Hjem
icon

Erstatning ved ankelskade

En skadet i møte med legen.

Har du vært utsatt for en ankelskade på jobb? Er du usikker på om du kan ha krav på i erstatning? Da bør du lese dette.

Dette får du vite om ankelskade og erstatning:

Hva er grunnvilkårene for erstatning?

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, du må være påført et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og ankelskaden/plagene du har som følge av ankelskaden.

Det må også foreligge årsakssammenheng mellom ankelskaden/plagene du fikk ved arbeidsulykken og det økonomiske tapet.

Dersom ikke alle disse vilkårene er oppfylt vil du ikke ha rett på erstatning for din ankelskade.

Hva bør du gjøre dersom du får en ankelskade på jobb?

Du bør melde dette til NAV og til din arbeidsgivers forsikringsselskap.

Ved ankelskader vil forsikringsselskapet normalt foreta en vanlig bevisvurdering hvor man tar hensyn til om hendelsen du ble utsatt for kan medføre en ankelskade og om symptomene du har fått tyder på en sammenheng med hendelsen du ble utsatt for.

Eksempelvis dersom du har falt ned fra en stige vil selskapet vurdere om plagene/symptomene du har fått som følge av ankelskaden kan ha sammenheng med et slikt fall. Man vil også vurdere om det foreligger andre forklaringer på ankelskaden, f.eks om du har hatt lignende plager tidligere.

Selv om kravet til årsakssammenheng ved ankelskade ikke nødvendigvis er de samme som rettspraksis har oppstilt for nakkeslengskader har disse kriteriene en viss overføringsverdi.

Vår anbefaling er at du oppsøker lege innen 72 timer for å dokumentere akuttsymptomer.

Det er da viktig at legen noterer hvordan ankelskaden oppstod og hvilke plager du har. Har ankelskaden f.eks oppstått i forbindelse med at du falt ned fra en stige og vrikket ankelen er det viktig at denne informasjonen blir nedtegnet av legen din.

Videre bør du oppsøke lege over jevne mellomrom for å dokumentere hva ankelskaden har medført for deg av symptomer, plager og smerte.

Dette kalles kravet til brosymptomer. Har ankelskaden eksempelvis medført instabilitet er det viktig at legen din nedtegner dette i journalen.

Graden og omfanget av smerter bør også dokumenteres. Dersom du tar smertestillende bør både dose og hyppighet noteres ned i journalen. Har arbeidsgiveren din tilrettelagt arbeidsoppgaver for deg som følge av ankelskaden bør du også fortelle dette til legen din.

Videre vil NAV eller forsikringsselskapet kunne se på om det foreligger et adekvat traume og om symptombildet er forenelig med det man vet om ankelskader.

Hvilke erstatningsposter kan du ha krav på etter en ankelskade?

- Menerstatning

Det kreves da som regel at ankelskaden har medført en varig medisinsk invaliditet på 15 %. Enkelte yrkesskadedekninger gir grunnlag for menerstatning for invaliditet under 15 %.

- Påførte og fremtidige utgifter

For eksempel egenandeler, utgifter til medisiner, legebesøk etc. Dersom ankelskaden medfører at du må til behandling hos fysioterapeut vil du også ha krav på å få dette dekket.

- Inntektstap

Dersom ankelskaden medfører at du får et inntektstap skal forsikringsselskapet dekke tapet ditt. Dette kan f.eks. være dersom du ikke kan jobbe like mye overtid som du gjorde før ankelskaden oppstod, eller dersom du blir sykemeldt ett år og går over på arbeidsavklaringspenger (som er 66 % av inntekten din). Da vil du kunne kreve dekket mellomlegget fra forsikringsselskapet. Dersom ankelskaden medfører at du ikke vil kunne arbeid i fremtiden vil du også kunne kreve dette inntektstapet dekket av selskapet.

- Redusert hjemmearbeidsevne

Dersom ankelskaden medfører at du ikke klarer å utføre arbeid i hjemmet, f.eks. vaske vinduer/stå i stige, bære handleposer i trapper, vaske gulv eller støvsuge vil du ha krav på å få dette tapet dekket.

Dekker forsikringen utgifter til advokat ved ankelskade?

Arbeidsgivers forsikringsselskap dekker dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Dersom vår bistand medfører at NAV etter et avslag omgjør og godkjenner din ankelskade som yrkesskade vil du har krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

I forbindelse med en sak overfor domstolen kan du ved lav inntekt ha krav på fri rettshjelp. Dersom du har en rettshjelpsdekning vil deler av dine utgifter til juridisk bistand bli dekket i en domstolsprosess.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • Representere deg i forbindelse med din sak mot arbeidsgivers forsikringsselskap
  • Bistå med utredning av saken samt beregne et erstatningskrav
  • Påklage et avslagsvedtak fra NAV
  • Representere deg overfor Trygderetten
  • Ta ut stevning for domstolen

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.