Hjem

Lover og begreper: Erstatningsrett

Erstatningsrett handler om hvilke vilkår som må være oppfylt ved skade eller tap forårsaket av skade. Denne artikkelen gir den en oversikt over de mest brukte lover og begrepe i erstatningsrett.

Eldre kvinne smiler i samtale med legen.
icon

Viktige lover


Juridiske begrep fra A til Å

A

B

 • Bruddskade
  Åpne eller lukkede brudd på skjelett.

H

 • Hodeskade
  Skade mot hodet som følge av ytre påvirkning.

E

 • Eneulykke
  Trafikkskade der bare en motorvogn er inkludert.
 • Erstatning
  En sum penger som skal gjennomrette påført skade eller økonomisk tap.
 • Erstatningsansvar
  Økonomisk ansvar når erstatningsvilkårene er oppfylt.
 • Erstatningsvilkår
 • Vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning (ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap).
 • Erstatningskrav
  Krav om erstatning fra den skadelidte etter skade har skjedd.

F

 • Force Majeure
  Spesielle hendelser som ikke mennesker kan kontrollere.
 • Foreldelse
  Kan oppstå dersom kravet om erstatning ble meldt etter fristen.
 • Forsettlig
  At handlingen er gjort med vilje.
 • Forsørgertap
  I tilfeller der den døde delvis eller helt forsørget deg kan du ha krav på erstatning.

G

 • Grov uaktsomhet
  En handling som er svært klanderverdig og det foreligger grunnlag for sterk bebreidelse.

I

 • Invaliditetstabellen
  Et verktøy som beregner hvor mye du kan få i erstatning.
 • Invaliditetsgrad
  Viser hvor mange prosent av grunnbeløpet du kan få i erstatning.

K

M

 • Menerstatning
  Erstatning for varig (minst 10 år) og betydelig skade.

O

 • Oppreisning
  Erstatning for ikke-økonomiske tap (fysisk eller psykisk skade).

P

 • Pasientskadenemnda
  Uavhengig og selvstendig klageorgan som behandler klager fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

 • Personskade
  Skade på en person.

 • PTSD
  Posttraumatisk stresslidelse - psykisk diagnose.

R

 • Ryggskade
  Strukturer i ryggen som har blitt skadet.

S

 • Skadevolder
  Den personen som påfører en annen skade.
 • Skadelidte
  Den personen som skaden går ut over.

T

 • Trafikkskade
  Med trafikkskade menes skader som er forårsaket av en motorvogn.

U

 • Uaktsomhet, (grov)
  Betydelig større skyldgrad enn ved uaktsomhet.
 • Uaktsom
  Å handle slurvete uten å tenke seg godt nok om.

V

W

 • Whiplash
  Hodet slenges fremover, så bakover (nakkesleng).

Y

Ø

 • Økonomisk tap
  Utgangspunkt i lønnen som du mistet på grunn av skade.

Å