Hjem
icon

Skadeserstatnings­loven

Eldre kvinne som snakker i mobil.

Skadeserstatningsloven inneholder lover om erstatning for skade, enten på person eller gjenstand. Loven inneholder 6 kapitler, som omhandler ansvarsgrunnlag, erstatning og erstatningsutmåling for personskade, erstatning for tingskade og annen formuesskade, medvirkning og lemping, og til slutt generelle avsluttende bestemmelser.

Dette får du vite om skadeserstatningsloven:

Hvilke erstatningsvilkår må være oppfylt?

I norsk erstatningsrett er det tre hovedvilkår som må være oppfylt for at du skal kunne ha krav på erstatning; ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og skade og økonomisk tap.

Skadeserstatningsloven kan fremstå som et komplekst lovverk.
Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, kartlegge om du oppfyller erstatningsvilkårene og hvem du kan kreve erstatning fra.

1. Ansvarsgrunnlag

I norsk erstatningsrett er det flere ansvarsgrunnlag:

 • Uaktsomhetsansvar
  Uaktsomhetsansvaret, såkalt culpaansvar, utløser ansvar for skadevolder ved tilstrekkelig uaktsomme handlinger.

 • Ulovfestet objektivt ansvar
  Utgangspunktet er at skadelidte selv er nærmest til å bære risikoen dersom skade oppstår. Objektivt ansvar er betinget av at det foreligger spesielle forhold som gjør det rimelig å velte ansvaret fra skadelidte og over på noen andre. Vurderingstemaer i denne sammenhengen er blant annet hvorvidt skaden er en følge av «stadig, typisk og ekstraordinær risiko for skade». Krav knyttet til ulovfestet objektivt ansvar reiser ofte kompliserte spørsmål.

 • Bilansvaret
  Bilansvaret er et eksempel på lovfestet objektivt ansvar. Personskader som oppstår ved trafikkulykker reguleres etter bilansvarsloven. Skadevolder har i denne sammenheng objektivt ansvar i forbindelse med personskade. Dette innebærer at skadevolder har ansvar selv om vedkommende ikke er skyld i ulykken.

2. Årsakssammenheng

Det må være en årsakssammenheng mellom hendelsen (ansvarsgrunnlaget) og skaden du har fått. Dersom skaden skyldes noe annet enn trafikkulykken, vil det ikke foreligge en årsakssammenheng.

3. Skade og økonomisk tap

Skaden du har fått må i de aller fleste tilfeller ha forårsaket et økonomisk tap. Et unntak er for eksempel menerstatning, som du kan ha krav på uten at du har hatt et økonomisk tap.

Kapittel 1 og 2: Ansvarsgrunnlag

Kapittel 1 i skadeserstatningsloven inneholder begrensninger og presiseringer for ansvarsgrunnlaget i enkelte spesielle forhold.

§ 1-1 omhandler barns erstatningsansvar, som begrenses til det som er «rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers». I § 1-2 står det om foreldres ansvar, og at de kan pålegges erstatningsansvar for sine barns skadeforvoldelse.

§ 1-3 regulerer sinnssykes ansvarsgrunnlag, og at deres ansvar vil avhenge av en rimelighetsvurdering. § 1-4 skriver om ansvarsgrunnlag i nødsituasjoner, § 1-5 handler om ansvar for dyr, og § 1-6 gjelder ansvarsgrunnlaget for skade ved korrupsjon.

Kapittel 2 i skadeserstatningsloven regulerer blant annet arbeidsgivers og arbeidstakers erstatningsansvar. § 2-1 slår fast at arbeidsgiver i utgangspunktet er ansvarlig for skade som arbeidstaker blir utsatt for i arbeid, enten forsettlig eller uaktsomt.

Slik hjelper vi deg:
Hvis du er påført en skade kan vi bistå deg med å vurdere om noen er erstatningsansvarlige for skaden, og hvor et krav om erstatning skal rettes.

Kapittel 3: Erstatning for personskade

Skadeserstatningslovens kapittel 3 omhandler skade på person. Hovedregelen kommer frem i § 3-1, og innebærer at den skadelidte har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap, både påført tap, fremtidig tap og utgifter som følger av skaden. Skadelidte skal altså stille i samme økonomiske posisjon som vedkommende ville vært hvis skaden ikke hadde skjedd.

§ 3-2 handler om menerstatning, dersom den skadelidte får en varig og betydelig skade.

§ 3-2a er en ny bestemmelse om barneerstatning. Dersom skadelidte på skadevirkningstidspunktet ikke har fylt 19 år, har vedkommende krav til erstatning beregnet etter den nye bestemmelsen. § 3-2a inneholder en ny beregningsmåte for erstatning til skadelidte som er yngre enn 19 år.

§ 3-4 omhandler erstatning ved tap av forsørger, mens det i § 3-5 står skrevet om oppreisningserstatning.

Slik hjelper vi deg:
Er du påført en personskade hjelper våre advokater deg med å vurdere hva du har krav på i erstatning, og fremsetter et begrunnet erstatningskrav.

Kapittel 4: Erstatning for tingskade og formuesskade

Kapittel 4 i skadeserstatningsloven omhandler tingskade og annen formuesskade. I § 4-2 står det at erstatningskravet kun kan rettes mot skadevolder dersom skaden er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt, eller i skadevolders arbeid.

Kapittel 5: Medvirkning og lemping

Skadeserstatningslovens kapittel 5 handler om medvirkning og lemping. I § 5-1 står det at erstatningen kan avkortes eller falle fullstendig bort dersom skadelidte har medvirket til skaden. Det vil i slike tilfeller nødvendig å foreta en helhetsvurdering av forholdene, i tillegg til vurderingen av skyld. § 5-2 spesifiserer at erstatningsansvaret i enkelte tilfeller kan lempes, det vil si helt eller delvis reduseres, dersom ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige.

§ 5-3 slår fast at dersom det er flere skadevoldere, så svarer én for alle og alle for én for hele skaden. Dette kalles solidaransvar. Den som eventuelt betaler erstatningen, kan i ettertid kreve de øvrige ansvarliges andel.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med å vurdere om forsikringsselskapet har grunnlag for avkortning eller lemping av din erstatning, og hvis tilfellet, i hvor stor grad.

Erstatningsregler utenfor skadeserstatningsloven

Skadeserstatningsloven inneholder generelle regler, og det finnes derfor spesiallovgivning innen de ulike områdene. Eksempler på dette er:

 • Pasientskadeloven
 • Yrkesskadeforsikringsloven
 • Voldsoffererstatningsloven
 • Bilansvarsloven

Bli kjent med våre advokater

Finn - Sitat

Våre Advokater


"Fikk meget god informasjon og veiledning ift. en yrkesskadesak av advokat Finn Linde Eriksen."


- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til skadeserstatningsloven? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om skadeserstatningsloven?

Kontakt oss