Hjem
icon

Skadeserstatningsloven § 2-1: Arbeidsgiveransvaret

To mennesker som ser inn i kamera

Denne artikkelen gir en kort innføring i vilkårene under arbeidsgiveransvaret. Formålet er at du skal få bedre forståelse for om du kan ha krav på erstatning og fremgangsmåten for å få erstatningsoppgjør.

Viktige forhold du trenger å vite om arbeidsgiveransvaret:

Skadeserstatningsloven § 2-1 omhandler arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret er arbeidsgiverens objektive erstatningsansvar for skade påført av sine arbeidstakere.

Arbeidsgiveransvaret utgjør en svært praktisk regel for den som blir påført skade.

Regelen innebærer at skadelidte kan rette kravet mot arbeidsgiveren, eventuelt ved dets forsikringsselskap. Dette forenkler veien mot erstatning for skadelidte, ettersom man unngår usikkerhet og praktiske utfordringer ved å rette kravet direkte mot arbeidstaker som skadevolder.

Arbeidsgiveransvaret: Har jeg krav på erstatning? – Typiske skader og ulykker

Du kan ha krav på erstatning etter arbeidsgiveransvaret, dersom du er påført skade som skyldes forsettlig eller uaktsom opptreden fra arbeidstaker(e).

Et typisk tilfelle, som er like aktuelt hvert eneste år, er alpinulykker. Hver eneste vinter blir dessverre mange skadet i alpinanlegg i dette landet, og i noen tilfeller skyldes skaden uaktsomhet hos ansatte i alpinanlegget. Det kan for eksempel skyldes manglende merking eller sikringstiltak som fører til utforkjøringer og sammenstøt som kunne vært unngått.

Codex Advokat har advokater med erfaring fra erstatningssaker etter alpinulykker, og kan bistå med erstatningskrav i den forbindelse. Typiske ulykker som aktualiserer arbeidsgiveransvaret kan også være skader som skyldes manglende sikringstiltak på treningssentre og kjøpesentre.

Diverse aktiviteter med arrangør, som for eksempel rafting, ridning, fjellklatring osv. kan også aktualisere arbeidsgiveransvaret hvis en ulykke skulle inntreffe.

Vilkårene for arbeidsgiveransvar

  1. Forsettlig eller uaktsomt
  2. Arbeidstaker
  3. Under utføring av arbeid
  4. Ikke utenfor det som er rimelig å regne med

Det første vilkåret viser til det grunnleggende erstatningsvilkåret om ansvarsgrunnlag.

Arbeidstakeren må ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Vilkåret "uaktsomt" viser til den alminnelige culpa-regelen i erstatningsretten, og betyr svært forenklet at arbeidstakeren burde ha handlet annerledes. Dersom arbeidstakeren ikke kan klandres for skaden, foreligger det imidlertid ikke uaktsomhet eller ansvar for arbeidsgiveren. Det kan da være et hendelig uhell, som skadelidte bærer risikoen for.

Det andre vilkåret er at skadevolder var "arbeidstaker" da skaden inntraff.

Det betyr at det forelå et ansettelsesforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I noen tilfeller, typisk ved selvstendige oppdragstakere, er det ikke opplagt at det foreligger et arbeidstaker-arbeidsgiver-forhold. Det må vurderes helt konkret etter tilknytningen og fordeling av ansvar og risiko mellom oppdragstakeren og oppdragsgiveren.

Det tredje vilkåret er at skaden påføres under "utføring av arbeid eller verv" for arbeidsgiveren.

Det betyr at skaden må være påført i tilknytning til arbeidet. Dersom skaden påføres utenfor arbeidet, er ikke arbeidsgiveransvaret oppfylt.

Det fjerde vilkåret er at arbeidstakeren ikke har opptrådt "utenfor det som er rimelig å regne med" for arbeidsgiveren. Det avgjørende er hvorvidt det er tilstrekkelig nærhet mellom arbeidstakerens opptreden og arbeidstakerens arbeidsoppgaver.

Eksempelvis ble et rengjøringsfirma frikjent for ansvar for at ansatte hadde stjålet varer i et lokale de vasket, jf. Rt. 1982 s. 1349. Resultatet ble motsatt i Rt. 2008 s. 755, hvor kommunen ble erstatningsansvarlig for skade påført av en hjemmehjelp som hadde stjålet fra en pasient.

Arbeidsgiveransvaret – Bistand fra Codex Advokat

Hvis du har vært utsatt for en ulykke og påført en skade, som skyldes handlinger eller unnlatelser fra arbeidstakere, kan Codex Advokat bistå deg med erstatningskrav mot arbeidsgiveren. Ofte vil erstatningskravet kunne rettes mot arbeidsgiverens ansvarlige forsikringsselskap.

Våre advokater har spesialisert kompetanse med å håndtere erstatningskrav etter personskade.

Vi bistår deg med å håndtere saken din, og sørge for at du får riktig erstatning. Den ansvarlige, ofte et ansvarlig forsikringsselskap, er erstatningsansvarlig for utgifter til advokat på lik linje med øvrige utgifter som skyldes skaden. Hvis det skulle oppstå tvist i erstatningssaken vil ofte rettshjelpsforsikring kunne benyttes til dekning av advokat i denne type saker.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Erstatningskrav etter arbeidsgiveransvaret
  • Erstatningskrav etter alpinulykke og liknende fritidsaktiviteter
  • Vurdering av din personskadesak
  • Erstatningskrav etter bilulykke, yrkesskade, pasientskade m.m.

Har du spørsmål knyttet til skadeerstatningsloven § 2-1 arbeidsgiveransvaret? Snakk med oss.