Hjem
icon

Erstatning ved ryggskade

Mann som får akupunkturbehandling på ryggen.

De fleste voksne har opplevd å ha vondt i ryggen og har erfart hvor tilbakesatt man kan bli av slike plager. Men ofte er dette muskulære plager som for de fleste heldigvis går over igjen.

Dette får du vite om ryggskader:

Hva er en ryggskade?

Ryggskade er et vidt begrep som omfatter mange skademekanismer og som uttrykker at man er påført en skade i ryggen som kan medføre ryggplager av varierende grad, kan hende for livet.

Det er mange typer ryggskader man kan bli påført, for eksempel bruddskader, lammelser, muskelskader, prolaps, nerveskader mm.

Vanlige symptomer på ryggskade er smerter som kan hende også stråler nedover et eller begge ben, funksjonsbegrensninger, eventuelt lammelser mm.

Formuleringen ryggskade sier ikke noe om årsaken til skaden, men angir bare at det er oppstått en skade i ryggen.

Ofte oppstår ryggskader gjennom fall, løft, yrkesskader, trafikkulykker, eller pasientskader.

Ryggskade på arbeid

Oppstår ryggskade gjennom en arbeidsulykke kan det være tale om en yrkesskade.

Ved yrkesskade har man rettigheter både overfor NAV og overfor forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver har tegnet sin yrkesskadeforsikring.

Alle arbeidsgivere plikter å ha tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Kort oppsummert sikrer yrkesskadeforsikringen at arbeidstakere ikke selv må bære risikoen for ulykker som måtte oppstå gjennom arbeidet.

Yrkesskadeforsikringen sikrer at ansatte, både heltids og deltidsansatte, får erstatning dersom yrkesskade eller yrkessykdom oppstår gjennom arbeidet.

Ryggskade gjennom arbeidet kan f.eks. medføre inntektstap og behandlingsutgifter. Medfører godkjent yrkesskade sykefravær fra arbeidet så kan man søke NAV om sykepenger. Eventuelt inntektstap som ikke dekkes via sykepengene fra NAV kan som oftest søkes dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Eventuelle behandlingsutgifter knyttet til behandling av yrkesskaden kan søkes dekket av NAV/Helfo, eventuelt av forsikringsselskapet.

Ryggskade etter trafikkulykke

Ved trafikkulykker er det ofte store krefter involvert, f. eks. gjennom front mot front kollisjoner. Ved slike alvorlige trafikkulykker kan betydelige skader oppstå, også betydelige ryggskader, f.eks. bruddskader, prolaps, lammelser mm.

Ryggskade etter trafikkulykker vil gi rett på erstatning fra det ansvarlige forsikrings-selskapet.

Det ansvarlige forsikringsselskapet er det forsikringsselskapet som har forsikret kjøretøyet som pålegges ansvaret for ulykken.

Eks: Front mot front ulykker skjer ofte ved at et kjøretøy kommer over i møtende kjøreretning. Kjøretøyet som kommer over i feil kjørebane vil bli pålagt ansvar for ulykken, og det er dette kjøretøyets forsikringsselskap som blir erstatningsansvarlig for eventuelle personskader oppstått ved ulykken.

Ryggskader etter trafikkulykker kan gi rettigheter overfor NAV i tillegg til det aktuelle forsikringsselskapet.

Blir man sykemeldt fra arbeid pga ryggskade etter trafikkulykke, så vil man ha rett på sykepenger fra NAV. Dersom ikke sykepengene dekker hele inntekten, så kan man søke differansen mellom sin vanlige lønn og sykepengene fra NAV dekket fra forsikrings-selskapet.

Du kan ha rett på å få dekket behandlingsutgifter knyttet til ryggskaden fra både forsikringsselskapet og fra NAV/Helfo.

Er den aktuelle behandlingen omfattet av frikortordningene hos NAV/Helfo er det vanligvis slik at forsikringsselskapet dekker behandlingsutgifter opp til egenandelstaket og at NAV/Helfo kan dekke utgifter deretter.

Ryggskade som pasientskade

Ryggskade som pasientskade kan f.eks. oppstå ved at en operasjon går galt. For eksempel blir en nerve kuttet over ved en operasjon slik at lammelser oppstår.

Også pasientskader kan gi rett på erstatning ved ryggskade. Ved pasientskader er det ikke et forsikringsselskap som blir ansvarlig, men et offentlig forvaltingsorgan som heter Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Tror/frykter man at man er påført f.eks. en ryggskade som pasientskade så bør man melde inn skaden til NPE som pasientskade. NPE vil da utrede spørsmålet og ta stilling til spørsmålet om den aktuelle behandlingen medførte pasientskade.

Avgjørelser fra NPE gjøres i form av enkeltvedtak. Er man ikke enig i vedtaket fra NPE kan dette påklages etter regler i forvaltningsloven.

Også ved ryggskade etter pasientskade kan man ha rett på dekning av inntektstap og utgifter, via NPE og via NAV/Helfo.

Ryggskade som fritidsskade

Med formuleringen ryggskade som fritidsskade menes at ryggskaden ikke skjer i arbeid, men i fritid.

En ulykkesforsikring gjelder normalt hele døgnet der man måtte befinne seg. En reise-forsikring gjelder normalt dersom skaden ikke skjer i hjemmet. Er man i sitt eget hjem er man ikke på "reise".

Fritidsskader kan være at man f. eks. faller ned fra en stige eller sklir på isen og pådrar seg ryggskade.

Har man en ulykkesforsikring eller reiseforsikring bør man melde inn skaden til det aktuelle forsikringsselskapet da forsikringen kan komme til anvendelse både ved behandlingsutgifter og dersom skaden viser seg å bli varig.

Slike forsikringsdekninger kan også komme til anvendelse dersom man påføres varig ryggskade (eller annen varig skade) ved f. eks. yrkesskade og/eller trafikkulykke.

Forsikringsavtaleloven setter en frist på ett år for å melde inn en slik skade.

Også ved ryggskade som fritidsskade kan NAV/Helfo dekke utgifter til behandling. Dette dersom den aktuelle behandlingen omfattes av frikortsordningene.

Har jeg krav på erstatning ved ryggskade?

For å ha krav på erstatning etter ryggskade må de generelle vilkårene for erstatningsansvar være oppfylt.

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, f.eks. yrkesskade. Det må være årsakssammenheng mellom skadehendelsen og ryggskaden og mellom ryggskaden og eventuelt økonomisk tap.

Det er skadelidte som har bevisbyrden/som må føre bevis for at han/hun er kommet til skade gjennom en ansvarsbetingende skadehendelse og er påført et tap.

At skadelidte har bevisbyrden betyr at tvilsrisikoen ligger på skadelidte, det er skadelidte som må kunne bevise med mer enn 50 % at skade har oppstått, at skaden har medført et tap mm.

Ryggskade og advokatutgifter

Som andre personskader kan ryggskader medføre varige plager og økonomisk tap mm.

Oppstår ryggskade gjennom yrkesskade og/eller trafikkulykker, så er utgangspunktet at det ansvarlige forsikringsselskapets erstatningsansvar omfatter bl.a. rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand, normalt dekkes slike utgifter under erstatningsutmålingen.

Ved godkjent pasientskade vil NPE dekke utgifter til juridisk bistand i rimelig og nødvendig omfang i tilknytning til erstatningsutmålingen.

Bør jeg bruke advokat?

Fordi ytelsene fra NAV vanligvis er betydelig lavere enn din tidligere inntekt vil det være viktig å kjenne til mulighetene du har til å kreve erstatning for ditt økonomiske tap dersom du blir ervervsmessig ufør pga en ryggskade.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt ervervsmessig ufør som følge av en arbeidsulykke eller en trafikkulykke.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av personskadesaker herunder ryggskader.

Er du blitt ervervsmessig ufør som følge av for eksempel en ryggskade etter arbeidsulykke eller en trafikkulykke, så kan det økonomiske tapet være betydelig og erstatningsberegninger kan være kompliserte.

Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap
  • kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
  • vurdere eventuelt avslag på erstatning

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.