Hjem

Trygde­rett

Trygderetten er et rettsområde som omfatter regler om økonomisk støtte ved blant annet arbeidsløshet, sykdom, skade og svangerskap. Sentralt i dette er folketrygdloven. Trygderetten som instans er et norsk domstollignende organ som behandler anker over NAVs vedtak etter blant annet folketrygdloven. Trygderettens avgjørelser kan ankes inn for vanlige domstoler.

En datter kysser sin eldre mor på pannen.
icon

Dette får du vite om trygderett:

NAV er et offentlig organ underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvar for organisering og finansiering av blant annet trygdeytelser og arbeidsmarkedstiltak. Dette innebærer at krav om ytelser, for eksempel sykepenger, foreldrepenger eller uføretrygd, skal fremsettes overfor det lokale NAV-kontoret der du bor.


Det kan være vanskelig å få oversikt over dine rettigheter fra NAV.

Rollen til våre advokater er veilede deg til å søke om de ytelsene du har krav på fra NAV, og bistå med å klage hvis du får avslag.


NAV har en generell veiledningsplikt overfor brukerne, som innebærer at de skal gjøre mer enn å bare svare på henvendelser og behandle krav fra brukerne. NAV har i en viss utstrekning plikt til å veilede om blant annet brukernes rettigheter og gjeldende saksbehandlingsregler.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg med å vurdere om NAV har brutt sin veilednings- eller utredningsplikt, og retter opp i konsekvensene av dette.


Hva er Folketrygdens ulike ytelser?

Formålet med stønadssystemet til folketrygden er økonomisk og sosial trygghet, samt motvirkning av ulikheter i samfunnet. Folketrygden sikrer inntekt, og gir dekning av enkelte utgifter dersom du i løpet av livet rammes av for eksempel skade, sykdom, arbeidsuførhet eller arbeidsledighet. Alle som er bosatt i Norge er pliktig medlem av folketrygden.

Stønadene er inndelt etter hvilke situasjoner i livet som gjør dem aktuelle. Videre kan stønadene deles inn i to hovedgrupper, nemlig dekning av inntektsbortfall og dekning av utgifter.

trygderett3
Formålet med stønadssystemet er å gi en økonomisk og sosial trygghet.

Dekning av inntektsbortfall

Dekning av inntektsbortfall inkluderer blant annet:

 • Korttidsytelser, slik som sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger
 • Omstillingsytelser, slik som dagpenger, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad
 • Langtidsytelser, slik som alderspensjon, uføretrygd og etterlattepensjon

Dersom du har en yrkesskade som er godkjent av NAV, gjelder det egne regler for dette.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater bistår deg med å vurdere om vilkårene for yrkesskade er oppfylt, slik at du kan få den kompensasjon du har krav på.


Dekning av utgifter

Dekning av utgifter inkluderer blant annet:

 • Ytelser som skal dekke utgifter til helsetjenester ved sykdom
 • Grunnstønad og hjelpestønad ved varig sykdom eller skade
 • Stønad til utdannelse
 • Stønad til barnetilsyn
 • Stønad til utgifter ved dødsfall

Hva gjør du ved avslag fra NAV?

Dersom du ikke har fått en stønad som du selv mener at du har krav på, eller dersom du er uenig i et vedtak fra NAV, har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Klagefristen kommer frem av vedtaket, og vil variere noe avhengig av hvilken ytelse det er snakk om.

Klagen skal sendes til det lokale NAV-kontoret, som vil vurdere saken på nytt. Dersom de ikke ser noen grunn til å omgjøre vedtaket, vil klagen sendes videre til NAV Klageinstans, som er NAVs egne klageorgan.

Dersom NAV Klageinstans gir avslag på klagen, kan saken ankes til Trygderetten. Saken behandles som regel av to eller tre dommere, men kan også vurderes av opptil fem dommere.

Trygderettens hovedmål er å:

 • Avgjøre kjennelser i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
 • Behandle og avgjøre saker i henhold til bestemmelsene i lov om anke til Trygderetten
 • Avgjøre retningsgivende kjennelser for arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og andre instanser innen trygderett og pensjonsrett
 • Avgjøre saker med forsvarlig saksbehandlingstid
 • Behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det skaper tillit hos partene

Dersom du hevder at Trygderettens avgjørelse også er feil, kan saken ankes videre inn for de ordinære domstolene. Vedtak fra Trygderetten ankes direkte til lagmannsretten.

trygderett3
Du har mulighet til å klage på et vedtak fra NAV.

Har du behov for juridisk bistand?

Selv om NAV er et offentlig organ som skal være nøytralt og veiledende, opplever mange brukere at NAV oppfører seg mer som en motpart. Det vil derfor kunne være lønnsomt å få juridisk bistand fra en trygdeadvokat, som kan hjelpe deg med å fremme interessene dine og oppnå de ytelsene du har krav på fra NAV.

I Codex Advokat har vi flere advokater som har spesialisert seg innen trygderett, og som er eksperter innenfor området. Vi kan bistå deg med blant annet generell veiledning, samt utformingen av søknader og klager til NAV. I tillegg kan vi bistå deg i saker for Trygderetten og de ordinære domstolene.


Slik hjelper vi deg:

Vi gjør en vurdering av NAV sitt vedtak og bistår deg i klageprosessen.


Dersom du får medhold i en klage og vedtaket blir omgjort, har du også rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Du kan også ha krav på fri rettshjelp ved både klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Karin

Våre Advokater

"Gällande yrkesskadesak!

Jag kom i kontakt med Codex advokatfirma gällande min yrkesskada efter en skidolycka i Norge. Fick utomordentlig hjälp utav en kunnig och proffsig advokat Line Naja Ronander som varit helt fantastisk hela vägen från början till slut.

Jag är så oerhört tacksam för hennes drivkraft och viljan att hjälpa mig och känslan av att den är genuin.

Det har varit enkelt att jobba med Line och hon har varit tydlig, noggrann och hjälpsam i sitt arbete och jag har hela tiden känt en trygghet och tillit i hennes arbete. Jag känner inte att det hade funnits något som Line skulle kunnat förbättra i sitt arbete utan kan endast ge henne de bästa rekommendationerna.

Skulle jag vara i behov av en advokat igen är det Line jag vänder mig till utan att tveka."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål om trygderett?

Kontakt oss