Hjem

NAV-skandalen: Har du krav på fri rettshjelp?

Av: Codex Advokat

Er du offer for NAV-skandalen? Har NAV krevd tilbakebetaling av en ytelse på grunn av utenlandsopphold i et EØS-land? I denne artikkelen vil vi forklare hva du kan kreve fra NAV, og om du har krav på fri rettshjelp.

En kvinne taster inn noe på smartklokken sin.

Hva er NAV-skandalen?

NAV-skandalen eller Trygdeskandalen betegner nyheten som sprakk i oktober 2019, om at NAV har feilaktig krevd tilbakebetaling av ytelser fra brukere som midlertidig har oppholdt seg i EØS-land.

NAV har feilaktig lagt til grunn lovfortolkningen i folketrygdloven. NAV har nå konkludert med at brukere likevel har rett på de aktuelle ytelsene ved midlertid opphold i EØS-land, på grunn av Norge sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

NAV-skandalen har rammet svært mange mennesker, og i mange tilfeller med store konsekvenser.

Du kan være offer for skandalen hvis du har fått et tilbakebetalingskrav av NAV på grunn av utenlandsopphold.

Har du krav på tilbakebetaling eller erstatning fra NAV?

Du kan ha krav på tilbakebetaling fra NAV hvis du har feilaktig tilbakebetalt penger til NAV på grunn av midlertidig opphold i et EØS-land etter 1. juni 2012. Dette gjelder blant annet sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Videre kan du også ha krav på erstatning for økonomisk tap som skyldes feil vedtak om stans, avslag eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Dette følger av skadeserstatningsloven § 2-1.

Har du krav på renter?

Hvis du er offer for NAV-skandalen, kan du ha krav på å få tilbakebetalt både ytelsen og renter du har betalt til NAV.

Du kan også ha krav på forsinkelsesrente av hele beløpet etter at du har fremsatt krav om tilbakebetaling mot NAV.

Videre kan du ha krav på renter hvis omgjøringen innebærer at du får etterbetalt en ytelse du egentlig hadde krav på. Dette følger av folketrygdloven § 22-17.

Har du krav på fri rettshjelp?

Regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet har i desember 2019 etablert en fri rettshjelpsordning for ofrene i NAV-skandalen. Dessverre gjelder ordningen bare saker om sykepenger/arbeidsavklaringspenger/pleiepenger ved midlertidig opphold i et EØS-land etter 1. juni 2012, og bare etter at NAV har truffet nytt vedtak og du ikke har fått fullt medhold i det nye vedtaket.

Rettshjelpsordningen i NAV-skandalen omfatter foreløpig 3 timer juridisk bistand til vurdering av det nye vedtaket, og 4 timer til utarbeidelse av klage. Ordningen omfatter også 3 timer til vurdering av erstatningskrav og 5 timer til fremsettelse av erstatningskrav overfor NAV.

Ordningen gjelder ikke for søkere som har andre dekningsmuligheter for den juridiske bistanden. NAV plikter for eksempel å dekke kostnader (advokat) som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Ved krav om erstatning kan kostnader i den forbindelse kreves på lik linje med erstatningskravet ditt etter skadeserstatningsloven § 2-1.

Bistand fra advokat

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater i dag for en uforpliktende samtale om din sak. Vi har særlig kompetanse og lang erfaring med trygdesaker og personskadesaker.

Dette er spørsmål vi kan eksempelvis hjelpe deg med:

  • Klage over avslag fra NAV på blant sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
  • Klage over avslag på menerstatning
Del