Hjem
icon

Begrep: Årsakssammenheng – hva er det?

To kvinner som diskuterer.

Har du blitt påført en personskade og skal kreve erstatning? I erstatningsretten er det et grunnleggende krav om at det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden eventuelle tap. Hva innebærer vilkåret om årsakssammenheng? Hva må du gjøre for å kunne sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom en ulykke og en skade? Scroll ned for å få svar på spørsmålene dine.

Alt du trenger å vite om årsakssammenheng:

Hva er årsakssammenheng?

Årsakssammenheng er bindeleddet mellom ulykkeshendelsen, skaden og skadefølgene.

Spørsmålet om årsakssammenheng avgjør om skaden rettslig sett skal anses som forårsaket av den handling som man knytter ansvarsgrunnlaget til. I norsk erstatningsrett oppstilles det krav til både faktisk og rettslig årsakssammenheng.

Årsakskravet mellom en handling og en skade er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen tenkes borte.

Ulike årsaksvurderinger ved skader

Det oppstilles mer spesifikke krav til årsakssammenheng avhengig av skadetype.

For eksempel vil det ved nakkeslengskader være fire vilkår som vurderes når spørsmålet om årsakssammenheng skal avklares. Det stilles vilkår om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighet.

Vurderingen av årsakssammenheng kan også være forskjellig avhengig av om sammenhengen mellom ulykken og skadene vurderes, eller om sammenhengen mellom plagene og det økonomiske tapet vurderes.

Årsakssammenheng og sårbarhet

Det er et generelt prinsipp i vurderingen av årsakssammenheng at man må ta skadelidte som han er.

Det innebærer at dersom du er skjør, eller sårbar, som det ofte omtales i erstatningsretten, og tålte mindre belastning enn andre ville ha gjort, vil det ikke være av negativ betydning for vurderingen av årsakssammenheng.

Samvirkende eller konkurrerende årsaker til skaden?

Forsikringsselskapene problematiserer ofte spørsmålet om årsakssammenheng, og vil i noen tilfeller skylde på at det er andre årsaker enn den aktuelle ulykken som har medført skaden.

Det er i disse tilfellene veldig viktig å avklare om det foreligger samvirkende eller konkurrende årsaker til skaden.

Samvirkende årsaker

Med samvirkende årsaker menes årsaker som hver for seg er for svake til alene å kunne fremkalle skaden, men som sammen – i samvirke – er sterke nok til å utløse skaden.

Selvstendig virkende / konkurrerende årsaker

Med selvstendig virkende årsaker menes årsaker som hver for seg er sterke nok til å fremkalle skaden. Når det foreligger flere slike årsaker, vil de derfor konkurrere om å være årsak til skaden.

Hvorvidt det foreligger samvirkende eller konkurrerende årsaker er viktig å avklare da det kan få stor betydning for utfallet av saken, og hva du har krav på i erstatning.

Tidsbegrenset årsakssammenheng

I noen tilfeller kan forsikringsselskapene også være av den oppfatning at det foreligger tidsbegrenset årsakssammenheng, og at de av den grunn bare er erstatningsansvarlige for en begrenset periode.

Tidsbegrenset årsakssammenheng innebærer at forsikringsselskapet ikke blir erstatningsansvarlig for lengre tid enn skaden/tapet står i logisk årsakssammenheng med ansvarshendelsen.

Problemstillingen kan for eksempel oppstå der du som skadelidt på grunn av naturlig sykdomsutvikling, som ikke skyldes ulykken som selskapet er ansvarlig for, ville falt ut av arbeidslivet før den normale pensjonsalderen.

Beviskrav

Generelt gjelder det et krav om at årsakssammenheng mellom en ulykke og en skade må fremstå som mest sannsynlig eller mest nærliggende. Det vil si at det må være over 50% sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng.

Det er du som skadelidt som i hovedsak har bevisbyrden for at det foreligger årsakssammenheng.

Årsakssammenheng: Slik hjelper advokaten deg

Ofte blir spørsmålet om årsakssammenheng vurdert av spesialiserte leger, men årsaksspørsmålet avgjøres ikke kun basert på en medisinsk vurdering av saken. Det må også foretas en vurdering av de juridiske sider av saken.

Vi i Codex Advokat er spesialiserte på erstatningsrett ved personskader og har lang erfaring på området. Vi ser gjerne nærmere på din sak og hjelper deg med veien videre.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Å melde krav om personskadeerstatning til forsikringsselskapet
  • Skaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre årsakssammenheng
  • Valg av sakkyndig som skal vurdere årsakssammenheng og omfanget av skaden
  • Vurdere kravet til årsakssammenheng i de ulike fasene av saken
  • Erstatningsberegninger og utforming av et detaljert erstatningskrav
  • Forhandlinger med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse
  • Å oppnå riktige erstatningsoppgjør
  • Vurdering av om du bør gå til rettssak

Fortsatt spørsmål knyttet til årsakssammenheng? Snakk med oss!