbetaling av arbeidsgiveravgift, erstatning, lønnskrav mv. ved arbeidsinnleie fra enkeltpersonforetak.
  • Noen ganger kan det enkleste være å ansette medarbeideren i oppdragsgiverens virksomhet, slik at oppdragsgiveren blir arbeidsgiver og innehaveren av enkeltpersonforetaklet blir arbeidstaker der.
  • I andre tilfeller kan oppdraget la seg organisere på annen måte enn arbeidsleie. For eksempel i form av en underentreprise eller en konsulentavtale hvor arbeidet både formelt og reelt utføres på oppdragstakerens regning og risiko.
  • Det kan også være mulig å leie inn medarbeideren fra et foretak hvor vedkommende har et ansettelsesforhold, typisk fra et aksjeselskap. Vær da oppmerksom på at det gjelder ulike regler om innleie, beroende på om innleien skjer fra et bemanningsforetak eller fra annen type virksomhet som ikke har til formål å drive utleie.

Har du spørsmål knyttet til innleie av innehaver fra et enkeltpersonforetak? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater