Hjem
icon

Begrep: Kapitalisering og kapitaliseringsrente

Mann i dress.

I personskadesaker vil kapitalisering og kapitaliseringsrente ha en innvirkning på hvor mye du får utbetalt i erstatning for ditt fremtidige tap. I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva dette innebærer.

Alt du trenger å vite om kapitalisering og kapitaliseringsrente:

Hva betyr kapitalisering?

I norsk erstatningsrett er hovedregelen at erstatning for fremtidig tap skal beregnes og utbetales som et engangsbeløp ved det endelige erstatningsoppgjøret.

Skadelidte vil dermed ha mulighet til å disponere erstatningen for fremtidige tap tidligere enn det tidspunktet tapet reelt sett oppstår, og kan eksempelvis velge å investere beløpet i eiendom, fond, aksjer eller ved innskudd på bankkonto.

Ettersom erstatningsbeløpet forutsettes plassert rentebærende, vil et beløp mottatt i dag være mer verdt enn samme beløp mottatt på et fremtidig tidspunkt.

Det innebærer at man ved utmåling av engangserstatning for årlige fremtidige tap, ikke kan multiplisere det årlige tapet med antall år tapet påløper, ettersom skadelidte da vil bli overkompensert dersom ikke rentebeløpet fratrekkes erstatningen.

For å komme frem til riktig erstatning må derfor de fremtidige årlige tapene omregnes til nåverdi ved at det gjøres fradrag for forventet avkastning. Dette kalles kapitalisering.

Dersom du eksempelvis har et årlig nettotap på kr. 10.000,- i 10 år fremover, vil du ikke få utbetalt kr. 100.000,- i erstatning. Ved en kapitaliseringsrente på 4 prosent vil nåverdien av beløpet være kr. 79.518,-. Du vil derfor få kompensert det fremtidige tapet ved å få utbetalt kr. 79.518,- i dag.

Hva betyr kapitaliseringsrente?

Ved kapitalisering må man benytte en rentefot for å justere fremtidige årlige tap til en nåverdi. Dette kalles kapitaliseringsrente.

Kapitaliseringsrenten beregnes ikke individuelt, men fastsettes og endres gjennom rettspraksis. Høyesterett har i Rt. 2014 s. 1203 fastsatt kapitaliseringsrenten til 4 prosent.

Kapitaliseringsrenten påvirker størrelsen av engangsbeløpet som utbetales for fremtidige tap. Desto lavere kapitaliseringsrenten er, desto høyere vil det utbetalte engangsbeløpet være.

I eksempelet over ble det benyttet en kapitaliseringsrente på 4 prosent for et årlig tap på kr. 10.000,- i 10 år fremover. Engangserstatningen blir da kr. 79.518,-. Til sammenligning vil man med samme fremtidige tap, men med en kapitaliseringsrente på 6 prosent få utbetalt kr. 71.457,- i dag.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

  • Utmålingen av fremtidige tap i personskadesaker
  • Håndtering av erstatningsberegninger, og kan bistå deg med å oppnå riktig erstatning.

Har du spørsmål knyttet til kapitalisering og kapitaliseringsrente? Snakk med oss.