Hjem
icon

Skadeserstatningsloven § 1-2: Foreldres ansvar

Mann med gips på armen.

Hva er foreldres ansvar når barn volder skade? Dersom ditt barn ødelegger noe som tilhører andre eller forårsaker en personskade kan du som forelder bli erstatningsansvarlig etter regler i skadeserstatningsloven.

Hva er foreldres ansvar?

Du som forelder kan bli erstatningsansvarlig for skade voldt av barn og ungdom under 18 år.

Det skilles mellom de tilfellene der foreldre ikke kan klandres for barnas skadevolding og de tilfellen der foreldre kan klandres for ikke å ha ført tilbørlig tilsyn med barnet.


Det kan være vanskelig å vurdere når det er grunnlag for erstatning.

Rollen til våre advokater er å kartlegge om du kan ha grunnlag til å kreve erstatning fra foreldrene, for skade som deres barn har utført.


Objektivt foreldreansvar

Selv om du som forelder ikke kan bebreides for at skaden har skjedd kan du likevel holdes erstatningsansvarlig for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av ditt barn.

Ansvaret gjelder barn under 18 år som du bor sammen med eller har omsorgen for.

Det objektive foreldreansvaret står i skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2.

Erstatningsansvaret er begrenset og har et tak på kr. 5.000,- per skadevolding.

Begrepet "hver skadevolding" betyr at den skadevoldende handlingen må ha skjedd på samme sted og til samme tid.

Det objektive foreldreansvaret er en praktisk regel for den som skaden går ut over, da de fleste barn sjeldent har økonomiske forutsetninger til å håndtere et erstatningskrav. Reglene om objektivt foreldreansvar er begrunnet i hensynet til prevensjon og gjenoppretting.

Eksempel:
Ditt barn opptrer uaktsomt og knuser en vindusrute på naboens hus. Kostnadene for å skifte ut vindusruten er kr. 8.000,-. Foreldres erstatningsansvar under det objektive foreldreansvaret vil likevel være kr. 5.000,-.

Foreldres tilsynsansvar

Har du latt vær å føre tilbørlig tilsyn med ditt barn og ditt barn forvolder en skade, kan du bli erstatningsansvarlig etter foreldres tilsynsansvar.

Dette ansvarsgrunnlaget står i skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1. Erstatningsansvaret etter foreldres tilsynsansvar er ikke begrenset på samme måte som det objektive foreldreansvaret. Erstatningsansvaret forutsetter imidlertid at det foreligger uaktsomhet/manglende tilbørlig tilsyn med barnet.

Det kan ikke forventes at du som forelder til enhver tid skal følge med på hva eldre barn foretar seg.

Ved vurderingen av om en handling er uaktsom gjøres det en vurdering av hvordan en alminnelig fornuftig person ville handlet i samme situasjon som skadevolder befant seg i. Foreligger det avvik fra en slik forsvarlig handlemåte tilsier det uaktsomhet. Du kan da bli ilagt erstatningsansvar etter foreldres tilsynsansvar.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater hjelper deg med å fremme et begrunnet erstatningskrav til barnets foreldre, for brudd på foreldres tilsynsansvar.


Det er antatt at erstatningsansvaret for foreldre forutsetter at det også foreligger et ansvarsgrunnlag for barnet etter skadeserstatningsloven § 1-1. Dette betyr at skaden må være voldt forsettlig eller uaktsomt av barn i skolepliktig alder.

Hva må jeg som forelder betale i erstatning?

Omfanget av foreldres erstatningsansvar for skade forårsaket av barn avhenger av hva som er ansvarsgrunnlaget for erstatningsansvaret.

Bygger erstatningsansvaret på det objektive foreldreansvaret er du som forelder kun erstatningsansvarlig for beløp opp til kr. 5.000,- per skadevolding.

Dersom erstatningsansvaret bygger på foreldres tilsynsansvar foreligger det ikke noen særskilt beløpsmessig grense for hva du som forelder kan bli erstatningsansvarlig for. Det vil da være de ordinære erstatningsreglene som gjelder.

Har mitt barn forvoldt en personskade?

Dersom ditt barn påfører noen en personskade kan du som forelder bli erstatningsansvarlig. Bygger erstatningsansvaret på foreldres tilsynsansvar kan omfanget av et eventuelt erstatningsansvar potensielt bli betydelig.

Aktuelle erstatningsposter ved personskade er:

 • Påført og fremtidig inntektstap
 • Påført og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne
 • Ménerstatning


Slik hjelper vi deg:

Vi gjennomgår din sak og vurderer hvilke erstatningsposter som er relevant i din situasjon.


Bør jeg sjekke forsikringen min?

Hvis ditt barn forvolder en skade og du som forelder får et erstatningskrav rettet mot deg bør du kontakte forsikringsselskapet ditt og undersøke om forsikringen kan dekke ansvaret.

Ofte har innboforsikringer en ansvarsdel som kan dekke slike hendelser.

Ønsker du hjelp fra en advokat til å vurdere saken kan det også være et tips å undersøke om du har dekning for advokatbistand gjennom rettshjelpsforsikring i innboforsikringen din.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Margrethe

"Gjelder yrkesskade.

Jeg fikk en veldig god hjelp av advokat Karin Pauline Gjerlaug. Hun fikk til en 100 % god løsning for meg. Hun holdt tett kontakt med meg, var alltid tilgjengelig og opptatt av saken min.

Jeg opplevde meg godt tatt vare på. Det ga meg en god trygghet. Skulle jeg ha behov for advokat igjen, ville jeg brukt Karin Pauline Gjerlaug."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.