Hjem
icon

Erstatning etter ortopedi skade

kvinne holder i håndleddet, ser ut som om hun har smerter

Har du blitt påført en skade i forbindelse med behandling av bein, ledd eller muskulatur? Ortopedi er det medisinske området hvor Norsk pasientskadeerstatning mottar og behandler flest skademeldinger. Du kan ha krav på pasientskadeerstatning.

Dette får du vite:

Hva er en ortopedi skade?

Ortopedi er en medisinsk spesialitet innenfor beinskader og beinsykdommer, samt skader og sykdom i ledd og muskulatur.

En ortopedi skade er skade på bein, ledd eller muskulatur.

Skaden kan oppstå som følge av feilbehandling eller forsinket behandling av brudd. Det kan også oppstå skade i forbindelse med behandling av bein, ledd eller muskulatur.

De vanligste erstatningssaker etter ortopedi skader skyldes feilbehandling av brudd.

Et typisk eksempel er at legen velger å behandle bruddet med gips fremfor operasjon, og omvendt.

Et annet eksempel er tilfeller der gipsbehandlingen ikke har vært riktig. Typisk eksempel her er at gipsen er satt for stramt på, og dermed trykker på nervene slik at det oppstår en nerveskade eller smertetilstand (refleksdystrofi/CRPS). I andre tilfeller kan gipsen være for løs, slik at bruddet ikke gror eller gror med feilstilling.

Et tredje eksempel er at bruddet ikke blir oppdaget ved de første undersøkelsene, og at du derfor enten må gjennomgå mer omfattende behandling enn du ellers måtte ha gjort, eller at det er for sent å behandle bruddet slik at du ender opp med et dårligere sluttresultat enn du ellers ville ha gjort ved en tidligere behandling.

Har du krav på erstatning for ortopedi skade?

De grunnleggende vilkår for erstatning er:

 • Det må ha skjedd en svikt ved behandlingen eller diagnostiseringen av skaden, også omtalt som at behandlingen eller diagnostiseringen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis (ansvarsgrunnlaget)
 • Det må foreligge en skade som medfører et økonomisk tap på minst kr 10 000.
 • Feilbehandlingen må være årsaken til skaden og det økonomiske tapet (årsakssammenheng).

Eksempler på saker med rett på erstatning innenfor ortopedi

Nedenfor er noen eksempler på saker innenfor ortopedi som har gitt rett til erstatning.

Eksempel 1: Feilbehandling av skadet kne

Skadelidte skadet kneet med påfølgende smerter, hevelse og ustabilitet.

MR påviste total avrivning av ligament festet på innsiden av kneskålen. Skadelidte ble deretter operert med rekonstruksjon av ligamentet. Skadelidte var fremdeles plaget, og ble deretter operert ytterligere fire ganger uten at det hjalp på plagene.

Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved ytelsen av helsehjelpen fordi det ikke var tilstrekkelig medisinsk grunnlag for å operere skadelidte i utgangspunktet. Begrunnelsen var at sykehuset burde avventet operasjon til etter at skadelidte hadde forsøkt opptrening og fysioterapi for å stabilisere leddet ført.

Det ble også lagt til grunn at første operasjon ikke hadde vært i tråd med god medisinsk praksis fordi operatøren også skulle vurdert tilleggsprosedyre til rekonstruksjon av ligamentet. Skadelidte ble påført varig skade i kneet som følge av feilbehandlingen.

Eksempel 2: Feilbehandling av håndleddsbrudd

Skadelidte pådro seg et håndleddsbrudd som ble behandlet med gips hos legevakten.

Skadelidte oppsøkte legevakten ved flere anledning i etterkant på grunn av smerter og problemer med å bevege og bøye fingrene. Det ble blant annet byttet gisp uten at dette hjalp på plagene.

Det ble lagt til grunn at oppfølgingen etter gipsbehandlingen ikke var i samsvar med god medisinsk praksis. Det ble også lagt til grunn at skadelidtes smerte ikke ble behandlet eller diagnostisert i tråd med god medisinsk praksis.

Det ble vist til at skadelidte skulle fått tilpasset opplegg med tiltak som fysioterapi, håndterapi og egentrening. Videre skulle helsepersonell satt i verk en målrettet smertebehandling fremfor å legge ny gips da skadelidte oppsøkte lege gjentatte ganger.

Skadelidte utviklet smertesyndromet CRPS som følge av feilbehandlingen.

Eksempel 3: Feilbehandling av knusningsskade i albue

Skadelidte pådro seg en knusningsskade i albuen som ble operert med skruer og plater.

Skadelidte var fremdeles stiv og smerteplaget i armen etter operasjonen.

Skadelidte fikk innvilget pasientskadeerstatning fordi det ble lagt til grunn at man hadde benyttet feil skruer i forbindelse med operasjonen som igjen var årsaken til plagene.

Eksempel 4: Feilbehandling av ankelbrudd

Skadelidte pådro seg brudd i ankel.

Det ble lagt til grunn at skadelidte ikke burde vært operert for bruddet.

Selve operasjonen var heller ikke i samsvar med god medisinsk praksis. Som følge av dette ble det behov for nye operasjoner og skadelidte utviklet også en infeksjon.

Dette medførte at skadelidte har vedvarende plager i foten/ankelen som han fikk erstatning for.

Eksempel 5: Feilbehandling av bruddskade i albue

Det ble lagt til grunn at skadelidte ikke mottok god nok operativ behandling av skaden. Som følge av dette måtte skadelidte gjennomgå flere operasjoner i albuen uten at dette hjalp på plagene.

Skadelidte fikk erstatning for merskade i form av økt feilstilling, ytterligere nedsatt bevegelighet i albueleddet, et lengre behandlingsforløp og varig skade.

Eksempel 6: Feilbehandling i forbindelse med ryggoperasjon

Skadelidte gjennomgikk en operasjon i ryggen.

Skadelidte hadde vedvarende smerteplager i beinet etter operasjonen. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved behandlingen, fordi man i dette tilfellet hadde benyttet feil operasjonsmetode.

Du har krav på erstatning for hele det økonomiske tapet som feilbehandlingen har påført deg.

Hva kan du ha krav på i erstatning?

Du har krav på erstatning for hele det økonomiske tapet som feilbehandlingen har påført deg.

Dette innebærer at dersom feilbehandlingen medfører at du ikke kan jobbe (helt eller delvis), har du krav på erstatning for inntektstap.

Videre har du krav på erstatning for rimelige og nødvendige merutgifter som feilbehandlingen har medført. Dette vil typisk være utgifter til

 • medisiner
 • egenandeler til fysioterapeut
 • egenandeler til lege
 • utgifter som skal kompensere for redusert hjemmearbeidsevne.

Dersom feilbehandlingen har medført varig medisinsk invaliditet på over 15 %, har du også krav på menerstatning (erstatning for tap av livsutfoldelse).

Når bør du bruke advokat?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig organ som skal ta stilling til erstatningskravet ditt på objektivt grunnlag.

Frem til NPE har tatt stilling til om det foreligger grunnlag for erstatning eller ikke (ansvarsdelen av saken), dekkes ikke advokatutgifter.

Dersom du får godkjent din søknad på erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsberegningen.

Erstatningssaker knyttet til ortopedi byr på flere vanskelige vurderinger av både medisinsk og juridisk art. Dette fordi leger har ulike oppfatninger av hva som anses som god medisinsk innenfor ortopedifeltet.

Videre kan det være vanskelig å skille mellom plager man uansett ville hatt som følge av primærskaden (f. eks bruddet), og hvilke plager som skyldes feilbehandlingen.

Feilbehandlingen kan få store økonomiske konsekvenser for den som blir påført en pasientskade, og erstatningsbeløpet kan bli mulig høye.

Vi anbefaler deg derfor å benytte advokat med særskilt kompetanse i disse sakene slik at du får den erstatningen du har krav på.

Vi har lang erfaring med å håndtere denne sakstypen i alle stadier, fra saksbehandlingen i NPE til domstolsbehandling.

Dersom du har spørsmål om ortopedi-skaden din, ta kontakt med oss. Så ser vi på hordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Dette bistår Codex deg med:

 • Vi hjelper deg å melde inn skaden til NPE
 • Vi gir deg gode råd under saksbehandlingen i NPE
 • Sammen med deg utarbeider vi kommentarer til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Vi utarbeider også kommentarer til klage ved avslag
 • Vi fremmer erstatningskrav ved godkjent pasientskade
 • Vi gir råd under klagebehandlingen hos Helseklage/Pasientskadenemnda
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen

Snakk med oss om din skade. Vi hjelper deg.