Hjem
icon

Erstatning for fremtidig inntektstap

En alvorlig advokat i svart dress.

Har du blitt påført en personskade og skal kreve erstatning for fremtidig inntektstap? I erstatningsretten er det et grunnleggende hensyn at skadelidte skal stilles i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde skjedd. Hva kan du kreve erstatning for? Hvordan beregnes fremtidig inntektstap? Denne artikkelen gir deg svarene.

Viktige forhold du trenger å vite om fremtidig inntektstap:

Inntektstap: Hva kan du kreve erstatning for?

Som personskadet kan det være aktuelt å fremme krav om erstatning for mange ulike erstatningsposter.

I henhold til norsk erstatningsrett er det et sentralt hensyn at skadelidte skal settes i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde skjedd.

Erstatning for fremtidig inntektstap er en egen erstatningspost som kan være aktuell etter en personskade.

Generelt beregnes fremtidig inntektstap ut i fra den konkrete situasjonen, slik at erstatningssummen er individuell. Erstatning for fremtidig inntektstap kan være aktuelt dersom du etter en personskade ikke klarer å opprettholde samme inntektsnivå i fremtiden, som du hadde før skaden inntraff.

Det kan for eksempel være at du må jobbe i en redusert stilling, ikke lenger kan ta på deg overtidsarbeid, eller at du som følge av skadene må avslutte arbeidslivet lenge før pensjonsalder.

Det er viktig å huske på at også tap av hjemmearbeidsevne kan være aktuelt å vurdere under det fremtidige inntektstapet, da dette likestilles som inntekt.

Du vil også kunne ha krav på å få dekket tap av fremtidig pensjon.

Hvordan beregnes fremtidig inntektstap?

Ved fastsettelsen av erstatningen for fremtidig inntektstap, er det to forhold som står sentralt.

Det må først og fremst vurderes hva du mest sannsynlig ville ha hatt i årsinntekt uten skaden. Det er ofte vanskelig å fastsette beløpet, og det kan vi bistå deg med for å oppnå mest mulig erstatning.

Det må også vurderes hva du med skaden vil komme til å ha i årsinntekt i fremtiden, da dette blir med i beregningen. Det er som utgangspunkt differansen mellom sannsynlig inntekt uten skaden, og inntekt med skaden som skal erstattes.

Vi har avanserte beregningsprogrammer som vi benytter når erstatningen skal beregnes.

Ved yrkesskader går det et skille mellom påført inntektstap og fremtidig inntektstap. Det påførte tapet beregnes konkret og utgangspunktet er krav om full erstatning. Det fremtidige tapet ved yrkesskade beregnes imidlertid etter en standardisering fastsatt i forskrift.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • Å melde om erstatningskrav til forsikringsselskapet
  • Skaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre inntektstap
  • Erstatningsberegninger og utforming av et detaljert erstatningskrav
  • Forhandlinger med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse
  • Å oppnå riktige erstatningsoppgjør

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.