Hjem
icon

Har du rett på arbeidsavklaringspenger?

Eldre mann som snakker i telefonen.

Arbeidsavklaringspenger, ofte forkortet til AAP, er en ytelse du kan ha rett på fra NAV dersom du som følge av sykdom eller skade har nedsatt arbeidsevne. For å ha rett på ytelsen stilles det krav til omfanget av den nedsatte arbeidsevnen, og hva du gjør i et forsøk på å bedre den.

Lurer du på om du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger, hvor mye og hvor lenge? Denne artikkelen vil gi deg svar på dette.

Alt du trenger å vite om arbeidsavklaringspenger:

Hva er arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger er penger du har krav på når du har fått nedsatt arbeidsevne, og din arbeidsevne skal avklares etter sykdom/skade.

Rollen til advokaten:
Rollen til våre advokater er å hjelpe deg best mulig, og ta seg av kontakten med NAV. Det vil typisk være klage over avslag på AAP, slik at du kan fokusere på å bli friskere.

Formålet med ytelsen fremkommer i folketrygdloven § 11-1:

"Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for et medlem som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne og

a) får aktiv behandling, eller

b) deltar på et arbeidsrettet tiltak, eller

c) får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid."

Hvem har krav på arbeidsavklaringspenger?

For å ha krav på arbeidsavklaringspenger stilles det først og fremst tre formelle vilkår til deg som søker:

 1. Du må ha vært medlem i folketrygden i tre år
 2. Du må oppholde deg i Norge
 3. Du må være i aldersgruppen 18 - 67 år

Det kan gjøres unntak fra kravet til medlemskap i folketrygden og opphold utenfor Norge.

Når har du krav på arbeidsavklaringspenger?

Hvis du oppfyller de formelle vilkårene til arbeidsavklaringspenger, er de neste spørsmålet om du fyller vilkårene som omhandler ditt behov for bistand fra det offentlige.

Vilkår 1: For å ha rett på arbeidsavklaringspenger kreves det at din arbeidsevne er nedsatt med minst halvparten, hvor sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak.

Med arbeidsevne siktes det til evnen til å kunne utføre et arbeid som gir inntekt.

I NAV sin vurdering av hvorvidt du fyller vilkårene legges det blant annet vekt på følgende momenter:

 • Helse
 • Alder
 • Evner
 • Utdanning
 • Yrkesbakgrunn
 • Arbeidsmuligheter

Listen er ikke uttømmende, og andre forhold kan få betydning for din rett på ytelsen.

I sin vurdering baserer NAV seg hovedsakelig på din medisinske journal, arbeidshistorikk og eventuell arbeidsevnevurdering du har gjennomført. Selv om NAV ikke er bundet av din fastlege eller behandlers vurdering, vil det kunne være av stor betydning hvordan vedkommende har vurdert din arbeidsevne. Det er derfor en fordel å ha en god dialog med vedkommende før du søker om ytelsen.

Det er viktig å gi NAV riktig og komplett informasjon om forhold av betydning for din søknad.

Dersom du holder tilbake informasjon av betydning under søknadsprosessen eller ikke ønsker å delta i arbeidsutprøving, risikerer du å få avslag på ytelsen.

Vilkår 2: For å ha rett på arbeidsavklaringspenger kreves det i tillegg at du, for å kunne beholde eller skaffe deg arbeid; "…

a) har behov for aktiv behandling, eller

b) har behov for arbeidsrettet tiltak, eller

c) etter å ha prøvd tiltakene etter bokstav a eller b fortsatt anses for å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får annen oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten."

(Folketrygdloven § 11-6, første ledd)

Aktivitetsplikt! For å ha rett på arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at du bidrar aktivt i prosessen med å komme tilbake i arbeid. Hvis ikke kan du miste ytelsen.

Hva har du krav på?

Hvor mye du vil få utbetalt i arbeidsavklaringspenger avhenger av din inntektshistorikk.

Grunnlaget for fastsettelsen av din inntekt beregnes ut fra året før nedsatt arbeidsevne, eller ut ifra inntekten i de tre siste årene før nedsatt arbeidsevne. Det vil bli tatt utgangspunkt i det som gir det høyeste inntektsgrunnlaget.

Arbeidsavklaringspenger utbetales med 66 % av inntektsgrunnlaget.

Maksimalt beregningsgrunnlag er satt til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette utgjør fra 1.5 .2021 kr. 638.394,-. Det innebærer at NAV ut fra nåværende grunnbeløp ikke vil utbetale mer enn 66 % av dette, som tilsvarer en årlig utbetaling på kr. 421.340,-. Minste årlig ytelse er imidlertid satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp, kr. 212.798,-.

Du vil også kunne ha krav på et barnetillegg, hvis du forsørger barn.

Dersom årsaken til din nedsatte arbeidsevne skyldes en yrkesskade, trafikkskade, voldshendelse eller pasientskade skal du være klar over at inntektsnedgangen du opplever når du mottar arbeidsavklaringspenger, kan dekkes av forsikring og de ulike erstatningsordningene.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater kan hjelpe deg å kontrollere NAV sine beregninger, og eventuelt klage over feil i beregningene fra NAV.

Hvor lenge kan du motta arbeidsavklaringspenger?

Rett på arbeidsavklaringspenger foreligger så lenge vilkårene er oppfylt, men som hovedregel i maksimalt tre år.

Ytelsen kan forlenges i ytterligere to år i følgende tilfeller:

 • Hvis du har gjennomført en langvarig utredning, og har behov for ytterligere tid til behandling og/eller arbeidsrettet tiltak
 • Hvis sykdommen, skaden eller lyten gjør at du ikke har vært i stand til å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak.
 • Hvis du deltar på et opplæringstiltak.

Er din arbeidsevne nedsatt på grunn av en yrkesskade?

Dersom din arbeidsevne er nedsatt på grunn av en yrkesskade/yrkessykdom, er kravene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger og andre ytelser fra NAV mildere.

Dette gjelder først og fremst:

 • Vilkåret om tre års forutgående medlemskap gjelder ikke
 • Arbeidsavklaringspenger innvilges ved nedsatt arbeidsevne på minst 30 %
 • Ved fastsettelsen av inntektsgrunnlaget tas det utgangspunkt i antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet dersom det gir høyere beregning

Har du fått avslag på søknad?

Hvis du har fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger, kan avslaget påklages til NAV Klageinstans innen 6 uker fra du mottok vedtaket.

Hva er konsekvensen av et avslag på AAP fra NAV?
Det kan få store konsekvenser å miste inntekt i form av AAP. Det er derfor viktig å gjennomgå et avslag svært grundig, og passe på at klagefristen holdes.

En klage på et vedtak fra NAV kan ofte være vanskelig å håndtere selv. Dette først og fremst fordi det ofte er nok med å konsentrere seg om å bedre sin egen helse. Retten til arbeidsavklaringspenger er regulert av et omfattende lovverk, og bistand fra en advokat med kompetanse innenfor trygderett kan derfor ha stor betydning for utfallet av din klagesak.

Slik hjelper vi deg:
Hvis du har fått avslag på arbeidsavklaringspenger fra NAV, hjelper våre advokater deg med å identifisere problemstillingene, innhente dokumentasjon og sende klage til NAV.

Godt å vite!

Dersom du får medhold i en klage, har du rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Du kan også ha krav på fri rettshjelp både ved klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten. I mange saker gjelder det imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser.

Hva gjør vi for deg?

Har du fått et avslag fra NAV? Vi har 20 års erfaring og kan hjelpe deg blant annet med:

 • Klage på avslag på arbeidsavklaringspenger.
 • Klage på avslag på arbeidsavklaringspenger med yrkesskadefordel.
 • Vurdere dine muligheter ved et søksmål.
 • Være din advokat i en rettssak.

Bli kjent med våre advokater

Njaal

"Jeg ble anbefalt Codex Advokat, av en kollega. Skadet meg alvorlig i skiulykke. Jeg ønsker å formidle at det er godt å ha profesjonell hjelp, i en vanskelig situasjon, hvor du ikke lenger har kontroll over egen hverdag.

Derfor retter jeg en stor takk til advokat Line Naja Ronander, for god støtte og veiledning. Det ble et rettferdig resultat, begge parter kunne leve med, og som gir meg ro til å fokusere på fremtiden.

Min anbefaling er å ta kontakt heller før, enn senere, da et forsikringsselskap kan være en overveldende motpart."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.