Hjem
icon

Erstatning ved psykisk skade

Mann som tar seg til hode.

Psykiske plager etter en arbeidsulykke kan forplante seg på mange ulike måter hos mennesker. Det kommer som en reaksjon på en traumatisk hendelse; på det som faktisk skjedde eller frykten for det som kunne ha skjedd. De vanligste psykiske skadefølgene etter en arbeidsulykke er angst, depresjon og Posttraumatisk stress-lidelse (PTSD). Men hvilke skader er omfattet, og hvordan går du frem for å få erstatning?

Dette får du vite om erstatning for psykisk skade på jobb:

Når har du rett på erstatning ved psykiske plager?

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan du ha krav på erstatning både fra din arbeidsgivers forsikringsselskap, og de gir utvidere rettigheter overfor NAV.

For å ha krav på erstatning er det tre vilkår som må være oppfylt.

1. Det må foreligge en arbeidsulykke (ansvarsgrunnlag)

For å ha krav på erstatning for skade du er påført under arbeid, kreves det at hendelsen faller inn under lovens definisjon av en arbeidsulykke. Det stilles krav til at hendelsen finner sted på arbeid, i arbeidstiden og er forårsaket av en plutselig og uventet ytre hendelse. Dette følger av folketrygdloven § 13-3 og yrkesskadeforskriften § 11.

Dette innebærer at psykisk skade som kommer som en følge av belastning over tid, for eksempel stress, dårlige arbeidsforhold, mobbing eller lignende, som hovedregel faller utenfor dekningen.

Eksempel: I Rt.2013 s.645 frifant Høyesterett arbeidsgivers forsikringsselskap da en ambulansesjåfør utviklet PTSD som følge av et intenst mediefokus etter en hendelse på et oppdrag. Høyesterett konkluderte med at det ikke forelå en arbeidsulykke etter lovens definisjon, da utviklingen av psykiske plager skyldes belastning over flere dager og ikke en "plutselig begivenhet".

2. Det må foreligge et økonomisk tap

Formålet med yrkesskadeerstatning er at arbeidstageren skal stilles i samme posisjon etter en erstatning, som om skaden ikke hadde skjedd.

Dette forutsetter at personskaden har påført deg et økonomisk tap, eller en varig skade som gir krav på menerstatning.

3. Det må være årsakssammenheng

Det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og den påførte skaden, og mellom skaden og det økonomiske tapet. I begrepet årsakssammenheng ligger et krav til faktisk og rettslig årsakssammenheng.

Den faktiske årsakssammenhengen innebærer at den aktuelle arbeidsulykken er en nødvendig betingelse for utviklingen av psykiske plager. Overfor NAV er kravet noe annerledes, og det kreves at arbeidsulykken er hovedårsaken til de psykiske plagene.

I den rettslige årsakssammenhengen er et spørsmål om den psykiske skaden er vesentlig eller adekvat i forhold til den aktuelle arbeidsulykken.

Dette er en problemstilling som ofte dukker opp ved krav om yrkesskadedekning for psykisk skade.

Forsikringsselskapene vil ofte hevde at utvikling av psykiske plager etter den aktuelle ulykken ikke er en forventet skadeutvikling, eller at de psykiske plagene skyldes andre forhold. Med dette hevder forsikringsselskapet seg fritatt for sitt ansvar.

Sårbarhetsprinsippet

Å fastslå årsaken til utvikling av psykiske plager er komplekst, da det ofte skyldes flere forhold. Mennesker kan takle en og samme hendelse på svært ulik måte.

Noen kan utvikle alvorlige psykiske lidelser etter en hendelse som etterlater andre uten betydelige plager. I noen tilfeller kan dette skylde en psykisk sårbarhet hos skadelidte.

Som hovedregel er forsikringsselskapet ansvarlig for sårbarheten, og det fritar ikke selskapet for erstatningsansvar.

Hvem må sannsynliggjøre en årsakssammenheng?

Som skadelidte er det du som må sannsynliggjøre en slik årsakssammenheng, som normalt gjøres ved medisinsk dokumentasjon og sakkyndige vurderinger.

Det er viktig å oppsøke lege kort tid etter hendelse, samt jevnlig i 1-2 år etter hendelsen.

Dette slik at dine symptomer og skadeutviklingen kan sannsynliggjøre at plagene kommer fra arbeidsulykken.

Greit å vite! Som skadelidte har du en plikt til å begrense ditt økonomiske tap etter arbeidsulykken. Dette kan til en viss grad omfatte plikten til å oppsøke behandling for dine psykiske plager. Ved denne måten kan du oppleve bedring, som igjen kan føre til et lavere økonomisk tap ved mindre utgifter og større arbeidsevne.

Psykiske plager som en konsekvens av en fysisk skade

Hvis du er påført en fysisk skade etter en arbeidsulykke kan det føre til store endringer i livet.

Det kan innebære smertetilstander, tap av arbeids- og sosialliv og generelt redusert livskvalitet.

En konsekvens av dette kan ofte være at skadelidte utvikler psykiske plager, som for eksempel depresjon.

Men hva når det er depresjonen, og ikke den opprinnelige somatiske skaden som er årsaken til det økonomiske tapet? Er dette dekket av erstatningen?

Lagmannsretten gjorte nylig en vurdering av årsakssammenhengen mellom tinnitus som godkjent yrkessykdom og utvikling av psykiske plager (LH-2020-31892). Lagmannsretten gjorde en konkret vurdering av de psykiske plagene, og om arbeidsulykken var en nødvendig betingelse for disse. Retten uttalte:

"Bevisbildet er delt. De tidsnære bevis trekker i retning av at det ikke er noen sammenheng mellom tinnitus/hørselsskade og psykiske plager, mens epikrisen fra UNN trekker i retning av at det foreligger en slik sammenheng. Ved bevisvurderingen legger lagmannsretten betydelig vekt på de begivenhetsnære bevis og de opplysninger som fremgår av As legejournal. Samlet er det dermed ikke sannsynlighetsovervekt for en sammenheng mellom tinnitus/hørselsskade på den ene siden, og søvnplager og psykiske plager på den andre."

Det må også her foretas en konkret vurdering av om den psykiske skaden, og det økonomiske tapet det har medført, har årsakssammenheng med den aktuelle ulykken. Dette kan være en omfattende vurdering, som krever forståelse både av det medisinske og det juridiske aspektet ved vurderingen.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Godt å vite!
Forsikringsselskapet dekker i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke kan du dessuten ha rett til omfattende helsehjelp gratis.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • Påklage avslag fra NAV
  • Påklage avslag fra arbeidsgivers forsikringsselskap
  • Bistå med utredningen av saken
  • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
  • Bistå ved eventuell rettstvist

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.