Hjem
icon

Har du rett på arbeidsavklaringspenger?

Eldre mann som snakker i telefonen.

Arbeidsavklaringspenger, ofte forkortet til AAP, er en ytelse du kan ha rett på fra NAV dersom du som følge av sykdom eller skade har en nedsatt arbeidsevne. For å ha rett på ytelsen stilles det krav til omfanget av den nedsatte arbeidsevnen, og hva du gjør i et forsøk på å bedre den.

Lurer du på om du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger, hvor mye og hvor lenge? Denne artikkelen vil gi deg svar på dette.

Alt du trenger å vite om arbeidsavklaringspenger:

Hva er arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger er penger du har krav på når din arbeidsevne skal avklares etter sykdom/skade.

Formålet med ytelsen fremkommer i folketrygdloven § 11-1:

"Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for et medlem som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne og

a) får aktiv behandling, eller

b) deltar på et arbeidsrettet tiltak, eller

c) får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid."

Hvem har krav på arbeidsavklaringspenger?

For å ha krav på arbeidsavklaringspenger stilles det først og fremst tre formelle vilkår til deg som søker:

 1. Du må ha vært medlem i folketrygden i tre år
 2. Du må oppholde deg i Norge
 3. Du må være i aldersgruppen 18 - 67 år
 4. For å ha rett på arbeidsavklaringspenger kreves det at din arbeidsevne er nedsatt med minst halvparten, hvor sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak.

Det kan gjøres unntak fra kravet til medlemskap i folketrygden og opphold utenfor Norge.

Når har du krav på arbeidsavklaringspenger?

Hvis du oppfyller de formelle vilkårene til arbeidsavklaringspenger, er de neste spørsmålet om du fyller vilkårene som omhandler ditt behov for bistand fra det offentlige.

Vilkår 1: For å ha rett på arbeidsavklaringspenger kreves det at din arbeidsevne er nedsatt med minst halvparten, hvor sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak.

Med arbeidsevne siktes det til evnen til å kunne utføre et arbeid som gir inntekt.

I NAV sin vurdering av hvorvidt du fyller vilkårene legges det blant annet vekt på følgende momenter:

 • Helse
 • Alder
 • Evner
 • Utdanning
 • Yrkesbakgrunn
 • Arbeidsmuligheter

Listen er ikke uttømmende, og andre forhold kan få betydning for din rett på ytelsen.

I sin vurdering baserer NAV seg hovedsakelig på din medisinske journal, arbeidshistorikk og eventuell arbeidsevnevurdering du har gjennomført. Selv om NAV ikke er bundet av din fastlege eller behandlers vurdering, vil det kunne være av stor betydning hvordan vedkommende har vurdert din arbeidsevne. Det er derfor en fordel å ha en god dialog med vedkommende før du søker om ytelsen.

Det er viktig å gi NAV riktig og komplett informasjon om forhold av betydning for din søknad. Dersom du holder tilbake informasjon av betydning under søknadsprosessen eller ikke ønsker å delta i arbeidsutprøving, risikerer du å få avslag på ytelsen.

Vilkår 2: For å ha rett på arbeidsavklaringspenger kreves det i tillegg at du, for å kunne beholde eller skaffe deg arbeid; "…

a) har behov for aktiv behandling, eller

b) har behov for arbeidsrettet tiltak, eller

c) etter å ha prøvd tiltakene etter bokstav a eller b fortsatt anses for å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får annen oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten."

(Folketrygdloven § 11-6, første ledd)

Aktivitetsplikt! For å ha rett på arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at du bidrar aktivt i prosessen med å komme tilbake i arbeid. Hvis ikke kan du miste ytelsen.

Hva har du krav på?

Hvor mye du vil få utbetalt i arbeidsavklaringspenger avhenger av din inntektshistorikk.

Grunnlaget for fastsettelsen av din inntekt beregnes ut fra året før nedsatt arbeidsevne, eller ut ifra inntekten i de tre siste årene før nedsatt arbeidsevne. Det vil bli tatt utgangspunkt i det som gir det høyeste inntektsgrunnlaget.

Arbeidsavklaringspenger utbetales med 66 % av inntektsgrunnlaget.

Maksimalt beregningsgrunnlag er satt til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette utgjør fra 1.5.2019 kr. 599.148,-. Det innebærer at NAV ut fra nåværende grunnbeløp ikke vil utbetale mer enn 66 % av dette, som tilsvarer en årlig utbetaling på kr. 395.437,-. Minste årlig ytelse er imidlertid satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp, kr. 199.716,-.

Du vil også kunne ha krav på et barnetillegg, hvis du forsørger barn.

Dersom årsaken til din nedsatte arbeidsevne skyldes en yrkesskade, trafikkskade, voldshendelse eller pasientskade skal du være klar over at inntektsnedgangen du opplever når du mottar arbeidsavklaringspenger, kan dekkes under de ulike forsikringsordningene.

Hvor lenge kan du motta arbeidsavklaringspenger?

Rett på arbeidsavklaringspenger foreligger så lenge vilkårene er oppfylt, men minimum i tre år.

Ytelsen kan forlenges i ytterligere to år i følgende tilfeller:

 • Hvis du har gjennomført en langvarig utredning, og har behov for ytterligere tid til behandlig og/eller arbeidsrettet tiltak
 • Hvis sykdommen, skaden eller lyten gjør at du ikke har vært i stand til å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak.
 • Hvis du deltar på et opplæringstiltak.

Er din arbeidsevne nedsatt på grunn av en yrkesskade?

Dersom din arbeidsevne er nedsatt på grunn av en arbeidsulykke/yrkessykdom, er kravene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger og andre ytelser fra NAV mildere.

Dette gjelder først og fremst:

 • Vilkåret om tre års forutgående medlemskap gjelder ikke
 • Arbeidsavklaringspenger innvilges ved nedsatt arbeidsevne på minst 30 %
 • Ved fastsettelsen av inntektsgrunnlaget tas det utgangspunkt i antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet dersom det gir høyere beregning

Har du fått avslag på søknad?

Hvis du har fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger, kan avslaget påklages til NAV Klageinstans innen 6 uker fra du mottok vedtaket.

En klage på et vedtak fra NAV kan ofte være vanskelig å håndtere selv. Dette først og fremst fordi det ofte er nok med å konsentrere seg om å bedre sin egen helse. Retten til arbeidsavklaringspenger er regulert av et omfattende lovverk, og bistand fra en advokat med kompetanse innenfor trygderett kan derfor ha stor betydning for utfallet av din klagesak.

Godt å vite! Dersom du får medhold i en klage har du rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Du kan også ha krav på fri rettshjelp både ved klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten. I mange saker gjelder det imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser.

Dette kan Codex hjelpe deg med

Har du fått et avslag fra NAV? Vi har 20 års erfaring og kan hjelpe deg blant annet med:

 • Klage på avslag på arbeidsavklaringspenger
 • Klage på avslag på arbeidsavklaringspenger med yrkesskadefordel
 • Vudere dine muligheter ved et søksmål
 • Være din advokat i en rettssak

Har du spørsmål knyttet til arbeidsavklaringspenger? Snakk med oss.