Hjem
icon

Skadeserstatningsloven § 1-2: Foreldres ansvar

Mann med gips på armen.

Hva er foreldres ansvar når barn volder skade? Dersom ditt barn ødelegger noe som tilhører andre eller forårsaker en personskade kan du som forelder bli erstatningsansvarlig etter regler i skadeserstatningsloven.

Hva er foreldres ansvar?

Du som forelder kan bli erstatningsansvarlig for skade voldt av barn og ungdom under 18 år. Det skilles mellom de tilfellene der foreldre ikke kan klandres for barnas skadevolding og de tilfellen der foreldre kan klandres for ikke å ha ført tilbørlig tilsyn med barnet.

Objektivt foreldreansvar

Selv om du som forelder ikke kan bebreides for at skaden har skjedd kan du likevel holdes erstatningsansvarlig for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av ditt barn.

Ansvaret gjelder barn under 18 år som du bor sammen med eller har omsorgen for.

Det objektive foreldreansvaret står i skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2.

Erstatningsansvaret er begrenset og har et tak på kr. 5.000,- per skadevolding.

Begrepet "hver skadevolding" betyr at den skadevoldende handlingen må ha skjedd på samme sted og til samme tid.

Det objektive foreldreansvaret er en praktisk regel for den som skaden går ut over, da de fleste barn sjeldent har økonomiske forutsetninger til å håndtere et erstatningskrav. Reglene om objektivt foreldreansvar er begrunnet i hensynet til prevensjon og gjenoppretting.

Eksempel: Ditt barn opptrer uaktsomt og knuser en vindusrute på naboens hus. Kostnadene for å skifte ut vindusruten er kr. 8.000,-. Foreldres erstatningsansvar under det objektive foreldreansvaret vil likevel være kr. 5.000,-.

Foreldres tilsynsansvar

Har du latt vær å føre tilbørlig tilsyn med ditt barn og ditt barn forvolder en skade, kan du bli erstatningsansvarlig etter foreldres tilsynsansvar.

Dette ansvarsgrunnlaget står i skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1. Erstatningsansvaret etter foreldres tilsynsansvar er ikke begrenset på samme måte som det objektive foreldreansvaret. Erstatningsansvaret forutsetter imidlertid at det foreligger uaktsomhet/manglende tilbørlig tilsyn med barnet.

Det kan ikke forventes at du som forelder til enhver tid skal følge med på hva eldre barn foretar seg.

Ved vurderingen av om en handling er uaktsom gjøres det en vurdering av hvordan en alminnelig fornuftig person ville handlet i samme situasjon som skadevolder befant seg i. Foreligger det avvik fra en slik forsvarlig handlemåte tilsier det uaktsomhet. Du kan da bli ilagt erstatningsansvar etter foreldres tilsynsansvar.

Det er antatt at erstatningsansvaret for foreldre forutsetter at det også foreligger et ansvarsgrunnlag for barnet etter skadeserstatningsloven § 1-1. Dette betyr at skaden må være voldt forsettlig eller uaktsomt av barn i skolepliktig alder.

Hva må jeg som forelder betale i erstatning?

Omfanget av foreldres erstatningsansvar for skade forårsaket av barn avhenger av hva som er ansvarsgrunnlaget for erstatningsansvaret.

Bygger erstatningsansvaret på det objektive foreldreansvaret er du som forelder kun erstatningsansvarlig for beløp opp til kr. 5.000,- per skadevolding.

Dersom erstatningsansvaret bygger på foreldres tilsynsansvar foreligger det ikke noen særskilt beløpsmessig grense for hva du som forelder kan bli erstatningsansvarlig for. Det vil da være de ordinære erstatningsreglene som gjelder.

Har mitt barn forvoldt en personskade?

Dersom ditt barn påfører noen en personskade kan du som forelder bli erstatningsansvarlig. Bygger erstatningsansvaret på foreldres tilsynsansvar kan omfanget av et eventuelt erstatningsansvar potensielt bli betydelig.

Aktuelle erstatningsposter ved personskade er påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne og ménerstatning.

Bør jeg sjekke forsikringen min?

Hvis ditt barn forvolder en skade og du som forelder får et erstatningskrav rettet mot deg bør du kontakte forsikringsselskapet ditt og undersøke om forsikringen kan dekke ansvaret. Ofte har innboforsikringer en ansvarsdel som kan dekke slike hendelser.

Ønsker du hjelp fra en advokat til å vurdere saken kan det også være et tips å undersøke om du har dekning for advokatbistand gjennom rettshjelpsforsikring i innboforsikringen din.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av erstatningssaker. Får du et erstatningskrav mot deg som forelder for skade forvoldt av ditt barn bør du vurdere å kontakte advokat. Dette gjelder spesielt der det er snakk om personskade.

Erstatningskrav i personskadesaker kan være omfattende og kompliserte og det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • vurdering av saken og om det er grunnlag for erstatningsansvar
  • omfanget av et eventuelt erstatningsansvar
  • kontrollere og vurdere fremsatt erstatningskrav

Codex Advokat er en av Norges største aktører innen personskadesaker. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av saker som gjelder erstatning. Snakk med oss.