Hjem
icon

Hva betyr grov uaktsomhet?

Kvinne som tar seg til hode på bakken utenfor bilen sin.

Etter straffeloven § 23 skilles det mellom uaktsomhet og grov uaktsomhet i vurderingen av en konkret handling. Hensikten bak skillet er å sette en grense for straffbare handlinger, som får betydning for eventuell straff og krav på erstatning.

Viktige forhold du trenger å vite om grov uaktsomhet:

Hva betyr grov uaktsomhet?

Etter straffelovens § 23, andre ledd er en handling grovt uaktsomt dersom den er svært klanderverdig og at det er grunnlag for sterk bebreidelse. Men hva betyr egentlig det?

Grov uaktsomhet skiller seg fra en forsettlig handling, hvor handlingen er utført med vilje.

I Rt. 1989 s. 1318 uttalte Høyesterett at handlingen må representere et "markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte" for å anses som grov uaktsom. Hva som er vanlig forsvarlig handlemåte vil variere blant annet avhengig av den faktiske handlingen, omstendighetene og forutsetningene til den aktuelle gjerningspersonen.

Eksempel! Hvis du er påkjørt i en fotgjengerovergang og påført en skade, kan du ha krav på oppreisningserstatning fra den ansvarlige sjåføren dersom handlingen anses å være grov uaktsom. I denne vurderingen vil det blant annet vektlegges hastigheten til sjåføren, din bekledning, kjøreforhold m.v.

Det er derfor ofte utfordrende å vurdere hvorvidt en handling skal anses som grov uaktsom. Codex Advokat har dyktige advokater som kan hjelpe deg med dette.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Rådgivning knyttet til grensen for uaktsomhet og grov uaktsomhet
  • Vurdering av om en handling er grov uaktsom
  • Fremsette krav om erstatning
  • Støtte i rettsak

Har du spørsmål knyttet til grov uaktsomhet? Snakk med oss.