Hjem
icon

Arbeidsgiveransvaret - Skadeserstatningsloven § 2-1

To mennesker som ser inn i kamera

Denne artikkelen gir en kort innføring i vilkårene under arbeidsgiveransvaret. Formålet er at du skal få bedre forståelse for om du kan ha krav på erstatning og fremgangsmåten for å få erstatningsoppgjør.

Arbeidsgiveransvaret - Dette får du vite:

Skadeserstatningsloven § 2-1 omhandler arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret er arbeidsgiverens objektive erstatningsansvar for skade påført av sine arbeidstakere.

Arbeidsgiveransvaret utgjør en svært praktisk regel for den som blir påført skade.

Regelen innebærer at skadelidte kan rette kravet mot arbeidsgiveren, eventuelt ved dets forsikringsselskap. Dette forenkler veien mot erstatning for skadelidte, ettersom man unngår usikkerhet og praktiske utfordringer ved å rette kravet direkte mot arbeidstaker som skadevolder.

Arbeidsgiveransvaret: Har jeg krav på erstatning? – Typiske skader og ulykker

Du kan ha krav på erstatning etter arbeidsgiveransvaret, dersom du er påført skade som skyldes forsettlig eller uaktsom opptreden fra arbeidstaker(e).

Et typisk tilfelle, som er like aktuelt hvert eneste år, er alpinulykker. Hver eneste vinter blir dessverre mange skadet i alpinanlegg i dette landet, og i noen tilfeller skyldes skaden uaktsomhet hos ansatte i alpinanlegget. Det kan for eksempel skyldes manglende merking eller sikringstiltak som fører til utforkjøringer og sammenstøt som kunne vært unngått.

Codex Advokat har advokater med erfaring fra erstatningssaker etter alpinulykker, og kan bistå med erstatningskrav i den forbindelse. Typiske ulykker som aktualiserer arbeidsgiveransvaret kan også være skader som skyldes manglende sikringstiltak på treningssentre og kjøpesentre.

Diverse aktiviteter med arrangør, som for eksempel rafting, ridning, fjellklatring osv. kan også aktualisere arbeidsgiveransvaret hvis en ulykke skulle inntreffe.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater vurderer om du kan ha grunnlag til å kreve erstatning fra arbeidsgiver, og hva som eventuelt kan kreves erstattet.

Vilkårene for arbeidsgiveransvar

 1. Forsettlig eller uaktsomt
 2. Arbeidstaker
 3. Under utføring av arbeid
 4. Ikke utenfor det som er rimelig å regne med

Det første vilkåret viser til det grunnleggende erstatningsvilkåret om ansvarsgrunnlag.

Arbeidstakeren må ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Vilkåret "uaktsomt" viser til den alminnelige culpa-regelen i erstatningsretten, og betyr svært forenklet at arbeidstakeren burde ha handlet annerledes. Dersom arbeidstakeren ikke kan klandres for skaden, foreligger det imidlertid ikke uaktsomhet eller ansvar for arbeidsgiveren. Det kan da være et hendelig uhell, som skadelidte bærer risikoen for.

Det andre vilkåret er at skadevolder var "arbeidstaker" da skaden inntraff.

Det betyr at det forelå et ansettelsesforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I noen tilfeller, typisk ved selvstendige oppdragstakere, er det ikke opplagt at det foreligger et arbeidstaker-arbeidsgiver-forhold. Det må vurderes helt konkret etter tilknytningen og fordeling av ansvar og risiko mellom oppdragstakeren og oppdragsgiveren.

Det tredje vilkåret er at skaden påføres under "utføring av arbeid eller verv" for arbeidsgiveren.

Det betyr at skaden må være påført i tilknytning til arbeidet. Dersom skaden påføres utenfor arbeidet, er ikke arbeidsgiveransvaret oppfylt.

Det fjerde vilkåret er at arbeidstakeren ikke har opptrådt "utenfor det som er rimelig å regne med" for arbeidsgiveren. Det avgjørende er hvorvidt det er tilstrekkelig nærhet mellom arbeidstakerens opptreden og arbeidstakerens arbeidsoppgaver.

Eksempelvis ble et rengjøringsfirma frikjent for ansvar for at ansatte hadde stjålet varer i et lokale de vasket, jf. Rt. 1982 s. 1349. Resultatet ble motsatt i Rt. 2008 s. 755, hvor kommunen ble erstatningsansvarlig for skade påført av en hjemmehjelp som hadde stjålet fra en pasient.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om arbeidstaker har gått utenfor det som det er rimelig å regne med, og bistår deg i forhandlinger med arbeidsgiver.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får bistand med erstatningskrav etter arbeidsgiveransvaret.
 • Du får bistand med erstatningskrav etter alpinulykke og liknende fritidsaktiviteter.
 • Vi tar en vurdering av din personskadesak.
 • Du får bistand med erstatningskrav etter bilulykke, yrkesskade, pasientskade m.m.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Margrethe

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.