Hjem
icon

Foreldelse av erstatningskrav

Kvinne som sitter ved en skrivepult.

Foreldelse er at et krav bortfaller. Dette kan skje dersom et krav bortfaller fordi det ikke har blitt gjort gjeldende innen et visst tidsrom i henhold til lovverk. Enkelt sagt er foreldelse at et krav "har gått ut på dato".

Viktige forhold du trenger å vite om foreldelse av erstatningskrav:

Hva menes med foreldelse?

Forsikringsselskap, private og offentlige kan komme i erstatningsansvar på grunn av at en person har kommet til skade.

Men før det eventuelt foretas utbetaling iht. et erstatningskrav fra skadelidte, vil den som skylder penger være sikker på at kravet ikke er foreldet. Det at et erstatningskrav er foreldet, betyr at den som skylder penger ikke lenger plikter å betale.

Hva er foreldelse av erstatningskrav?

Det at det inntrer foreldelse vil innebære at skyldneren, eks. forsikringsselskapet slipper å betale pengekravet.

Har foreldelse inntrådt, kan heller ikke et pengekrav drives inn ved hjelp av rettslige skritt, eks. ved å reise sak for domstolen.

Hvorfor foreldes krav på erstatning?

Årsaken er enten at erstatningskravet ikke er meldt i rett tid etter den skadevoldende hendelsen eller at tiden som er gått fra erstatningskravet kunne blitt betalt til betaling kreves, har vært for lang.

Hva er hensikten med at et erstatningskrav foreldes?

Formålet med foreldelsesreglene er å beskytte den som plikter å betale erstatning fra å betale gamle uoppgjorte krav.

Hva er foreldelsesfristen?

Som den store hovedregel er foreldelsesfristen på tre år, jf. foreldelsesloven § 2, men fra dette utgangspunktet er det mange unntak.

Når starter fristen å løpe?

Som et utgangspunkt starter foreldelsesløpet på tre år når erstatningskravet forfaller til betaling.

Iht. foreldelsesloven starter fristen å løpe fra det tidspunkt skadelidte fikk, eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om hvem som er ansvarlig for skaden og at det foreligger en skade som påfører skadelidte et økonomisk tap og/eller en varig medisinsk invaliditetsgrad.

Normalt er det enkelt å finne fram til den ansvarlige: I trafikkulykker kan erstatningskrav rettes mot eget forsikringsselskap eller mot trafikkforsikringsselskapet til det kjøretøyet som har skyld i ulykken.

I yrkesskadesaker kan erstatningskrav rettes mot arbeidsgiver på det tidspunktet ulykken inntraff eller da yrkessykdom ble konstatert. I yrkessykdomssaker kan det være usikkert når sykdommen skal anses konstatert.

I slike tilfelle kan det tenkes at krav om erstatning må avmeldes til flere forsikringsselskaper fordi arbeidsgiver har byttet forsikringsgiver.

Dersom ingen forsikringsselskaper påtar seg ansvaret for skaden, kan Yrkesskadeforsikringsforeningen endelig bestemme hvilket selskap som skal påta seg å utrede skaden og ev. foretar utbetalinger til skadelidte.

Foreldelsesfristen kan starte på forskjellige tidspunkter

- Yrkesskade:

Iht. yrkesskadeforsikringsloven § 15 starter foreldelsesfristen å løpe ved utløpet av det kalenderåret skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Av domstolenes praksis framgår at kravet til kunnskap ikke er oppfylt før skadelidte har en oppfordring til å reise søksmål samtidig som det er utsikt til å nå fram med kravet.

For krav om menerstatning innebærer kunnskapskravet at foreldelsesfristen løper fra det tidspunktet det foreligger en erklæring fra en spesialist som har vurdert den varige medisinske invaliditetsgraden.

For påført inntektstap løper foreldelsesfristen fra utløpet av det enkelte tapsår.

Foreldelsesfristen for det framtidige inntektstapet løper utløpet av siste år med påført inntektstap.

- Annen personskade, herunder trafikkskadesaker:

Til forskjell fra yrkesskadesaker starter ikke foreldelsesfristen ved utløpet av kalenderåret; her foretas en mer nøyaktig beregning av når foreldelsesfristen begynner å løpe. Utover dette er det ingen forskjell i frist-beregningen.

Maksimalfrister og unntak

Foreldelseslovens hovedregel er at det er satt en maksimalfrist for fremme av erstatningskrav på 20 år regnet fra skadetidspunktet eller da den skadevoldende handlingen opphørte.

Fra denne hovedregelen er det noen unntak:

  • i yrkesskadesaker
  • hvis skaden er foretatt mens den skadede var yngre enn 18 år
  • hvis skadevolder burde kjenne til eller kjente til at den skadevoldende handlingen kunne gi alvorlige helseskader eller medføre død

Hvordan avbrytes en foreldelsesfrist?

I saker der det fremmes krav om erstatning etter personskade, typisk mot et forsikringsselskap, avbrytes foreldelsesfristens løp ved at den ansvarlige (forsikringsselskapet) erkjenner ansvar for skaden. Av bevismessige hensyn bør det gjøres skriftlig.

Videre kan foreldelse avbrytes ved at det tas rettslige skritt. Det kan enten gjøres ved at det tas ut forliksklage for Forliksrådet, ved at det reises søksmål for ordinær domstol eller ved at det fremsettes klage til Finansklagenemda.

Dekker forsikringen utgifter til advokat?

For å ivareta et erstatningskrav, herunder unngå at foreldelse inntreffer, bør skadelidte bistås av advokat.

Godt å vite!
Både i trafikkskadesaker og i trafikkskadesaker plikter normalt forsikringsselskapet å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner