Hjem
icon

Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Trist mann sitter på en benk tar seg til hodet

Helt siden 1947 har norske soldater deltatt i internasjonale operasjoner, deres innsats markeres hvert år den 8. mai på frigjørings- og veterandagen.

Psykiske senplager

De som tjenestegjør i en internasjonal operasjon, tjenestegjør under fysisk og psykisk krevende forhold. Flertallet opplever tjenesten som en positiv opplevelse, men dessverre er det noen som får varige psykiske senplager etter tjenesten.

Når man tjenestegjør i en internasjonal operasjon har man, siden yrkesskadeforsikringsloven ble vedtatt, vært dekket av arbeidsgivers lovpålagte yrkesskadeforsikring. For de fleste som sliter med psykisk senplager så er det ikke én enkelthendelse som er årsaken til de psykiske plagene, men en rekke hendelser og den krevende situasjonen over tid.

Skadene dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen

Under yrkesskadeforsikringen dekkes ikke psykiske plager som har oppstått som følge av belastninger over tid. Psykiske senplager dekkes derfor ikke under yrkesskadeforsikringen. For at veteraner som sliter med psykiske senplager skal få erstatning har det derfor vært nødvendig å lage særordninger. Er man påført psykiske senplager etter tjeneste i en internasjonal operasjon kan man i dag ha krav på erstatning fra Statens pensjonskasse og rettigheter fra NAV.

Siden den første stortingsmeldingen om veteraner kom i 2009 har det blitt gjort mye godt arbeid for veteraner. Regjeringen uttaler at det allikevel er mye som tyder på at en av de store utfordringene i dag er å gjøre relevant personell kjent med de tiltakene som er iverksatt, og de tilbudene som finnes for veteraner.

Styrket tiltaksplan for oppfølging

Regjeringen jobber nå med å lage en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier, før, under og etter tjenesten i en internasjonal operasjon. Det antas at tiltaksplanen vil være ferdig i løpet av 2023. Kommunikasjon og dialog skal være særlige satsingsområder i tiltaksplanen.

I vårt arbeid med veteransaker ser vi at en av de store utfordringene er at veteraner og relevant personell ikke er kjent med tiltakene, tilbudene og erstatnings- og trygdeordningene som finnes. Vi opplever til stadighet å bli kontaktet av veteraner som møter utfordringer med NAV og Statens pensjonskasse på grunn av manglende informasjon og misforståelser av erstatnings- og trygdeordningene som finnes.

Veteraner opplever stigma rundt psykiske plager

Det andre store problemet i veteran-sakene er at det å slite med psykiske plager etter tjeneste i en internasjonal operasjon kan oppleves som stigmatiserende og tabubelagt.

Veteranen sliter ofte psykisk i stillhet i en lang periode før det oppsøkes hjelp.

Når hjelp først oppsøkes har de psykiske plagene vedvart så lenge at de ofte har begynt å ødelegge for dagliglivet ved at det er oppstått konflikter i ekteskapet eller samboerskapet, konflikter på jobb og problemer med å stå i utdanning og jobb over tid. Når helsehjelp først oppsøkes er det mange veteraner som ikke vil innrømme at de psykiske plagene oppstod allerede kort tid etter hjemkomst fra en internasjonal operasjon, men knytter de psykiske plagene opp mot den vanskelige livssituasjonen som personen nå gjennomgår.

Krav om årsakssammenheng for å få erstatning

For å få erstatning og trygdeytelser for psykiske senplager må det være sannsynlig årsakssammenheng mellom de psykiske plagene og tjenesten i internasjonal operasjon. Går det lang tid fra tjenesten før veteranen får hjelp for de psykiske plagene og/eller at de psykiske plagene i den første tiden settes i sammenheng med andre vanskelige forhold i veteranens liv, anføres det ofte fra Statens pensjonskasse og NAV at de psykiske plagene har andre årsaker enn tjenesten og det gis avslag på erstatning og trygdeytelser.

Økt kunnskap vil føre til anerkjennelse og erstatning

Vi er overbevist om at dersom vi øker kunnskapen om erstatningsordningene og trygdeytelser for psykiske senplager, samt at vi aktivt jobber for å fjerne stigmatiseringen av psykiske senplager vil det medføre at flere av våre veteraner får den anerkjennelsen og erstatningen/trygdeytelsene som de fortjener for den innsatsen de har gjort for oss alle. Vi håper at tiltaksplanen som kommer vil medføre at nødvendig kunnskap når frem til våre veteraner og relevant personell de oppsøker.

Særlig håper vi at flere blir klar over muligheten de har for å få dekket juridisk bistand i en erstatningssak mot Staten pensjonskasse. Det vil medføre at flere sikres en riktig og rettferdig behandling av sin erstatningssak.

Har du spørsmål knyttet til yrkesskade? Snakk med oss.

Margrethe Hansen Lund

Advokat og assosiert partner


Finn L. Eriksen

Advokat og partner