Hjem
icon

Erstatning ved korona (Covid-19)

Sykepleier og pasient snakker med munnbind

Korona pandemien påvirker mange yrker og arbeidsplasser. Mange er blitt permittert fra sitt arbeid og har mistet inntekt. Mange er blitt pålagt hjemmekontor i tråd med føringer lagt fra myndighetenes side, dette for å forhindre ytterligere spredning.

Mange har grunnet sitt arbeid større risiko for smitte enn andre, men må allikevel møte på sin arbeidsplass. Nedenfor kommenteres kort dagens status vedrørende koronasykdom og yrkesskade/yrkessykdom.

Viktige forhold du trenger å vite om koronavirus og yrkesskade:

Hva er yrkessykdom?

Visse sykdommer likestilles med yrkesskade og omfattes av yrkesskadeforsikringsloven. Disse sykdommene kalles "listesykdommer".

Eksempel på listesykdommer er sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning, allergiske og idiosynkratiske hud og lungesykdommer og lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.

Fellesnevneren for disse sykdommene er at det ofte er eksponering gjennom arbeid som er bakgrunnen for at sykdommene oppstår.

At yrkessykdommer likestilles med yrkesskade innebærer at risikoen for å utvikle disse sykdommene flyttes over fra den enkelte arbeidstaker og til arbeidsgiveren da disse sykdommene vil gi arbeidstakeren rett på yrkesskadeerstatning.

Da sykdom pga koronavirus var ukjent før pandemien kom til Norge i midten av mars 2020 var koronasykdom ikke en av sykdommene som var likestilt med yrkesskade.

Dette ble imidlertid endret gjennom en forskriftsendring den 07. april 2020 som trådte i kraft den 01. mars 2020.

Etter forskriften skal fra den 01. mars 2020 smitte av "Covid19 med alvorlige komplikasjoner" gi grunnlag for yrkesskadeerstatning. Endringen vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Har du krav på erstatning ved smitte av korona på jobb?

I tråd med forskriftsendringen beskrevet over vil man kunne ha krav på yrkesskadeerstatning dersom man blir smittet av Covid-19 gjennom sitt arbeid.

Selv om man måtte arbeide i et yrke hvor man har større risiko for å bli smittet enn andre (for eks. i helsevesenet), så kan man bli smittet av Covid-19 også utenfor sitt arbeid. Det kan derfor være en utfordring å føre bevis for at man ble smittet gjennom arbeidet og ikke når man f. eks. tok offentlige kommunikasjon til/fra jobb eller var i matbutikken etter jobb.

Man må kunne sannsynliggjøre at man ble smittet "i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden", jf. Folketrygloven § 13-6 og yrkesskadeforsikringsloven § 10.

Beviskravet går på sannsynlighetsovervekt, det må være mer sannsynlig at man ble smittet på sitt arbeid enn det motsatte. Har man konkrete momenter for å hevde at man ble smittet på arbeid, for eks. fordi kollega er bekreftet smittet, så vil nok det være en fordel.

Det er de samme regler (forskriften kommentert ovenfor) som kommer til anvendelse om man jobber innen helsevesen, utdanning (lærere mm), serviceyrker mm. Uansett yrke må det sannsynliggjøres at man ble smittet gjennom sitt arbeid for at koronasykdom skal kunne bli godkjent som yrkessykdom.

Dersom det sannsynliggjøres at man er smittet gjennom sitt arbeid vil forskriftsendringen som trådte i kraft den 01. mars 2020 kommentert ovenfor medføre at man kan oppnå erstatning gjennom sin arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Forskriftsendringen gir større trygghet til alle arbeidstakere, men særlig for arbeidstakere i utsatte yrker hvor risikoen for smitte er størst – f.eks. for sykepleiere, leger mm, dvs. yrkesgrupper som har nærkontakt med koronasyke pasienter.

Koronasykdom og advokatutgifter

Da koronasykdom foreløpig er et ganske nytt fenomen vet vi pr. i dag ikke fullt ut hva som måtte være de eventuelle senvirkningene av koronasykdom. Videre erfaring og medisinsk forskning vil trolig gi oss fortløpende informasjon i denne sammenheng.

Men som andre yrkessykdommer kan koronasykdom medføre økonomisk tap mm.

Oppstår koronasykdom gjennom arbeidet (yrkessykdom), så er utgangspunktet at det ansvarlige forsikringsselskapets erstatningsansvar omfatter bl.a. rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand, normalt dekkes slike utgifter under erstatningsutmålingen.

Bør jeg bruke advokat?

Fordi ytelsene fra NAV ofte er lavere enn din tidligere inntekt vil det være viktig å kjenne til mulighetene du har til å kreve erstatning for ditt økonomiske tap dersom du blir smittet av koronasykdom som yrkessykdom.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt ervervsmessig ufør som følge av en arbeidsulykke eller en trafikkulykke.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av personskadesaker, herunder yrkessykdomssaker.

Ender det med ervervsmessig uførhet som følge av koronasykdom/yrkessykdom, så kan det økonomiske tapet være betydelig og erstatningsberegninger kan være kompliserte.

Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap
  • kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
  • vurdere eventuelt avslag på erstatning

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Godt å vite