Hjem
icon

Slik skriver du skademelding til NAV

Kvinne som fyller ut skademeldingsskjema til NAV

I forbindelse med yrkesskader og yrkessykdom, er det viktig at det sendes inn en skademelding til NAV. Dette er for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

Viktige forhold du trenger å vite om skademelding til NAV ved yrkesskade eller yrkessykdom:

Når må en skade/sykdom meldes til NAV?

Dersom du er utsatt for en skade eller sykdom og denne er oppstått på jobb, skal det sendes skademeldingsskjema til NAV.

Denne meldeplikten til NAV gjelder i tillegg til melding til Arbeidstilsynet.

Hvorfor er det viktig å sende skademelding til NAV?

Når en skade eller sykdom skjer på jobb oppstår det rettigheter for deg som er skadet.

NAV skal ha skademelding for å kunne sikre deg disse rettighetene.

For å få særlige rettigheter ved innvilgelse av ytelser fra NAV, såkalt yrkesskadefordel, er det en forutsetning at du har vedtak om yrkesskade fra NAV. Vedtak med yrkesskadefordel fra NAV gir gunstigere beregningsregler i forbindelse med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Et vedtak om yrkesskade fra NAV vil gi deg rett til å kreve refusjon fra HELFO for utgifter til medisiner og behandling du har som følge av skaden/sykdommen. De fleste forsikringsselskap vil ikke dekke utgifter som kunne ha vært dekket av HELFO.

Husk! Krav om utgiftsdekning til HELFO må fremsettes innen seks måneder etter at du har pådratt deg den enkelte utgift. Ta vare på kvitteringer. Du må kunne dokumentere dine utgifter overfor HELFO.

Hvem skal melde yrkesskade/yrkessykdom til NAV?

Ved en oppstått yrkesskade/yrkessykdom har din arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV.

Hvis du har vært utsatt for en yrkesskade/yrkessykdom og din arbeidsgiver ikke sender skademelding til NAV kan du selv sende skademelding til NAV. Det er viktig at du som skadelidt følger opp og selv kontakter NAV dersom din arbeidsgiver ikke gjør det.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser skal du selv melde yrkesskade/yrkessykdom til NAV.

Hvordan melder du inn yrkesskade/yrkessykdom til NAV?

Skademelding til NAV kan fylles ut og leveres elektronisk. Skjema finner du på nettsidene til NAV:

Det er forskjellige skjema avhengig av hvor skaden/sykdommen er oppstått. Velg det som passer den aktuelle hendelsen. Ønsker du å gjøre utfylling på papir kan dette velges når du er inne på skjemasidene til NAV.

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller lurer på hvilket skjema som er riktig, kan du kontakte NAV for gratis veiledning.

Tips! Selve skademeldingsskjema inneholder orientering om hvordan du skal fylle ut. Skademeldingsskjema er også tilgjengelig på engelsk.

Kan du skrive skademelding til NAV i ettertid?

En skade som er påført på jobb må meldes til NAV innen 1 år etter hendelsen.

Gjelder det en påstått yrkessykdom må den meldes innen ett år etter at du ble klar over årsaken til sykdommen.

Hvis du er påført en skade eller sykdom på jobb og det ikke er sendt inn skademelding til NAV bør NAV kontaktes så fort som mulig.

Går det mer enn 1 år før skaden/sykdommen meldes til NAV, kan NAV i noen tilfeller gjøre unntak fra meldefristen. Ofte vil NAV i tilfeller der meldefristen er oversittet kreve at det foreligger sammenhengende medisinsk dokumentasjon på plager/symptomer i tiden fra skaden skjedde og frem til skademeldingstidspunktet.

Guide for skademelding til NAV

 • Beskriv skadehendelsen så detaljert som mulig. Hvordan skaden skjedde er viktig når NAV skal vurdere om det foreligger en yrkesskade eller ikke etter gjeldene lovverk.
 • Oppgi nøyaktig dato for skadehendelsen hvis dette er mulig.
 • Gi en nøye beskrivelse av akutte symptomer og eventuelle varige plager. Ved yrkessykdom må det avklares når du første gang oppsøkte lege for de plagene som kan relateres til eventuell senere yrkessykdom.
 • Har du medisinsk dokumentasjon på skaden/sykdommen(for eksempel epikrise fra legevakt, fastlegejournal mm.) kan dette legges ved skademeldingsskjema.
 • Skademeldingsskjema til NAV bør inneholde alle relevante opplysninger om skaden/ sykdommen, slik at NAV får et riktig vurderingsgrunnlag.
 • Følg opp eventuelle oppfordringer fra NAV, for eksempel forespørsel om ytterligere dokumentasjon

Husk! Det er mulig å ettersende opplysninger til NAV, hvis du ikke har all relevant informasjon tilgjengelig ved første gangs utfylling.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Har du vært utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Advokatbistand overfor NAV er ikke dekket under forsikring. I noen tilfeller kan privatpersoner få kostnader til advokat dekket helt eller delvis fra det offentlige gjennom fri rettshjelp.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Codex Advokat har lang erfaring med personskadesaker. Har du vært utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom kan vi bistå deg i følgende situasjoner:

 • Påklage avslag fra NAV
 • Bistå deg overfor arbeidsgivers forsikringsselskap
 • Bistå med utredning av saken
 • Beregne erstatningskrav
 • Bistå ved eventuell rettstvist

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.