Hjem
icon

Yrkesskade­forsikring

En kvinnelig glad lege som ser inn i kameraet.

Alle arbeidsgivere skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og arbeidsgivere plikter å tegne slik forsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom for sine ansatte. Blir du utsatt for en ulykke eller sykdom som påføres i arbeid kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen som din arbeidsgiver har tegnet.

Viktige faktorer du trenger å vite om yrkesskadeforsikring:

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere plikter å tegne for sine ansatte.

Yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft 01.01.1990. Yrkesskadeforsikringen skal fungere som et supplement til yrkesskadedekningen i folketrygdloven.

Yrkesskadeforsikringen skal gi deg erstatning hvis du får en skade eller sykdom påført i forbindelse med jobb, selv om ingen har skyld i skaden/sykdommen.

Plikten til å ha yrkesskadeforsikring gjelder uavhengig av om den ansatte jobber hel- eller deltid.

Yrkesskadeforsikring tegnes normalt hos private forsikringsselskap. Selv om det er din arbeidsgiver som tegner yrkesskadeforsikring gjelder forsikringen til fordel for deg som skadelidt arbeidstaker.

Staten er unntatt fra forsikringsplikten, Er du ansatt i staten vil du ha yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse.

Hva kan jeg få i erstatning?

Blir du påført en skade i jobb kan du under yrkesskadeforsikringen ha rett på erstatning for følgende erstatningsposter:

  • merutgifter (som ikke dekkes via NAV/HELFO)
  • påført inntektstap
  • fremtidig inntektstap/grunnerstatning
  • hjemmearbeidstap
  • menerstatning

Erstatningsposten oppreisning er ikke omfattet av yrkesskadeforsikringen.

Tips! Be om å få kopi av forsikringsvilkårene til yrkesskadeforsikringen. I noen tilfeller har arbeidsgiver tegnet utvidet yrkesskadeforsikring, som kan gi deg ytterligere dekning utover det som er lovpålagt.

Hvilke plikter har min arbeidsgiver?

Dersom du blir skadet på arbeid har din arbeidsgiver plikt til å melde yrkesskaden til NAV og til forsikringsselskapet.

Alvorlige skader skal også meldes til Arbeidstilsynet og/eller politiet. Hvis din arbeidsgiver ikke oppfyller meldeplikten kan du selv melde skaden til NAV og til forsikringsselskapet. Det er viktig å undersøke med din arbeidsgiver at hendelsen er meldt til både NAV og til forsikringsselskapet.

Husk! Din rett til yrkesskadedekning kan falle bort hvis yrkesskaden ikke er meldt innen ett år etter arbeidsulykken.

Selvstendig næringsdrivende og yrkesskadeforsikring

Selvstendige næringsdrivende og frilansere er ikke lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring.

Ønsker du yrkesskadeforsikring som selvstendig næringsdrivende har du mulighet til å tegne dette, tilsvarende den yrkesskadeforsikringen som ansatte arbeidstakere er dekket under.

Som selvstendig næringsdrivende har du ikke automatisk rett til særytelser fra trygden ved yrkesskade. For å få rett til slike ytelser fra NAV må man som selvstendig næringsdrivende tegne "frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade" hos NAV.

Min arbeidsgiver har ikke yrkesskadeforsikring

Hvis din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring kan du kontakte Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). YFF behandler krav om erstatning fra uforsikrede arbeidstakere.

Har din arbeidsgiver gått konkurs bør du kontakte bostyrer for å se om du kan få opplysninger om yrkesskadeforsikringen derfra. Regnskapsfører eller revisor skal ha navn på yrkesskadeforsikringsselskap.

Tips! Hvis virksomheten til din arbeidsgiver er nedlagt, kan du finne navn på revisor og andre nøkkelpersoner i Brønnøysundregistrene.

Bør jeg bruke advokat?

Har du vært utsatt for en skade på arbeid skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat som en del av erstatningen.

Ofte kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat i saker som gjelder erstatning under yrkesskadeforsikring, da slike saker kan reise kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger.

Noen ganger kan forsikringsselskapet reise tvil om hvorvidt det foreligger en dekningsmessig yrkesskade eller ikke.

Å la seg bistå av en advokat med god erfaring med å håndtere slike saker kan enkelte ganger være avgjørende for utfallet av saken.

I enkelte tilfeller kan det ta lang tid å behandle en erstatningssak under yrkesskadeforsikringen, spesielt dersom saken gjelder yrkessykdom. En god personskadeadvokat vil håndtere saken din for deg og følge opp og sørge for nødvendig fremdrift.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en skade på arbeid.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av erstatningssaker under yrkesskadeforsikring. Å få erstatning etter å ha blitt påført en skade på arbeid kan noen ganger være tidkrevende og komplisert.

Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • melde sak under yrkesskadeforsikringen, eventuelt kontakte YFF
  • innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap
  • kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
  • vurdere eventuelt avslag på erstatning

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.