Hjem
icon

Begrep: Kapitalisering og kapitaliseringsrente

Mann i dress.

I personskadesaker vil kapitalisering og kapitaliseringsrente ha en innvirkning på hvor mye du får utbetalt i erstatning for ditt fremtidige tap. I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva dette innebærer.

Alt du trenger å vite om kapitalisering og kapitaliseringsrente:

Hva betyr kapitalisering?

I norsk erstatningsrett er hovedregelen at erstatning for fremtidig tap skal beregnes og utbetales som et engangsbeløp ved det endelige erstatningsoppgjøret.

Skadelidte vil dermed ha mulighet til å disponere erstatningen for fremtidige tap tidligere enn det tidspunktet tapet reelt sett oppstår, og kan eksempelvis velge å investere beløpet i eiendom, fond, aksjer eller ved innskudd på bankkonto.

Ettersom erstatningsbeløpet forutsettes plassert rentebærende, vil et beløp mottatt i dag være mer verdt enn samme beløp mottatt på et fremtidig tidspunkt.

Det innebærer at man ved utmåling av engangserstatning for årlige fremtidige tap, ikke kan multiplisere det årlige tapet med antall år tapet påløper, ettersom skadelidte da vil bli overkompensert dersom ikke rentebeløpet fratrekkes erstatningen.

For å komme frem til riktig erstatning må derfor de fremtidige årlige tapene omregnes til nåverdi ved at det gjøres fradrag for forventet avkastning. Dette kalles kapitalisering.

Dersom du eksempelvis har et årlig nettotap på kr. 10.000,- i 10 år fremover, vil du ikke få utbetalt kr. 100.000,- i erstatning. Ved en kapitaliseringsrente på 4 prosent vil nåverdien av beløpet være kr. 79.518,-. Du vil derfor få kompensert det fremtidige tapet ved å få utbetalt kr. 79.518,- i dag.


Slik hjelper vi deg:

Vi sørger for at kapitaliseringen av din erstatning beregnes korrekt.


Hva betyr kapitaliseringsrente?

Ved kapitalisering må man benytte en rentefot for å justere fremtidige årlige tap til en nåverdi. Dette kalles kapitaliseringsrente.

Kapitaliseringsrenten beregnes ikke individuelt, men fastsettes og har til nå vært endret gjennom rettspraksis. Høyesterett har i Rt. 2014 s. 1203 fastsatt kapitaliseringsrenten til 4 prosent. Justis og beredskapsdepartementet sendte imidlertid ut et høringsforslag i august 2021 der det er foreslått en endring av skadeerstatningslovens § 3-9. Hensikten bak forslaget er at kapitaliseringsrenten skal kunne endres i forskrift. I vanlige personskadesaker er det foreslått en kapitaliseringsrente på 2,5 % mens det i vergemålssaker er foreslått en kapitaliseringsrente på 1,5 %. Et slikt utfall vil medføre en betydelig økning i erstatningsutbetalingene.

Kapitaliseringsrenten påvirker størrelsen av engangsbeløpet som utbetales for fremtidige tap. Desto lavere kapitaliseringsrenten er, desto høyere vil det utbetalte engangsbeløpet være.

I eksempelet over ble det benyttet en kapitaliseringsrente på 4 prosent for et årlig tap på kr. 10.000,- i 10 år fremover. Engangserstatningen blir da kr. 79.518,-. Til sammenligning vil man med samme fremtidige tap, men med en kapitaliseringsrente på 6 prosent få utbetalt kr. 71.457,- i dag.


Slik hjelper vi deg:

I erstatningssaker som gjøres opp nå, vil advokaten jobbe for at det tas forbehold om et "etteroppgjør" når ny kapitaliseringsrente er fastsatt.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får bistand med utmålingen av fremtidige tap i personskadesaker.
 • Du får bistand med håndtering av erstatningsberegninger og med å oppnå riktig erstatning.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Ingrid

Våre Advokater


"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak. Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull. Nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.

Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til kapitalisering og kapitaliseringsrente? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner