Hjem

Voldsoffer­erstatning

Dersom du har blitt utsatt for en voldshandling som har medført personskade, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dette gjelder for både fysiske og psykiske skader. Men hvordan går du frem for å kreve voldsoffererstatning? Og hvor mye har du krav på? Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene rundt voldsoffererstatning.

En knust vase ligger på gulvet.
icon

Dette får du vite om voldsoffererstatning:

Hva er voldsoffererstatning?

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling som har ført til personskade, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dette er en erstatning for økonomiske tap du har lidt som følge av voldshandlingen, eller for skader som har ført til varig medisinsk invaliditet (VMI).

Hvem skal voldsoffererstatningen rettes mot?

Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen. Det er imidlertid ofte slik at voldsofferet ikke får erstatning fra gjerningspersonen, dersom vedkommende for eksempel ikke har tilstrekkelig med økonomiske midler, nekter å betale for seg eller er ukjent. Dersom dette er tilfellet, kan du rette kravet ditt mot Kontoret for voldsoffererstatning.

For å ha rett til voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, er enkelte vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er:

 • Den straffbare handlingen må ha krenket livet, helsen eller friheten
 • Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, og voldsofferet må kreve at kravet om voldsoffererstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen
 • Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen faktisk har skjedd
voldsoffer2
Voldsoffererstatningen rettes enten mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Hvilke tap dekker voldsoffererstatningen?

Dersom du har rett på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, kan du kreve erstatning for:

 • Skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen
 • Påført og fremtidig inntektstap som følge av skaden

I tillegg kan voldsofferet i visse tilfeller kreve:

 • Menerstatning
  Dersom voldsofferet har fått en skade som er varig og betydelig, og medfører en varig medisinsk invaliditet (VMI) på minst 15 %, kan vedkommende ha krav på menerstatning. VMI fastsettes ved hjelp av invaliditetstabellen.

 • Oppreisningserstatning
  Voldsofferet kan kreve oppreisningserstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning. Denne skal dekke skade av ikke-økonomisk art. Erstatningen fastsettes til et beløp som er rimelig for den tort og smerte som voldsofferet er utsatt for.

Har du behov for juridisk bistand?

En voldsoffersak kan være både vanskelig og krevende. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, anbefaler vi derfor å ta kontakt med en advokat. I Codex Advokat har vi mange års erfaring fra voldsoffersaker, og vi kan bistå med søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på. Du kan også ha krav på bistandsadvokat oppnevnt av retten dersom visse vilkår er oppfylt. Du vil da få dekket utgiftene under behandlingen av straffesaken, og utgiftene knyttet til det å søke om erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning.

Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i din søknad om erstatning, aksepterer de også å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med dette.

Har du spørsmål knyttet til voldsoffererstatning? Snakk med oss.

Har du spørsmål om voldsoffererstatning?

Kontakt oss