Hjem
icon

Pasientskade­erstatning

En sykepleier holder hånden til en eldre dame.

Dersom du blir påført skade som følge av medisinsk behandlingssvikt, har du krav på pasientskadeerstatning. Men hvem behandler denne erstatningen, og hvordan beregnes den? Vil du få eventuelle advokatutgifter dekket, eller må du betale dette av egen lomme?

Dette får du vite om pasientskadeerstatning:

Pasientskadeerstatning - Når har du krav på erstatning?

En «pasientskade» er en skade som oppstår som følge av medisinsk behandlingssvikt. I utgangspunktet er det tre vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på pasientskadeerstatning:

  1. Ansvarsgrunnlag
    Hovedregelen er at det må ha vært en svikt ved handlingen din, altså at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlaget følger av pasientskadeloven.

  2. Årsakssammenheng
    Det må alltid være en årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden du har fått. Dersom skaden skyldes noe annet enn behandlingssvikten, vil det ikke foreligge en årsakssammenheng, og du vil ikke ha krav på erstatning.

  3. Økonomisk tap
    Hovedregelen er at skaden må ha medført et økonomisk tap. Dersom du ikke har hatt en økonomisk tap, kan du imidlertid fortsatt ha krav på menerstatning, altså erstatning for tap av livsutfoldelse.

Dersom disse vilkårene er oppfylt, vil du ha krav på pasientskadeerstatning.

Hva kan du kreve erstatning for?

Erstatningspostene kan i alle hovedsak deles inn i tre deler.

Menerstatning

Du kan kreve menerstatning uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap eller ikke. Menerstatning beregnes kun ut fra størrelsen på skaden. For å ha krav på menerstatning, må skaden medføre en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Invaliditetsgraden blir vurdert av medisinsk sakkyndige, og avgjøres ut fra en invaliditetstabell, hvor ulike skader er gitt ulik invaliditetsprosent.

Påførte og fremtidige merutgifter

Du har krav på å få erstatning for utgiftene som pasientskaden har medført. Dette gjelder både små beløp som medisiner, og større beløp som ombygging av bolig. Du har selv ansvaret for å dokumentere utgiftene du krever dekket. Det vil derfor lønne seg å blant annet ta vare på alt av kvitteringer.

Pasientskadeerstatningen skal være et supplement til andre offentlige ytelser, noe som innebærer at du først må benytte de mulighetene som blant annet NAV gir, før du kan kreve det økonomiske tapet dekket av erstatningen.

Påført og fremtidig inntektstap

Dersom pasientskaden medfører at du får nedsatt arbeidsevne, fører dette som oftest til at du får redusert inntekt. Dette inntektstapet har du krav på å få dekket.

Erstatningen beregnes ved å sammenligne inntekten du hadde før skaden, med inntekten du har etter skaden. I inntekten etter skaden inngår også ytelser fra NAV, slik som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og eventuell uførepensjon.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) - Hvem tar først stilling til ditt erstatningskrav?

Dersom du blir utsatt for medisinsk behandlingssvikt, må du melde skaden/erstatningskravet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler alle krav om pasientskadeerstatning. NPE er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er ikke uvanlig å benytte seg av advokat når en skade meldes inn til NPE. Dette sikrer at saken tidlig kommer til riktig instans, og sikrer at NPEs saksbehandling blir riktig.

Etter at NPE har fått tilstrekkelig dokumentasjon og informasjon om skaden, vil de sende saken til én eller flere av sine sakkyndige. Disse vil igjen vurdere om det faktisk har skjedd et behandlingssvikt, enten i form av feilbehandling eller feilmedisinering. Dersom de bestemmer at det har skjedd en feil, vil de deretter ta stilling til hvorvidt skaden skyldes feilen.

Du har krav på å bli holdt orientert i løpet av hele prosessen. Du vil også få mulighet til å kommentere den sakkyndige uttalelsen før NPE tar stilling til kravet. Her vil det igjen lønne seg med advokatbistand, ettersom det ikke alltid vil være like enkelt å komme med relevante innspill til en sakkyndig uttalelse.

NPE vil deretter vurdere saken din, og avgjøre om det foreligger et grunnlag for pasientskadeerstatning. Hvis du får erstatningskravet ditt godkjent, begynner NPE med å måle ut riktig erstatningssum. Dersom du ikke får medhold i kravet, har du mulighet til å klage på vedtaket. Du kan også klage dersom du er misfornøyd med erstatningsutmålingen.

Kan du få erstatning for forsinket diagnose?

Forsinkelse av diagnostisering kan få alvorlige konsekvenser. I de fleste tilfeller er det vesentlig at en diagnose blir stilt tidsnok, for at sluttresultatet skal bli godt. Det hender dessverre at diagnoser blir stilt for sent. Dersom diagnosen burde blitt stilt på et tidligere tidspunkt, kan du ha krav på erstatning.

Erstatning ved feilbehandling på sykehus

Dersom det har forekommet en svikt ved utførelsen av helsehjelp på et sykehus, vil du kunne ha krav på erstatning. Dersom behandlingen ikke ble utført etter god medisinsk praksis, eller dersom det oppstår komplikasjoner som ikke blir tilstrekkelig fulgt opp, vil dette bli ansett som feilbehandling.

Har du krav på erstatning ved feilbehandling i utlandet?

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling i utlandet, har du ikke samme erstatningsrettigheter som ved feilbehandling i Norge. Dette gjelder både planlagte og uplanlagte behandlinger. Hovedregelen er at du må kontakte og klage til behandlingsstedet. Du kan altså ikke søke om pasientskadeerstatning fra NPE.

Hvordan klager du på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning?

Et vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning kan påklages til Pasientskadenemnda. Du må vanligvis klage innen tre uker etter at du mottok vedtaket fra NPE. Klagen sendes til NPE, som da vil vurdere saken på nytt.

Dersom NPE endrer vedtaket, vil de begynne arbeidet med å utmåle erstatning. Dersom de velger å ikke endre vedtaket, vil NPE sende klagen sammen med vedtaket og saksdokumentene til Pasientskadenemnda.

Hvordan blir klagen din behandlet i Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda har et sekretariat med jurister. Når de får inn en klage, vil klagen bli gitt til en av juristene (saksbehandler), som er ansvarlig for å utrede saken. Du har rett til å bli orientert om sakens fremdrift.

PSN henter som oftest inn en ny sakkyndig vurdering av saken din. Du har krav på å få anledning til å kommentere denne, og eventuelt komme med innvendinger. Når saksbehandleren har vurdert saken ferdig, skriver vedkommende en innstilling med beskrivelse av saken, og forslag til resultat. Denne sendes til nemndsmedlemmene.

Nemndsmedlemmene vil deretter avholde et møte, og avgjør både din og andres saker i løpet av møtet. Du har ikke anledning til å delta på dette møtet.

Nemnda vil bestå av tre eller fem medlemmer, avhengig av vanskelighetsgraden til saken din. En 5-nemnd består av to jurister, to leger og én brukerrepresentant. En 3-nemnd består av én jurist, én lege og én brukerrepresentant.

Hva gjør du når Pasientskadenemndas avgjørelse er feil?

Pasientskadenemndas vedtak er endelig. Dette innebærer at du ikke har mulighet til å klage på dette vedtaket. Dersom du fortsatt er misfornøyd med avgjørelsen, må du vurdere om du skal reise sak for domstolen. Dersom du velger å gjøre dette, vil du bli saksøker og staten v/Pasientskadenemnda vil bli saksøkt. I slike søksmål har PSN egne advokater som representerer staten.

Før du bestemmer deg for å reise et søksmål, bør du tenke nøye gjennom risikoen ved en slik prosess. Du kan risikere å tape søksmålet, og du vil da være nødt til å betalte dine egne advokatutgifter samt statens advokatutgifter.

Kan du tape kravet ved foreldelse?

Dersom du i utgangspunktet har krav på pasientskadeerstatning, men ikke melder fra til Norsk pasientskadeerstatning innen 3 år fra tidspunktet du hadde nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, vil du tape kravet. Dette er en såkalt foreldelse.

Når utbetales erstatningen?

Det kan ta flere år fra du først krever erstatning fra NPE, til saken endelig er avgjort. I utgangspunktet får du utbetalt erstatningen først når saken er ferdigbehandlet.

I enkelte tilfeller vil du likevel kunne ha rett på såkalte a konto utbetalinger. Dette skjer dersom det er helt klart at du skal få erstatning. Slike utbetalinger innebærer at du får utbetalt avrundede beløp underveis i prosessen, for å dekke ekstrautgifter som oppstår som følge av skaden. Disse utbetalingene blir da trukket fra sluttoppgjøret.

Har du behov for juridisk bistand i en pasientskadesak?

Dersom Norsk pasientskadeerstatning bestemmer at du har krav på erstatning, vil de også dekke advokatutgiftene dine. De dekker imidlertid ikke advokatutgiftene før skaden er godkjent som pasientskade.

Dersom du klager til Pasientskadenemnda og de omgjør vedtaket til NPE, vil du også få dekket advokatutgiftene dine. Dersom PSN ikke omgjør vedtaket, får du ikke utgiftene dekket.

Dersom du har en rettshjelpsforsikring, gjør denne seg som oftest ikke gjeldende ved pasientskadesaker som er til behandling hos NPE eller PSN.

Har du spørsmål knyttet til pasientskadeerstatning? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om pasientskadeerstatning?

Kontakt oss