Hjem

Erstatning ved naturskade

Klimaforandringene i verden fører til flere naturkatastrofer, og også i Norge ser vi at det er flere oversvømmelser, jord- og snøskred enn tidligere. Det mest tydelige eksempelet på klimaforandring i Norge ser man på Svalbard hvor det blir tidligere og tidligere snøsmelting. Endring i temperatur har påvirkning på plantebestander og dyrearter, og vil som nevnt også føre til naturkatastrofer i ulik grad. I denne artikkelen gir vi deg en kort innføring i hva du kan ha krav på dersom du opplever en naturskade.

Par går på tur i fjellet
icon

Dette får du vite om erstatning ved naturskade:


FNs bærekraftmål nr. 13 handler om å stoppe klimaforandringene.

"Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden"

(Kilde: FN.no)

Naturskade: Dekket av privat forsikring?

I Naturskadeforsikringsloven § 1 første setning fremgår det at ”Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring.”

Godt å vite!
Forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er også pålagt å dekke naturskader, og selskapene må være medlemmer av Norsk Naturskadepool.

Alle bygninger og løsøre som er forsikret mot brann er også forsikret mot naturskader. Dette sikrer at den som blir rammet av en naturulykke får dekket tapet fra sitt forsikringsselskap.

Det er imidlertid verdt å merke seg at biler, campingvogner, tilhengere og båter ikke er omfattet av naturskadeforsikring, og at du må tegne egen kaskoforsikring for å få erstatning for skader på disse gjenstandene.

Når det gjelder personskader etter naturulykker, så kan man rette krav mot eksempelvis private ulykkesforsikringer.

Naturskade: Er du dekket av statlig naturskadeordning?

I Norge har vi en statlig naturskadeordning som er underlagt Landbruksdirektoratet. Denne ordningen gir erstatning i tilfeller der hvor det ikke er mulig å forsikre seg mot skader gjennom alminnelig forsikringsordning.

Formålet med erstatningsordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at han/hun kan fortsette sin virksomhet. Dette er imidlertid ikke avgrenset til næringsvirksomhet, og skal tolkes utvidende til å også gjelde andre skadelidte.

Du kan søke om erstatning fra denne ordningen dersom:

  • Skaden direkte skyldes en naturulykke ved flom, storm, stormflo, skred, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
  • Skadeobjektet ikke kan forsikres gjennom vanlig forsikring.

Typiske tilfeller som faller innenfor denne ordningen er skade på private veier, stein- og betongbrygger og moloer, men det kan også være andre lignende type konstruksjoner som man ikke kan forsikre på vanlig måte.

Søknad om naturskadeerstatning må sendes til Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden har skjedd.

Man kan også kreve erstatning fra Stat og kommune etter det alminnelige ulovfestede uaktsomhetsansvaret basert på enten arbeidsgiveransvar eller organansvar. Det vil imidlertid føre for langt å gå inn i alle ansvarsgrunnlag, men det er verdt å nevne muligheten.

Oppsummering

Samlet sett vil du som opplever naturkatastrofe i Norge ha god mulighet for å få dekket ditt tap.

Rent samfunnsøkonomisk er det også viktig at flest mulig er forsikret, og at man raskt får bygget opp igjen boliger og virksomheter som blir rammet av naturkatastrofer. Gode forsikringsordninger bidrar til å utjevne fattigdom som også er i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 10 om mindre ulikheter i og mellom land.

Forsikringsbransjen må være i endring og tilpasse seg de behovene som vi mennesker har, blant annet behovet for å beskytte oss mot naturulykker. Inntrykket vårt i dag er at flere og flere forsikringsselskap tar ansvar i spørsmålet rundt klima- og miljø, og at man slik sammen kan jobbe for et mer bærekraftig samfunn.