Hjem

Trygde­rett

Trygderetten er et rettsområde som omfatter regler om økonomisk støtte ved blant annet arbeidsløshet, sykdom, skade og svangerskap. Sentralt i dette er folketrygdloven. Trygderetten som instans er et norsk domstollignende organ som behandler anker over NAVs vedtak etter blant annet folketrygdloven. Trygderettens avgjørelser kan ankes inn for vanlige domstoler.

En datter kysser sin eldre mor på pannen.
icon

Dette får du vite om trygderett:

NAV er et offentlig organ underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvar for organisering og finansiering av blant annet trygdeytelser og arbeidsmarkedstiltak. Dette innebærer at krav om ytelser, for eksempel sykepenger, foreldrepenger eller uføretrygd, skal fremsettes overfor det lokale NAV-kontoret der du bor.

NAV har en generell veiledningsplikt overfor brukerne, som innebærer at de skal gjøre mer enn å bare svare på henvendelser og behandle krav fra brukerne. NAV har i en viss utstrekning plikt til å veilede om blant annet brukernes rettigheter og gjeldende saksbehandlingsregler.

Hva er Folketrygdens ulike ytelser?

Formålet med stønadssystemet til folketrygden er økonomisk og sosial trygghet, samt motvirkning av ulikheter i samfunnet. Folketrygden sikrer inntekt, og gir dekning av enkelte utgifter dersom du i løpet av livet rammes av for eksempel skade, sykdom, arbeidsuførhet eller arbeidsledighet. Alle som er bosatt i Norge er pliktig medlem av folketrygden.

Stønadene er inndelt etter hvilke situasjoner i livet som gjør dem aktuelle. Videre kan stønadene deles inn i to hovedgrupper, nemlig dekning av inntektsbortfall og dekning av utgifter.

trygderett3
Formålet med stønadssystemet er å gi en økonomisk og sosial trygghet.

Dekning av inntektsbortfall

Dekning av inntektsbortfall inkluderer blant annet:

 • Korttidsytelser, slik som sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger
 • Omstillingsytelser, slik som dagpenger, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad
 • Langtidsytelser, slik som alderspensjon, uføretrygd og etterlattepensjon

Dersom du har en yrkesskade som er godkjent av NAV, gjelder det egne regler for dette.

Dekning av utgifter

Dekning av utgifter inkluderer blant annet:

 • Ytelser som skal dekke utgifter til helsetjenester ved sykdom
 • Grunnstønad og hjelpestønad ved varig sykdom eller skade
 • Stønad til utdannelse
 • Stønad til barnetilsyn
 • Stønad til utgifter ved dødsfall

Hva gjør du ved avslag fra NAV?

Dersom du ikke har fått en stønad som du selv mener at du har krav på, eller dersom du er uenig i et vedtak fra NAV, har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Klagefristen kommer frem av vedtaket, og vil variere noe avhengig av hvilken ytelse det er snakk om.

Klagen skal sendes til det lokale NAV-kontoret, som vil vurdere saken på nytt. Dersom de ikke ser noen grunn til å omgjøre vedtaket, vil klagen sendes videre til NAV Klageinstans, som er NAVs egne klageorgan.

Dersom NAV Klageinstans gir avslag på klagen, kan saken ankes til Trygderetten. Saken behandles som regel av to eller tre dommere, men kan også vurderes av opptil fem dommere.

Trygderettens hovedmål er å:

 • Avgjøre kjennelser i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
 • Behandle og avgjøre saker i henhold til bestemmelsene i lov om anke til Trygderetten
 • Avgjøre retningsgivende kjennelser for arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og andre instanser innen trygderett og pensjonsrett
 • Avgjøre saker med forsvarlig saksbehandlingstid
 • Behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det skaper tillit hos partene

Dersom du hevder at Trygderettens avgjørelse også er feil, kan saken ankes videre inn for de ordinære domstolene. Vedtak fra Trygderetten ankes direkte til lagmannsretten.

trygderett3
Du har mulighet til å klage på et vedtak fra NAV.

Har du behov for juridisk bistand?

Selv om NAV er et offentlig organ som skal være nøytralt og veiledende, opplever mange brukere at NAV oppfører seg mer som en motpart. Det vil derfor kunne være lønnsomt å få juridisk bistand fra en trygdeadvokat, som kan hjelpe deg med å fremme interessene dine og oppnå de ytelsene du har krav på fra NAV.

I Codex Advokat har vi flere advokater som har spesialisert seg innen trygderett, og som er eksperter innenfor området. Vi kan bistå deg med blant annet generell veiledning, samt utformingen av søknader og klager til NAV. I tillegg kan vi bistå deg i saker for Trygderetten og de ordinære domstolene.

Dersom du får medhold i en klage og vedtaket blir omgjort, har du også rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Du kan også ha krav på fri rettshjelp ved både klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten.

Har du spørsmål knyttet til trygderett? Snakk med oss.

Har du spørsmål om trygderett?

Kontakt oss